ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 25 คน
สถิติวันนี้ 61 คน
สถิติเดือนนี้ 7544 คน
สถิติปีนี้ 59460 คน
สถิติทั้งหมด 1195831 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน พฤษภาคม 2554 <02 พ.ค. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน  โดยในเดือน พฤษภาคม  2554  นี้  ได้กำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ในวันที่  9 -10  พฤษภาคม  2554  ขอให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วย  ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว  ด้วย
อบต.น้ำแพร่จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2554 <23 มี.ค. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่   แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2554 ในวันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -15.00 น. ณ สวนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่

นายอนุชา  รีบเร่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้กำหนดวันจัดงานอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2554 ในวันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2554 นี้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ได้จัดงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งแต่ละปีได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านและมีการมอบของสำหรับการรดน้ำดำหัวแก่ผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะในปีนี้ ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ถึง 320 คน พร้อมกับจัดกิจกรรมการแสดงของศิลปะพื้นบ้านให้แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมภายในอย่างอบอุ่น  จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2554 โดยพร้อมเพรียงกัน


แจ้งรับการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ <10 มี.ค. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อในเขตตำบลน้ำแพร่  ประจำเดือน  มีนาคม  2554  ไปแล้วเมื่อวันที่  8 -9  มีนาคม  2554  ที่ผ่านมานั้น  ในขณะนี้ยังคงค้างผู้ที่ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพประจำเดือน  มีนาคม    ขอให้มาขอรับได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ในวันและเวลาราชการ  ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป   ถึงวันที่  15  มีนาคม  2554 
การจ่ายเบี้ยยังชีพในเขตตำบลน้ำแพร่ประจำเดือน มีนาคม 2554 <01 มี.ค. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  โดยนายกอนุชา  รีบเร่ง  จะได้ดำเนินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อ  ในพื้นที่เขตตำบลน้ำแพร่  ประจำเดือนมีนาคม  2554  ในวันที่ 8 -9  มีนาคม  2554  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ  ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ตามวันและเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์ไป้รับเบี้ยยังชีพ  ไม่สามารถไปรับด้วยตนเองได้  ขอให้  ทำหนังสือมอบอำนาจให้ไปรับแทน  โดยขอรับหนังสือมอบอำนาจที่อบต.น้ำแพร่  และนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ผู้รับมอบอำนาจไปยื่นแสดงด้วย  และหากไม่ไปรับในวันและเวลาดังกล่าว  ขอให้ผู้มีสิทธิ์ไปขอรับเงินสงเคราะห์ได้ที่ทำการ อบต.น้ำแพร่  ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่วันที่  9  -  15  มีนาคม  2554 
โครงการฝึกศิลปะประดิษฐ์ <25 ก.พ. 54>

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอหางดง หรือ กศน. ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ โครงการฝึกศิลปะประดิษฐ์ ทำบายศรี ขันผูกมือ จัดช่อดอกไม้ ในงานพิธีมงคล ต่าง ๆ 50 ชัวโมง เริ่มเรียนวันจันทร์ ที่ 28 กุมภา เวลา 18.00 – 20.00 น. ที่ ห้องประชุม อบต. เตรียม สำเนาทะเบียนบ้าน กับ บัตรประชาชน จบแล้วได้ใบประกาศ การผ่านหลักสูตร จาก กศน. ผู้สนใจ ติดต่อ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วัน อาทัตย์ ที่ 27 กพ . 54 งานพัฒนาชุมชน อบต น้ำแพร่ 053 296601 หรือ ที่ ประธานแม่บ้านตำบล แม่ศรีพูล ไชยยา 085 - 3367041

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com