ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 355 คน
สถิติเดือนนี้ 7404 คน
สถิติปีนี้ 59320 คน
สถิติทั้งหมด 1195691 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ปัญหามลพิษหมอกควัน <23 ก.พ. 54>

ปัญหาหมอกควันไฟปกคลุมเมืองเชียงใหม่ช่วงหน้าแล้ง กลายเป็นปัญหาใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่มานานหลายปีแล้ว เชียงใหม่เป็นจังหวัดภาคเหนือตอนบนพื้นที่ตั้งเป็นที่ราบลุ่มไหล่เขา ที่สำคัญเป็นแอ่งกระทะล้อมรอบไปด้วยภูเขา อากาศจึงถ่ายเทได้ไม่ดีเท่าที่ควร เข้าสู่ฤดูแล้งทีไรมักประสบปัญหาหมอกควันจากการเผาเรือกสวนไร่นาของชาวบ้าน หมอกควันจากไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ผสมกับควันพิษจากการก่อสร้างและท่อไอเสียรถยนต์ ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น กลายเป็นปัญหาใหญ่ยากเกินการแก้ไขที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะรับไปดำเนินการได้โดยลำพัง หมอกควันพิษส่งผลเสียต่อเชียงใหม่แน่นอนโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพของชาวเชียงใหม่เอง และส่งผลกระทบไปยังการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งปัญหานี้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศ กุล  ผวจ.เชียง ใหม่ เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหานี้ว่า จากการที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุม ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจำนวนมาก  ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ   ในปี 2554 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ประกาศให้ปัญหาหมอกควันเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานตามวาระของจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน

ไฟป่า เป็นปัญหาเกิดขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทำความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมหาศาล ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และยานพาหนะเข้าระงับดับไฟป่าเป็นจำนวนมาก  สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการเก็บของป่า ล่าสัตว์ และกำจัดวัชพืชในที่ดินทำกินของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่มีการควบคุมจนในที่สุดไฟก็ไหม้ลุกลามเข้าไปติดป่ากลายเป็นไฟป่า ดังนั้นเพื่อระงับป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากไฟป่าดังกล่าว และให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15  21 และ 22  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 จึงกำหนดให้ทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่เป็น “เขตควบคุมไฟป่า”  และกำหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่าขึ้น ดังนี้

ภายในพื้นที่เขตควบคุมไฟป่า  เมื่อมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชในที่ดินทำกิน ให้ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวต้องขออนุญาตจากกำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตปกครองท้องที่นั้น ๆ ก่อนที่จะดำเนินการทุกครั้งพร้อมกับต้องจัดทำแนวกันไฟและควบคุมไฟมิให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้ โดยให้ประสานงานกับหน่วยควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมในการดำเนินการ หากราษฎรผู้ใดไม่แจ้งขออนุญาตต่อกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือขออนุญาตแล้วแต่ไม่จัดทำแนวกันไฟ และมิได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ที่ตนถือครอง จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ป่า ให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายแก่ราษฎรที่ฝ่าฝืน หรือปล่อยปละละเลยโดยเฉียบขาดทุกราย โดยเฉพาะราษฎรที่บุกรุกเข้าไปแผ้วถางป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดจะพิจารณาใช้นโยบายอพยพราษฎรผู้บุกรุกพื้นที่ดังกล่าวออกจากป่าตามที่เห็นสมควร และจะดำเนินคดีตามความผิดที่เกิดขึ้น

สำหรับในเขตควบคุมไฟป่า ราษฎรต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ในการดับไฟป่าในกรณีที่ทางราชการร้องขอ และหากพบเห็นไฟไหม้ป่าบริเวณใด ให้ช่วยกันดับเสียแต่ต้น เพื่อไม่ให้ไฟป่าขยายออกเป็นวงกว้าง หากไฟป่ารุนแรงไม่สามารถดับได้ ให้รีบแจ้งหน่วยควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าระงับดับไฟป่าทันที หรือ โทร. 0-5381-8207 ได้ทุกเวลา การจุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2-15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ แม้จะเป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท ทั้งนี้ให้นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และกรรมการสภาตำบล ให้ถือเป็นหน้าที่ต้องสอดส่องดูแลให้ประชาชนในท้องที่ปฏิบัติตามประกาศอย่างเข้มงวด ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในที่สุด

เชียงใหม่เป็นหัวเมืองใหญ่เมืองท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนบน แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวหลายล้านคนเข้ามาท่องเที่ยวเพราะชื่นชมทัศนียภาพ ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่วิถีชีวิตแบบล้านนา สร้างเงินสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นเองปีละหลายพันล้านบาท ปัญหาหมอกควันคลุมเมืองส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว แต่นั่นไม่สำคัญเท่าปัญหาสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเชียงใหม่ที่ต้องสูดควันพิษเข้าไปในร่างกายจนเจ็บป่วย อย่างที่เกริ่นไว้แต่ต้นปัญหานี้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ลำพังจังหวัดเองแก้ไม่ได้หรอกต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ด้วย ถึงเวลาแล้วที่ชาวเชียงใหม่ต้องแสดงพลังครับ.

ที่มา....
สนั่น เข็มราช

การจ่ายเบี้ยยังชีพในเขตตำบลน้ำแพร่ <07 ก.พ. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้กำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ติดเชื้อในเขตตำบลน้ำแพร่  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ในวันที่  8-9  กุมภาพันธ์  2554  นี้

ขอเชิญผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ในวันและเวลาดังกล่าว  หากเลยกำหนดการที่แจ้งไว้  ขอให้ไปติดต่อรับได้  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ในวันและเวลาราชการ


ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตำบลน้ำแพร่ <28 ม.ค. 54>

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตำบลน้ำแพร่  จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศาลจังหวัดเชียงใหม่  และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  โดยที่ทำการของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตำบลน้ำแพร่ ได้จัดตั้งขึ้น  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตำบลน้ำแพร่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นศูนย์ที่สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านกฏหมายให้กับประชาชน  รับดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนทั่วไปที่มีข้อขัดแย้งหรือมีข้อพิพาทระหว่างกัน 

ข้อพิพาทที่สามารถมาขอใช้บริการที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทตำบลน้ำแพร่ได้

1.  ข้อพิพาททั่วไป  เช่น  ข้อพิพาทเกี่ยวกับเหตุเดือนร้อนรำคาญทั่วไป  เช่น  เสียงดัง  กลิ่นเหม็น  ฝุ่นละออง  ข้อพิพาทเกี่ยวกับทำให้เสียทรัพย์  ช้อพิพาทเกี่ยวกับการรุกล้ำที่ดิน  ข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทำอนาจาร  เป็นต้น

2.  ข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อสังคม  เช่น  ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฉ้อโกง  ข้อพิพาทเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินทั้งในและนอกระบบ  เป็นต้น

3.  ข้อพิพาทตามสัญญาประเภทต่าง ๆ เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อ/ขาย  ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์  ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาค้ำประกัน  เป็นต้น

การขอใช้บริการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตำบลน้ำแพร่

เพียงแค่ยื่นแบบคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อเจ้าหน้าที่  ณ  ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตำบลน้ำแพร่  และรอนัดหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการนัดหมายไม่เกิน  1  อาทิตย์

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตำบลน้ำแพร่เริ่มเปิดให้บริการ  ตั้งแต่วันอังคารที่  1  กุมภาพันธ์  2554  เป็นต้นไป  โดยให้บริการทุกวันทำการตั้งแต่เวลา  08.30  - 16.30  น.  หยุดให้บริการในวันเสาร์ / อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานปลัด  (งานกฏหมายและคดี)  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์  053-296601  ต่อ  15


องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25554 <24 ธ.ค. 53>

           นายอนุชา  รีบเร่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้จัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2554 อย่างยิ่งใหญ่ โดยจัดในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554  ตั้งแต่เวลา 08.30 น - 16.00 . ณ บริเวณสวนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ 

           กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  1. การแสดงความสามารถของเด็ก ๆ บนเวทีใหญ่ จากโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ โรงเรียนบ้านแสนตอ โรงเรียนเต็มสิริวิทยา  ศูนย์เด็กเล็กบ้านน้ำแพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนตอ   2.  การประกวดร้องเพลง ของเยาวชน รุ่นอายุ 8-15 ปี    3. จัดให้มีการประกวดระบายภาพสี  4. จัดให้มีการระบายสีตุ๊กตาฟรี   4. จัดให้มีการเล่น สไลด์เดอร์ ม้าหมุน ป้าเป้า ยิงปืนตุ๊กตา ฟรี ภายในงาน  5. เล่นเกมส์กิจกรรมกับพีๆ อปพร. และชมผลงานกิจกรรมของอปพร.ตำบลน้ำแพร่  6. จัดให้มีการประกวดสุขภาพเด็กดี    7. จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนดีเด่นของแต่ละหมู่บ้านที่ผ่านมติของประชาคมหมู่บ้าน

            นอกจากนี้แล้วนายอนุชา  รีบเร่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้ขอความร่วมมือจากครอบครับ ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ให้เกิดความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน  อีกด้วย  จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้เข้ามาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของตำบลน้ำแพร่ ต่อไป


องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันปิยมหาราช <23 ต.ค. 53>

นายอนุชา  รีบเร่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ เจ้าหน้าที่พนักงานส่วนตำบลน้ำแพร่ ร่วมถวายราชสักการะ วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ร่วมกับทางอำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com