ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 26 คน
สถิติวันนี้ 73 คน
สถิติเดือนนี้ 7556 คน
สถิติปีนี้ 59472 คน
สถิติทั้งหมด 1195843 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด <07 ม.ค. 64>

     ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ "กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง" (โซนใต้)
     ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ "กำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด"
     - อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ,22 และ 29 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 จึงกำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ตังแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน พ.ศ.2564
     - ให้อำเภอในเขตโซนใต้(หางดง) สามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงได้ในช่วงเดือน มกราคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงของแต่ละอำเภอที่ได้รับความเห็นชอบจากจังหวัด
     - พื้นที่การบริหารจัดการเชื้อเพลิงทางการเกษตร เมื่อมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตร ให้ราษฎรขออนุญาตจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลงทะเบียนในระบบการจองจัดการเชื้อเพลิง ในเขตปกครองท้องที่นั้นๆ เพื่อแจ้งต่อนายอำเภอก่อนจะดำเนินการเผาทุกครั้ง พร้อมกับต้องจัดทำแนวกันไฟและควบคุมไฟมิให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยให้ประสานงานกับหน่วยงานควบคุมไฟป่า ที่ใกล้ที่สุดในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมในการดำเนินการดังกล่าว
     - พื้นที่ที่มิใช่พื้นที่การบริหารจัดการเชื้อเพลิง และพื้นที่ชุมชนห้ามมิให้เผาในที่โล่งทุกชนิด
     - หากราษฎรผู้ใดไม่แจ้งขออนุญาตต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือขออนุญาตแล้วแต่ไม่จัดทำแนวกันไฟ และมิได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ที่ตนถือครอง จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ เพื่อดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดของจังหวัดเชียงใหม่ แก่ราษฎรที่ฝ่าฝืนหรือปล่อยปละละเลยโดยเฉียบขาดทุกราย
     - ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะมีโทษความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับภาพประชาสัมพันธ์ (733 KB.)
ประกาศ เรื่อง “กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง” (1.50 MB.)
ประกาศ เรื่อง “กำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด” (1.48 MB.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <21 ธ.ค. 63>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แจ้งกำหนดเวลาภาษีป้าย (อัตราภาษีใหม่) ประจำปี 2564 <07 ธ.ค. 63>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งกำหนดเวลาภาษีป้าย (อัตราภาษีใหม่) ประจำปี 2564
     โดยสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีช่วง มกราคม - มีนาคม ของทุกปี
     สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง (ชั้น1) หรือหมายเลขโทรศัพท์ 053-296600 ตือ 17 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดการส่งน้ำเป็นแบบรอบเวร สำหรับพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ <04 ธ.ค. 63>

     งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง เรื่อง กำหนดส่งน้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูแล้งและสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ปี 2563/64(ฉบับที่ 1) ด้วยปัจจุบัน ภาคส่วนการใช้น้ำต่างๆ ยังคงมีความต้องการใช้น้ำ โดยเฉพาะความต้องการใช้น้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาและด้วยสถานการณ์ของลำน้ำแม่แตงในปัจจุบันมีปริมาณน้อย ไม่สามารถส่งน้ำแบบเฉลี่ยให้กับทุกคลองซอยพร้อมกันได้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอแจ้งกำหนดการส่งน้ำเป็นแบบรอบเวร สำหรับพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

     - ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 (08.00น.) ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563(08.00 น.) รวมระยะเวลา 7 วัน พื้นที่ส่งน้ำคลองซอย 19 ซ้าย ถึงคลองซอย 23 ซ้าย  - ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 (08.00น.) ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2563 (08.00 น.) รวมระยะเวลา 7 วัน พื้นที่ส่งน้ำคลองซอย 19 ซ้าย ถึงคลองซอย 23 ซ้าย - ช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 (08.00น.) ถึงวันที่ 9 มกราคม 2564 (08.00 น.) รวมระยะเวลา 7 วัน พื้นที่ส่งน้ำคลองซอย 19 ซ้าย ถึงคลองซอย 23 ซ้าย - ช่วงที่ 4  ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 (08.00น.) ถึงวันที่ 22 มกราคม 2564 (08.00 น.) รวมระยะเวลา 7 วัน พื้นที่ส่งน้ำคลองซอย 19 ซ้าย ถึงคลองซอย 23 ซ้าย                                                                    - การปิด-เปิด บานเวลา 08.00 น.                                                                        - กรณีมีการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก ให้ทำการสูบน้ำตามกำหนดรอบเวรการใช้น้ำของแต่ละพื้นที่ส่งน้ำ

     *** ขอให้กลุ่มผู้ใช้น้ำทุกท่าน เคารพกติกาและยึดถือปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีผู้ใดฝ่าฝืนหรือกระทำการเกินขอบเขตที่กำหนดไว้ จะถูกนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงในคราวต่อไป 

หมายเหตุ ในกรณีในคลองส่งน้ำสายใหญ่ มีต่ำกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำแม่แตง จะทำการปรับรอบเวร ดังนี้ ฝ่ายส่งน้ำที่ 1 จำนวน 4 วัน ฝ่ายส่งน้ำืั้ 2 จำนวน 4 วัน  ฝ่ายส่งน้ำที่ 3 จำนวน 6 วัน  ฝ่ายส่งน้ำที่ 4 จำนวน 5 วัน ตามมติที่ประชุมวางแผนจัดสรรน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2563/64 (ครั้งที่1) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่


ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดปล่อยโคมลอย โคมไฟ หรือวัสดุอื่นใด ขึ้นสู่อากาศในเขตตำบลน้ำแพร่ <30 ต.ค. 63>

     ด้วยที่ประชุมอำเภอหางดง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เรื่องการปล่อยโคมลอยในเทศกาลลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี 2563 และเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564 จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่อำเภอหางดง ครอบคลุมทั้ง 13 ตำบล รวมทั้งเขตรับผิดชอบของตำบลน้ำแพร่ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ปลอดภัยทางเดินอากาศ (Toffy Zone) ดังนั้น อำเภอหางดง ร่วมกับ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนงดปล่อยโคมลอย โคมไฟ หรือวัสดุอื่นใด ขึ้นสู่อากาศในเขตตำบลน้ำแพร่ หากมีการฝ่าฝืนจะมีความผิดตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 และ ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2479  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 (ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท)


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com