ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 23 คน
สถิติวันนี้ 424 คน
สถิติเดือนนี้ 7473 คน
สถิติปีนี้ 59389 คน
สถิติทั้งหมด 1195760 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

อบต.น้ำแพร่ จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2553 <22 ต.ค. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ เตรียมจัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ในวันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2553  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่   

นายอนุชา  รีบเร่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับทางชมรมกำนัน / ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่ กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลน้ำแพร่  ชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ และกลุ่มเยาวชนตำบลน้ำแพร่  ได้เตรียมจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2553 อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งกิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการประกวดกระทงประเภทสวยงาม  และทางชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่ จัดให้มีการรำวงย้อนยุค  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสืบต่อไป

นายอนุชา  รีบเร่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จึงขอเชิญทุกท่านได้เข้ามาเที่ยวงานลอยกระทงประจำปี 2553 ของตำบลน้ำแพร่ ในวันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป


อบต.น้ำแพร่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าแดดและร่วมแข่งขันกีฬานัดกระชับมิตร <14 ต.ค. 53>

  นายอนุชา  รีบเร่ง   นายกองค์การบริหารตำบลน้ำแพร่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม นำโดย นายรุ่งปรีชา  ปั๋นแก้ว   นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลป่าแดดเพื่อดูงานด้านการจัดการบริการสาธารณะ ด้านการกีฬาและนันทนาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ซึ่งมีความพร้อมด้านสนามกีฬาและบุคลากร ที่ส่งเสริมการกีฬาของนักกีฬาตำบลน้ำแพร่ 

ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแดด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ฝ่ายปกครองตำบลป่าแดด ฝ่ายปกครองตำบลน้ำแพร่ และเจ้าหน้าที่พนักงานของหน่วยงานทั้ง 2 แห่ง ซึ่งทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน


อบต.นำแพร่ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ ครั้งที่ 4 <14 ต.ค. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2553  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนำแพร่ 

 นายสมบูรณ์  เทพคะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร สมัยสามัย สมัยที่ 4/2553 เพื่อพิจารณาตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งมี นายอนุชา  รีบเร่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่และชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และในที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันในการจัดกิจกรรมงานลอยกระทง ประจำปี 2553 และการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2554

นายอนุชา  รีบเร่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้ ชี้แจงระเบียบแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2554 และการลงทะเบียนของผู้สูงอายุที่จะรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2555 ซึ่งจะเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1-19 พฤศจิตายน 2553 ต่อไป


อบต.น้ำแพร่ จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมโดยพระธรรมทูตตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2553 <30 ส.ค. 53>

นายอนุชา  รีบเร่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม  อีกทั้งวัดในตำบลน้ำแพร่  เป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน  เนื่องจากเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในชุมชนซึ่งมีความสะดวกเพื่อที่จะ ทำการส่งเสริมเผยแพร่ อบรมการปฏิบัติธรรมของประชาชนในตำบลน้ำแพร่มาตลอด จนเป็นที่ยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็นวัดที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนา   ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จึงเห็นควรให้วัดเป็นฐานในการจัดอบรมสั่งสอน คุณธรรม จริยธรรม  จึงได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมโดยพระธรรมทูตในตำบลน้ำแพร่ขึ้น เพื่อเป็นการอบรมให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีคุณธรรมและจริยธรรมมากยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่ธรรมะของพระสงฆ์ในตำบลน้ำแพร่
2.      เพื่อให้ชุมชนเกิดความรักและศรัทธาในพระพุทธศาสนาต่อไป
3.      เพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน

4.      เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมและมีคุณธรรมและจริยธรรม

ซึ่งได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมโดยพระธรรมทูตในตำบลน้ำแพร่ขึ้น ในวันที่ 18 สิงหาคม 2553  ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ วัดเขตคิชฌาวาส  (วัดทุ่งรังแร้ง)  หมู่ 4  ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการดำเนินงาน

1. มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรมบรรยาย จากคณะพระวิทยากร  พระธรรมทูตตำบลน้ำแพร่ และพระวิทยากรจากคณะพระธรรมทูตอำเภอหางดง นำโดยพระเดชพระคุณเจ้า เจ้าคณะอำเภอหางดง  เป็นประธานในพิธีสงฆ์ มีประชาชนร่วมฟังธรรมมากกว่า 300 คน

2.  มีการแสดงธรรมบรรยายให้แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร  ที่จำพรรษาอยู่ในอาวาสในตำบลน้ำแพร่ โดยพระธรรมทูตจากคณะสงฆ์อำเภอหางดง
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม (34 KB.)
อบต.น้ำแพร่จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน <14 ก.ค. 53>

อบต.น้ำแพร่ได้จัดทำโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านขึ้นเพื่อ

1.   เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน อันดีงามของท้องถิ่น
2.   เพื่อให้มีเด็กและเยาวชนในการเป็นตัวแทนสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านตำบลน้ำแพร่ และสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

3.   เพื่อชักนำให้เด็กและเยาวชน  ห่างไกลจากอบายมุข  และสิ่งเสพติดอันเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

การจัดการเรียนรู้ ณ ลานวัดศาลา เป็นสถานที่เรียนรู้โดยจะเชิญครูภูมิปัญญามาถ่าย

ทอดร่วมกันโดยจัดตารางการสอนไว้  ดังนี้
ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2552 - วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2552  เวลา 13.00 – 16.00 น.

        เด็ก เยาวชน ชาย เรียน การจักตอก การสานตะแหล๋ว  การสานก๋วยสัง  ทำไม้กวาด

        เด็ก เยาวชน หญิง  เรียน ทำสวยดอกไม้  เย็บกระทง  ทำบายศรี  ทำควักหมาก  ดอกไม้กระดาษ


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com