ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 55 คน
สถิติเดือนนี้ 7538 คน
สถิติปีนี้ 59454 คน
สถิติทั้งหมด 1195825 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการโฮงเฮียนผญ๋าภูมิปัญญาชุมชน <01 ส.ค. 63>

เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงได้จัดทำโครงการโฮงเฮียนผญ๋าภูมิปัญญาชุมชนขึ้นทุกปี เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนตำบลน้ำแพร่สู่เยาวชนรุ่นหลังในการร่วมสืบสานภูมิปัญญาของชุมชนตนเองและนำไปสู่การพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองได้ของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในชุมชนตลอดจนมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชุมชน และเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของตำบลน้ำแพร่คือการเป็น “ตำบลแห่งความสุขและความมั่นคงในชีวิต” 
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานโครงการโฮงเฮียนผญ๋าภูมิปัญญาชุมชน <14 ก.ค. 63>

ด้วยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจะจัดโครงการโฮงเฮียนผญ๋าภูมิปัญญาชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในชุมชนตำบลน้ำแพร่ในการศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนโดยการถ่ายทอดจากปราชญ์ภูมิปัญญาในชุมชนตำบลน้ำแพร่  จึงขอเชิญหน่วยงานเข้าร่วมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานและร่วมลงบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
แจ้งกำหนดการส่งน้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูฝนและสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ปี 2563 (ฉบับที่1) <05 มิ.ย. 63>

     ด้วยปัจจุบัน ภาคส่วนการใช้น้ำต่างๆ ยังคงมีความต้องการใช้น้ำ โดยเฉพาะความต้องการใช้น้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ตลอดจนพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอแจ้งกำหนดการส่งน้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูฝนและสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ปี 2563 (ฉบับที่1) สำหรับพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
     - ระหว่างวันที่ 23-29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. พื้นที่ส่งน้ำ คลองซอย 19 ซ้าย ถึงคลองซอย 22 ซ้าย รวมระยะเวลา 6 วัน
      - ระหว่างวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. พื้นที่ส่งน้ำ คลองซอย 19 ซ้าย ถึงคลองซอย 22 ซ้าย รวมระยะเวลา 6 วัน
      - ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. พื้นที่ส่งน้ำ คลองซอย 19 ซ้าย ถึงคลองซอย 22 ซ้าย รวมระยะเวลา 6 วัน
     หมายเหตุ การปิด-เปิด บานเวลา 08.00 น. ,,, กรณีมีการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก ให้ทำการสูบน้ำตามกำหนดรอบเวรการใช้น้ำของแต่ละพื้นที่ส่งน้ำ
     ขอให้กลุ่มผู้ใช้น้ำทุกท่าน เคารพกติกาและยึดถือปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีผู้ใดฝ่าฝืนหรือกระทำการเกินขอบเขตที่กำหนดไว้ จะถูกนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงภาพประชาสัมพันธ์ (498 KB.)
กิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตอบคำถามสุขภาพสัตว์เลี้ยง ตรวจสุขภาพสุนัข ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ปีงบประมาณ 2563 <02 มิ.ย. 63>

เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2563 - 8 มิถุนายน 2563 ดังนี้

วันที่ 2 มิถุนายน 2563

๐๙.๐๐ น.– ๑๑.๓๐ น. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่ หมู่ที่ 1  ๑๓.๐๐ น.– ๑๕.๓๐ น. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่ หมู่ที่ 2

วันที่ 3 มิถุนายน 2563

๐๙.๐๐ น.– ๑๑.๓๐ น. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่หมู่ที่ 3  ๑๓.๐๐ น.– ๑๕.๓๐ น. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่ หมู่ที่ 5

วันที่ 4 มิถุนายน 2563

๐๙.๐๐ น.– ๑๑.๓๐ น. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่หมู่ที่ 4

๑๓.๐๐ น.– ๑๕.๓๐ น. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่ หมู่ที่ 4

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

๐๙.๐๐ น.– ๑๑.๓๐ น. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่ หมู่ที่ 6

๑๓.๐๐ น.– ๑๕.๓๐ น. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่ หมู่ที่ 8

วันที่ 6 มิถุนายน 2563

๐๙.๐๐ น.– ๑๑.๓๐ น. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่ หมู่ที่ 9

๑๓.๐๐ น.– ๑๕.๓๐ น. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่ หมู่ที่ 10

วันที่ 7 มิถุนายน 2563

๐๙.๐๐ น.– ๑๑.๓๐ น. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่ หมู่ที่ 7

๑๓.๐๐ น.– ๑๕.๓๐ น. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่ หมู่ที่ 7

วันที่ 8 มิถุนายน 2563

๐๙.๐๐ น.– ๑๑.๓๐ น. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่ หมู่ที่ 11

๑๓.๐๐ น.– ๑๕.๓๐ น. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่ หมู่ที่ 11


เชิญชวนการตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)ประจำปี2563 <01 มิ.ย. 63>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนการตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยสามารถประเมินผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
     1. QR Code
     2. เว็บไซด์  https://itas.nacc.go.th/go/eit/vst6ny


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com