ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2560 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2560
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้/แหล่งปฏิบัติการตำบลน้ำแพร่
1.ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2.ระบบสุขภาพชุมชน
3.ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4.ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6.ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8.ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
 
นายอนุชา รีบเร่ง
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 477 คน
สถิติเดือนนี้ 6210 คน
สถิติปีนี้ 12676 คน
สถิติทั้งหมด 735591 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

การลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ <16 พ.ย. 58>

เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่...ขอเชิญ
     ผู้พิการ ที่มีความประสงค์ขอรับ เบี้ยความพิการ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน หรือคนพิการที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อน มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือมอบให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทน โดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว ได้ ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ภายในวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2558 โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
     1. บัตรประจำตัวคนพิการ (ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ)
     2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
     3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคารพร้อมสำเนา
     4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของทั้งสอง) สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ให้มีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแทน


การลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ <16 พ.ย. 58>

เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่...ขอเชิญ

     - ผู้มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 
     - ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2499 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
     - ผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 
     - ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ลงทะเบียน เพื่อแสดงความจำนงขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในวันที่1 - 30 พฤศจิกายน 2558 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน 
     โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
     1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
     2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
     3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
     4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของทั้งสอง) สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ให้มีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน 053-296601

แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 <04 พ.ย. 58>

เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อฯ
ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2558
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 <22 ก.ย. 58>

     ตามที่สภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้เปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่  1 – 30 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และนายอำเภอหางดง (ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) ได้ลงนามเห็นชอบด้วยกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหางดง ที่ ชม 0023.27/4325  ลงวันที่  21 กันยายน 2558  นั้น  
     อาศัยอำนาจตามในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ.2552  มาตรา 62 วรรค 3  เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  2558  เป็นต้นไปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1.03 MB.)
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา (66 KB.)
เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบปะประชาชน <08 ก.ย. 58>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมตามโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อนำงานบริการของหน่วยงานออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น สภาพปัญหา เพื่อนำมาวิเคราะห์ช่วยเหลือและหาแนวทางการแก้ไข โดยได้กำหนดออกบริการประชาชนตามโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอหางดง ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2558 ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  


 
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com