ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2559 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2559 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2559
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
ตารางการใช้ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ
แหล่งเรียนรู้/แหล่งปฏิบัติการตำบลน้ำแพร่
1.ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2.ระบบสุขภาพชุมชน
3.ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4.ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6.ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8.ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
 
นายอนุชา รีบเร่ง
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 248 คน
สถิติเดือนนี้ 8621 คน
สถิติปีนี้ 95280 คน
สถิติทั้งหมด 701513 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

การควบคุมหมอกควันและไฟป่า <10 มิ.ย. 58>

     ด้วยสถานการณ์ไฟป่าที่ผ่านมา มีไฟป่าและหมอกควันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเป็นประจำทุกปี อันเป็นผลมาจากความผันผวนของสภาพอากาศ ซึ่งหากมีความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่เป็นเวลานานจนผิดปกติ อาจส่งผลให้เกิดสภาวะที่เรียกว่า Subsidence Inversion กักควันและไออากาศร้อน จนไม่สามารถลอยขึ้นไปสู่บรรยากาศที่สูงขึ้นไปได้ ทำให้ควันไปคละคลุ้งอยู่ใกล้ระดับพื้นดิน เกิดเป็นปัญหามลภาวะหมอกควัน ไม่ว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงต้น กลาง หรือปลายของฤดูไฟป่า

     เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดมลภาวะหมอกควัน เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่าน ดังนี้

     1. ให้งดเว้นการจุดไฟในป่าโดยเด็ดขาด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนพฤษภาคม

     2. หากกำจัดเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่อื่นๆ ใกล้เขตพื้นที่ป่า จะต้องทำแนวกันไฟและควบคุมไฟเพื่อมิให้ไฟลามเข้าป่า

     3. หากพบเห็นไฟไหม้ป่า โปรดแจ้งเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โทร. 053-296601 หรือสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


มาตรการในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน <10 มิ.ย. 58>

     ด้วยปรากฏว่าฤดูแล้งของทุกปี มักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งสาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตร หาของป่า แล้วไฟลุกลาม ทำความเสียกายต่อทรัพยากรป่าไม้เป็นจำนวนมหาศาล ทำให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อเข้าดำเนินการระงับดับไฟป่าเป็นจำนวนมาก

     ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายจากไฟป่าดังกล่าว ทั้งให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า จึงกำหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่า ดังนัี้

     1. เมื่อมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชในที่ดินทำกิน ขอความร่วมมือให้ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าว จัดทำแนวกันไฟและควบคุมไฟมิให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยให้ประสานงานกับหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ เพื่อจัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยควบคุมในการดำเนินงานต่อไป

     2. ขอความร่วมมือราษฎร เมื่อพบเห็นไฟไหม้ป่าบริเวณใดให้ช่วยกันดับไฟโดยเร็ว เพื่อมิให้ไฟขยายเป็นวงกว้าง หากกรณีไฟรุนแรงไม่สามารถดับได้ ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปดำเนินการดับไฟได้ทันการณ์

     กรณีการจุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มีความผิด ดังนี้

     - ตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พศ.2507 ต้องระวางโทษตามมาตรา 31 จำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท

          ในกรณีบุคคลใดเผาป่าเป็นเนื้อที่เกิน 25 ไร่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท

     - ตามความในมาตรา 54 แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ต้องระวางโทษตามมาตรา 72 ตรี จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          ในกรณีบุคคลใดเผาป่าเป็นเนื้อที่เกิน 25 ไร่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โทรศัพท์ 053-296601


เชิญร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่และต้านภัยยาเสพติด <31 พ.ค. 58>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดและงดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก(วันที่ 31 พฤษภาคม) และวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนตำบลน้ำแพร่

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพประจำเดือน พฤษภาคม 2558 <29 เม.ย. 58>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือน พฤษภาคม 2558 นี้ ได้มีกำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพใน วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สวนสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และขอให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว
     อนึ่ง หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใดไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้ ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ กศน.ตำบลน้ำแพร่ <24 เม.ย. 58>

     กศน.ตำบลน้ำแพร่ แจ้งกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 - 30 เมษายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวาลาราชการ ณ กศน.ตำบลน้ำแพร่ หรือ กศน.อำเภอหางดง โดยแนบเอกสารดังนี้

     - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

     - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

     - สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

     - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

     - สำเนาอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล , ใบทะเบียนสมรส อย่างละ 1 ฉบับ

     ***** ฟรีค่าสมัครเรียน *****

     ติดต่อได้ที่ครูเก๋ โทรศัพท์ 084-8036600 , 082-3827719  
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  


 
 
Copyright © 2009-2016 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com