ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2557 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม-สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม-มีนาคม 2557 ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบชำระภาษี เดือนมกราคม-เมษายน 2557
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
ตารางการใช้ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ
แหล่งเรียนรู้/แหล่งปฏิบัติการตำบลน้ำแพร่
1.ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2.ระบบสุขภาพชุมชน
3.ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4.ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6.ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8.ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
 
นายอนุชา รีบเร่ง
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 53 คน
สถิติเดือนนี้ 4032 คน
สถิติปีนี้ 12881 คน
สถิติทั้งหมด 619114 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ขอเชิญเที่ยวงานสืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา <05 พ.ย. 57>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่ ขอเชิญเที่ยวงาน สืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา ในวันศุกร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 

ในงานพบกับ

- ขบวนแห่กระทงใหญ่ของแต่ละหมู่บ้าน

- การประกวดและการแสดงบนเวทีของหนูน้อยนพมาศ

- การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา จาก คณะลูกศิษย์พ่อครูคำ  กาไวย์ (ศิลปินแห่งชาติ) และจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำแพร่ 

- การแสดงจากวงดนตรี "น้ำต้นแบนด์" โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ (ชุดรองชนะเลิศ อันดับที่1 รายการชิงช้าสวรรค์) 

ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 


งาน 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร <30 ต.ค. 57>

     ตามหนังสือ ที่ ศธ 0523.3.1/1/ว.16 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งเชิญเข้าร่วมชมงาน 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การเสวนาทางวิชาการ การประกวดกล้วยไม้ จัดสวนถาด การประกวดวาดภาพกล้วยไม้ การฝึกอบรมแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เปิดบ้านด้านการเกษตร ตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์ นวัตกรรมด้านการเกษตร การแข่งขันจักรยานแรลลี่ 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะผลิตกรรมการเกษตร โทรศัพท์ 053-873353,053-873357

     *** ฟรี ให้บริการตรวจสุขภาพ พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การวิเคราะห์ดิน และการวินิจฉัยโรคพืช

 

 


กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 <29 ต.ค. 57>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือน พฤศจิกายน 2557 นี้ ได้มีกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพใน วันอังคาร ที่ 4 พฤศจิกายน 2557 และขอให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว
     อนึ่ง หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใดไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้ ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ดังนี้

     - บ้านดอยถ้ำ เวลา 09.00-09.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

     - บ้านป่าจี้ เวลา 09.00-09.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

     - บ้านเวียงด้ง เวลา 09.30-10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

     - บ้านแสนตอ เวลา 09.30-10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

     - บ้านบ่อ เวลา 10.00-10.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

     - บ้านศาลา เวลา 10.30-11.00 น. ณ วัดศาลา

     - บ้านน้ำบุ่น เวลา 10.00-10.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

     - บ้านแพะขวาง เวลา 13.00-14.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

     - บ้านน้ำแพร่ เวลา 14.00-15.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ (สถานีอนามัย)

     - บ้านท่าไม้ลุง เวลา 15.00-16.00 น. ณ ศาลาวัดน้ำแพร่

     - บ้านแม่ขนิลใต้ เวลา 11.00-12.00 น. ณ ศาลาวัดนิลประภา


ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต <16 ต.ค. 57>

     ตามหนังสือที่ ชม 1532/ว.3859 อำเภอหางดง แจ้ง ด้วยสาขาบริการโลหิตแห่งชาติเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดมารับบริจาคโลหิต จากผู้มีจิตศรัทธาในเขตพื้นที่อำเภอหางดง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย ตำรวจ ทหาร ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย จึงขอเชิญชวนสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจาคโรคติดต่อร่วมบริจาคโลหิตใน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอหางดง ที่ว่าการอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

     จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

     .......................................................

     การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต

     1.นอนพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย6ชั่วโมง

     2.รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อย1ชั่วโมง

     3.งดดื่มสุรา,เบียร์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกาฮอล์ อย่างน้อย24ชั่วโมง

     4.งดการสูบบุหรี่ อย่างน้อย1ชั่วโมง 

     .......................................................

     คุณสมบัติทั่วไปของผู้บริจาคโลหิต

     1.มีอายุระหว่าง17-60ปี  

     2.มีน้ำหนักตั้งแต่45กิโลกรัมขึ้นไป

     3.สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว

     4.การบริจาคโลหิตแต่ละครั้งต้องห่างกันอย่างน้อย3เดือน

     5.ไม่มีประวัติเป็นโรคตับอักเสบบี ตับอักเสบซี ตัวเหลืองตาเหลือง และซิฟิลิส

     6.ไม่มีอาการท้องร่วงท้องเสีย ภายในระยะ7วันที่ผ่านมา

     7.ไม่มีอาการน้ำหนักลดลงในระยะ3เดือนที่ผ่านมา โดยไม่ทราบสาเหตุ

     8.ไม่เป็นโรคหอบหืด ลมชัก โรคผิวหนังเรื้อรัง ไอเรื้อรัง วัณโรค โลหิตออกง่ายหยุดยากหรือโรคภูมิแพ้

     9.ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ ไต ไทรอยด์ มะเร็ง

     10.ไม่รับประทานยาแอสไพริน ยาคลายกล้ามเนื้อหรือยาแก้ปวดข้อ ภายใน3วันที่ผ่านมา

     11.ไม่รับประทานยาแก้อักเสบ ประเภทยาปฏิชีวนะใดๆ ภายใน14วันที่ผ่านมา

     12.ไม่ถอนฟันภายใน3วันที่ผ่านมา

     13.ไม่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ภายใน6เดือน หรือผ่าตัดเล็กภายใน1เดือนที่ผ่านมา

     14.ไม่สัก ลบรอยสัก ฝังเข็ม ภายในระยะ1ปีที่ผ่านมา

     15.ไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือเพิ่งพ้นโทษในระยะ3ปีที่ผ่านมา

     16.ไม่เคยเจ็บป่วยต้องได้รับโลหิตจากผู้อื่น ในระยะ1ปีที่ผ่านมา

     17.ไม่ฉีดวัคซีนในระยะ14วัน หรือฉีดเซรุ่มในระยะ1ปีที่ผ่านมา

     18. ไม่เข้าไปในพื้นที่มีเชื้อมาเลเรียในระยะ1ปี หรือป่วยเป็นมาลาเรียในระยะ3ปีที่ผ่านมา


การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว <06 ต.ค. 57>

     เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องจากในช่วงนี้มีอากาศร้อน อุณหภูมิสูงในตอนกลางวัน และมีฝนตกบ้างในช่วงเย็น ซึ่งเหมาะต่อการเพิ่มจำนวนประชากรและการเจริญเติบโตของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยตัวเต็มวัยที่มีปีกสามารถเข้าทำลายข้าวได้เป็นบริเวณกว้าง เกษตรกรที่ปลูกข้าวควรสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อสามารถป้องกัน/กำจัดได้ทันก่อนที่จะมีการระบาดอย่างรุนแรง

     เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นแมลงปากดูด สามารถเข้าทำลายข้าวได้ทุกระยะ ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย อาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากกาบใบข้าวบริเวณโคนต้นเหนือระดับน้ำเล็กน้อย ทำให้ต้นข้าวแสดงอาการใบเหลือง เติบโตช้า หากมีการระบาดรุนแรงต้นข้าวจะแสดงอาการไหม้แห้งคล้ายถูกน้ำร้อนลวก ทำให้ข้าวแห้งตาย

     *** รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ***
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (193 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  


 
 
Copyright © 2009-2016 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com