ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2559 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2559 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2559
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
ตารางการใช้ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ
แหล่งเรียนรู้/แหล่งปฏิบัติการตำบลน้ำแพร่
1.ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2.ระบบสุขภาพชุมชน
3.ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4.ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6.ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8.ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
 
นายอนุชา รีบเร่ง
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 76 คน
สถิติเดือนนี้ 14871 คน
สถิติปีนี้ 76317 คน
สถิติทั้งหมด 682550 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

รับสมัครนักศึกษาใหม่ กศน.ตำบลน้ำแพร่ <24 เม.ย. 58>

     กศน.ตำบลน้ำแพร่ แจ้งกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 - 30 เมษายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวาลาราชการ ณ กศน.ตำบลน้ำแพร่ หรือ กศน.อำเภอหางดง โดยแนบเอกสารดังนี้

     - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

     - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

     - สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

     - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

     - สำเนาอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล , ใบทะเบียนสมรส อย่างละ 1 ฉบับ

     ***** ฟรีค่าสมัครเรียน *****

     ติดต่อได้ที่ครูเก๋ โทรศัพท์ 084-8036600 , 082-3827719 


แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเดือนเมษายน 2558 <01 เม.ย. 58>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สวนสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา


กิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2015)" <27 มี.ค. 58>

เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง (60+ Earth Hour 2015)” ในวันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. โดยปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นและที่ไม่ใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อเป็นการลดโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน และร่วมปิดไฟเป็นสัญลักษณ์ร่วมกัน

ประกาศ แจ้งเตือนอันตรายจากพายุฤดูร้อน <20 มี.ค. 58>

     ดัวยจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง แจ้งว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศ ในช่วงวันที่ 20-25 มีนาคม 2558 พบว่า บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกในระยะนี้ได้

     เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อันเกิดจากพายุฤดูร้อน ที่อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน บ้านเรือน รวมทั้งพืชผลทางการเกษตร เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ทราบและเตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติดังกล่าว ในช่วงวันที่ 20-25 มีนาคม 2558 และขอให้งดใช้โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง

     จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 


เชิญร่วมกิจกรรมให้ความรู้การดูแลสัตว์เลี้ยง <17 มี.ค. 58>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิพิทักษ์รักษ์สัตว์เพื่อสังคม( Care for Dogs)ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรม การให้ความรู้ในการดูแลสัตว์เลี้ยง และบริการ อาบน้ำ ตัดขน ตัดเล็บ กำจัดเห็บหมัด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตรวจสุขภาพสุนัข และการตอบคำถามสุขภาพสัตว์เลี้ยง ในวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  


 
 
Copyright © 2009-2016 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com