ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2560 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2560
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้/แหล่งปฏิบัติการตำบลน้ำแพร่
1.ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2.ระบบสุขภาพชุมชน
3.ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4.ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6.ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8.ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
 
นายอนุชา รีบเร่ง
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 28 คน
สถิติเดือนนี้ 5186 คน
สถิติปีนี้ 26742 คน
สถิติทั้งหมด 749657 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากการซ่อมแซมถนนสายบ้านน้ำแพร่-ท่าไม้ลุง <04 เม.ย. 59>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากการซ่อมแซมถนนสายบ้านน้ำแพร่-ท่าไม้ลุง ระยะทาง 1,235 เมตร กำหนดแล้วเสร็จไม่เกิน 10 เมษายน 2559 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ <04 เม.ย. 59>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ประกอบการปั๊มน้ำมัน สถานบริการ ร้านอาหาร ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลนำแพร่ ร่วมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ในวันที่ 1-7 เมษายน 2559 เพื่อให้ส้วมสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มาตรฐาน ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค และสร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้องให้กับประชาชน

ประชาสัมพันธ์การแลกโทรศัพท์มือถือ 3G ฟรี จาก AIS <16 มี.ค. 59>

ประชาสัมพันธ์การแลกโทรศัพท์มือถือ 3G ฟรี จาก AIS 
โดยนำสำเนาบัตรประชาชน และ โทรศัพท์มือถือระบบ2G พร้อมซิมการ์ด
เข้ามาขอรับบริการแลกฟรี ในวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2559 
ตั้งแต่เวลา 10.30 - 15.30 น.
ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 <14 มี.ค. 59>

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  จะเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 6 เดือน และเด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ  ดังนี้ 
     ระดับที่ 1 ชั้นอนุบาลเด็กเล็ก รับเด็กที่มีอายุระหว่าง 2 ปี ถึง 2 ปี 11 เดือน 29 วัน (เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2557)
     ระดับที่ 2 ชั้นอนุบาล 3 ขวบ รับเด็กที่มีอายุระหว่าง 3 ปี 11 เดือน 29  วัน (เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2556)
     ใบสมัคร สามารถติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนตอ และเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ในวันเวลาราชการ
     *** รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศรับสมัคร (74 KB.)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (645 KB.)
กำหนดการออกเวทีประชาคมแผนชุมชน ประจำปี 2559 <26 ก.พ. 59>

เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
ขอแจ้งกำหนดการออกเวทีประชาคมแผนชุมชน ประจำปี 2559 
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
(พ.ศ.2560-2561) ***ตามรายละเอียดกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้กำหนดการออกเวทีประชาคมแผนชุมชน ประจำปี 2559 (397 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  


 
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com