ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 307 คน
สถิติเดือนนี้ 3880 คน
สถิติปีนี้ 166943 คน
สถิติทั้งหมด 1514440 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

เข้าพบนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ <16 มิ.ย. 65>

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการผู้เกี่ยวข้อง เข้าพบนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) <31 พ.ค. 65>

เนื่องในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) การจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาล ชุมชน และประชาคมโลก ตระหนักถึงความสำคัญทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงได้จัดทำกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก : พลังชุมชน ลด ละ เลิกบุหรี่ รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนได้รู้ถึงโทษของการสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ตามคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ "บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม"
ตรวจสอบจุดน้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ <30 พ.ค. 65>

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายฉัตรกรินทร์  ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารฯ มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์  สมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และงานสาธารณสุข ร่วมตรวจสอบจุดน้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ ตรวจสอบพบว่ายังไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และดำเนินการทำความเข้าใจประชาชนบริเวณข้างเคียง พร้อมทั้งงานป้องกันฯ ร่วมกับฝ่ายปกครองหมู่ที่ 4 ดำเนินการสูบน้ำออกเพื่อระบายไม่ให้เป็นน้ำท่วมขังต่อไป
*** ทั้งนี้ ภายใต้การบริหารงานดังคำปฏิธานว่า "จะมุ่งมั่น พัฒนาทุกรูปแบบ เพื่อความสุขและความมั่นคงในชีวิตของพี่น้องชาวตำบลน้ำแพร่"


ตรวจสถานที่ขออนุญาตปลูกกัญชงในพื้นที่ ม.6 บ้านแสนตอ <19 พ.ค. 65>

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายฉัตรกรินทร์  ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารฯ มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์  สมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านแสนตอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ออกตรวจสถานที่ขออนุญาตปลูกกัญชงในพื้นที่ ม.6 ร่วมกับหน่วยงานของอำเภอหางดง
     *** ทั้งนี้ ภายใต้การบริหารงานดังคำปฏิธานว่า "จะมุ่งมั่น พัฒนาทุกรูปแบบ เพื่อความสุขและความมั่นคงในชีวิตของพี่น้องชาวตำบลน้ำแพร่"

เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ (19 พ.ค. 65) <19 พ.ค. 65>

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายฉัตรกรินทร์  ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่ ลงพื้นที่เยี่ยมอาการป่วยของเจ้าหน้าที่ อสม. หมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ พร้อมมอบสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้ป่วย
     พร้อมนี้ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอขอบคุณชมรมกู้ภัยหางดง โดย จ.ส.ต.วิชชา ตันเขียว หรือจ่าเติ้ล ประธานชมรมกู้ภัยหางดง ที่ได้ส่งมอบแพมเพิร์ส ให้แก่ ร.ต.ต.เชนทร์  สมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยรายดังกล่าว
     *** ทั้งนี้ ภายใต้การบริหารงานดังคำปฏิธานว่า "จะมุ่งมั่น พัฒนาทุกรูปแบบ เพื่อความสุขและความมั่นคงในชีวิตของพี่น้องชาวตำบลน้ำแพร่"


 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com