ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 35 คน
สถิติวันนี้ 508 คน
สถิติเดือนนี้ 26268 คน
สถิติปีนี้ 132704 คน
สถิติทั้งหมด 1480201 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำเภอหางดง. <02 ธ.ค. 64>

                วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำเภอหางดง.
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกองช่างคนใหม่ และประชุมพนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่ประจำเดือน ธันวาคม 2564. <02 ธ.ค. 64>

                 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และเจ้าหน้าที่ราชการพนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ นายคัชเชล จีนวงค์ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา(คนใหม่) และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี เดินทางมาร่วมส่งผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา(คนใหม่) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา และรับประท่านอาหารกลางวันร่วมกัน ณ แกรนแคนยอนเชียงใหม่ 
                 และเวลา 13.30 น.เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และเจ้าหน้าที่ราชการพนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา.

ภารกิจช่วยเหลือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทางเพื่อประชาชน. <30 พ.ย. 64>

              วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ตามที่ได้รับแจ้งมาจากประชาชน ทั้งหมด 13 จุด เริ่มจากพื้นที่ หมู่ 1 บ้านบ่อ 1 จุด หมู่ 2 บ้านศาลา 1 จุด หมู่ 3 บ้านแพะขวาง 1 จุด หมู่ 11 บ้านเวียงด้ง 1 จุด และเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณ(ไฟกิ่ง)และเดินสายใหม่ ซอย.วังหลวง หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง  9 จุด ทางเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยและกลับมาใช้งานได้ตามปกติ.

             เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตัดหญ้าบริเวณเส้นทางแกรนแคนยอน หมู่ 3 บ้านแพะขวาง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้งามตาสำหรับที่ใช้ถนนสัญจรผ่านไปมา.

             ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.

 

 


ภารกิจช่วยเหลือและบริการประชาชน 29/11/64. <30 พ.ย. 64>

               วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์  ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา สืบเนื่องจากเมื่อคืนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20.00 น. เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีพบกวางดาว ถูกรถชนได้รับบาดเจ็บ มีอาการขาหัก เจ้าหน้าที่กู้ชีพจึงได้เข้ารับตัวมาดูแลที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เพื่อประกาศตามหาเจ้าของต่อไป และเมื่อวานนี้ เวลา 16.30 น. เจ้าของกวางดาวได้เดินทางมาแสดงตัวเป็นเจ้าของขอรับตัวกวางดาวกลับบ้านและนำกลับไปรักษาเป็นที่เรียบร้อย.  
แสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลสโมสรน้ำแพร่ฟุตบอลคลับ รุ่น อายุ 14 ปี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เจ้าขุนคัพ) <29 พ.ย. 64>

           เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักกีฬาฟุตบอล สโมสรน้ำแพร่ฟุตบอลคลับ รุ่น อายุ 14 ปี ได้เข้าร่วมทำการแข่งขันฟุตบอลชาย ไม่เกิน 7 คน รุ่นอายุ 14 ปี (เจ้าขุนคัพ) ณ สนามกีฬาเจ้าขุน ARENA และได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เจ้าขุนคัพ) มาครอง ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอแสดงความยินดีกับที่เยาวชนอายุ 14 ปี ที่ได้ตั้งใจฝึกซ้อมและสามารถคว้าถ้วยรางวัลมาครอบครอง ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์  ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา จะคอยผลักดันและส่งเสริมเยาวชนบ้านเราให้ก้าวหน้าก้าวไกลไปให้ถึงระดับสากลให้จงได้ และคอยเป็นกำลังใจให้เยาวชนบ้านเราตั้งใจฝึกซ้อมและพัฒนาตนเองและสโมสรน้ำแพร่ฟุตบอลคลับต่อไป.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com