ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 25 คน
สถิติวันนี้ 302 คน
สถิติเดือนนี้ 26062 คน
สถิติปีนี้ 132498 คน
สถิติทั้งหมด 1479995 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ต้อนรับนักกีฬาฟุตบอล สโมสรอุดรธานี FC และรับมอบของที่ระลึกจากทางสโมสร อุดรธานี FC. <29 พ.ย. 64>

               วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์  ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา ต้อนรับนักกีฬาฟุตบอล สโมสรอุดรธานี FC และได้รับมอบของที่ระลึกจากทางสโมสร อุดรธานี FC ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เนื่องจากได้เดินทางมาทำการการแข่งขันกับทีม ลำพูน วอริเออร์ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 จึงได้ขออนุญาตใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่เพื่อวอมและอบอุ่นร่างกาย ก่อนลงสนามเพื่อทำการแข่งขันจริง.
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)ตำบลน้ำแพร่. <29 พ.ย. 64>

              วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์  ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักวิชาการการเกษตร และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ลงสำรวจพื้นที่ป่า เพื่อทำการปักหมุดและวัดเขตแดนป่า ในเนื้อที่ทั้งหมด 93 ไร่ หมู่ 11 บ้านเวียงด้ง ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)ตำบลน้ำแพร่.
บรรยายการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. รปภ. และ อสม. ในการเลือกตั้งนายกและ ส.อบต. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร <29 พ.ย. 64>

              วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์  ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายธันยา รวมชัย นิติกรเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร บรรยายการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. รปภ. และ อสม. ในการเลือกตั้งนายกและ ส.อบต. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง.
ตรวจสอบโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Overlay ถนน ในพื้นที่หมู่ 6 บ้านแสนตอ. <25 พ.ย. 64>

              วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์  ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Overlay ถนน ในพื้นที่หมู่ 6 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซี่งส่งผลตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องชาวบ้าน ได้เป็นอย่างดี.
ผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เข้าพบแสดงความยินดีและหารือราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่. <25 พ.ย. 64>

        วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย 
นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวาระที่เข้ามารับตำแหน่ง พร้อมกันนี้ได้หารือราชการในประเด็น สถานการณ์โควิด-19 การฉีดวัคซีน การเตรียมการเปิดเมืองเชียงใหม่เพื่อรับการท่องเที่ยว และปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ รวมทั้งหารือแนวทางการผลักดันโครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้าน ในบริเวณที่ดิน นสล. ที่ศาลพระภูมิประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.น้ำแพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่.


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com