ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 44 คน
สถิติวันนี้ 363 คน
สถิติเดือนนี้ 26123 คน
สถิติปีนี้ 132559 คน
สถิติทั้งหมด 1480056 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ประกาศผลรางวัลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2563. <19 พ.ย. 64>

                      วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา จากการประกาศผลในครั้งนี้ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอขอบคุณพระคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ และขอรักษาเกียรติคุณคุณงามความดีในครั้งนี้ เพื่อนำไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้.
ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เคลื่อนที่ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่. <19 พ.ย. 64>

             วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ทุกฝ่ายฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลหางดง สาธารณสุขอำเภอหางดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ กำนััน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่ และเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลน้ำแพร่ จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เคลื่อนที่ ต.น้ำแพร่ ให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลน้ำแพร่ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนและดูแลอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนตำบลน้ำแพร่ที่เดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เคลื่อนที่ ต.น้ำแพร่ ณ อาคารอเนกประสงค์(โดม)เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา.
ร่วมตรวจสอบโครงการซ่อมแซมสร้างถนน แอสทัลท์ตักคอนกรีต หมู่ 1 บ้านบ่อ ถึง หมู่ 11 บ้านเวียงด้ง. <17 พ.ย. 64>

             วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองช่างชำนาญงานพิเศษเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมตรวจสอบโครงการซ่อมแซมสร้างถนน แอสทัลท์ตักคอนกรีต หมู่ 1 บ้านบ่อ ถึง หมู่ 11 บ้านเวียงด้ง ถนนสายแยกทางหลวง 1229 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,535 เมตร หนา 0.05 เมตร ได้รับงบประมาณ 3,835,000 บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ. 

ร่วมตรวจสอบโครงการซ่อมแซมสร้างถนน แอสทัลท์ตักคอนกรีต ถนนสายบ้านแสนตอ หมู่ 6 บ้านแสนตอ. <17 พ.ย. 64>

               วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองช่าง หัวหน้าสำนักปลัด และ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมตรวจสอบโครงการซ่อมแซมสร้างถนน แอสทัลท์ตักคอนกรีต ถนนสายบ้านแสนตอ หมู่ 6 บ้านแสนตอ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินเหลือจ่ายงบอุดหนุนเฉพาะกิจ. 
ซุ้มโคมแขวนเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง 2564. <17 พ.ย. 64>

            วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ ร.ต.อดุลย์ สาธาอาจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุม การจัดแต่งป้ายประเพณีลอยกระทง ซุ้มโคมแขวนเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง 2564 บริเวณสะพานบ้านดอยถ้ำ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ทุกฝ่าย ร่วมกัน จัดแต่งแขวนโคมไฟและสร้างท่าน้ำเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ลอยกระทงอย่างปลอดภัย ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เนื่องในประเพณีลอยกระทง 2564 ที่จะมาถึง ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว 95% คาดว่าพรุ่งนี้หน้าจะเสร็จสมบูรณ์ทันวันงานลอยกระทงอย่างแน่นอน.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com