ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 25 คน
สถิติวันนี้ 314 คน
สถิติเดือนนี้ 26074 คน
สถิติปีนี้ 132510 คน
สถิติทั้งหมด 1480007 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

โครงการฝึกอบรมยุวเกษตรกรตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2556 <09 ก.ค. 56>

     หลักปฏิบัติตามทางสายกลางสำหรับนักเรียน/เยาวชน คือการใช้ “ปัญญา” ในการเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกที่เข้ามาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัฒน์ ซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นับว่าเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน จึงจะสามารถเสริมสร้างให้เกิดวิถีในการดำเนินชีวิตที่รู้จักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากปัจจัยของสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมภายนอก

     ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมยุวเกษตรกรตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2556 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ เด็กและเยาวชน ให้มีส่วนร่วมในการคิด ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมในการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นไปที่กิจกรรมด้านการเกษตรเป็นหลัก ณ โรงเรียนบ้านแสนตอ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการดำเนินกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ คือ

     1. ฐานการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า

     2. ฐานแมลงและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช/ปุ๋ยหมักอินทรีย์/ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

     3. ฐานการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

     4. ฐานการทำการเกษตรผสมผสาน


กิจกรรมหมู่ที่3 บ้านแพะขวาง <21 มิ.ย. 56>

     วันที่ 21 มิถุนายน 2556 หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง กิจกรรมเปิดประปาหมู่บ้าน ถนน ศาลาอเนกประสงค์ และพิธีการเปิดโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนพคุณ รัฐผไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 ในการกล่าวเปิดพิธีอย่างเป็นทางการ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของตำบลน้ำแพร่ คือ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน รพสต. อสม. สตรีแม่บ้าน ส.อบต. และ อบต.น้ำแพร่


อบต.น้ำแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ดอนเปา <20 มิ.ย. 56>

     วันที่ 20 มิถุนายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง ในการศึกษาดูงานประเด็นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในตำบล การพัฒนากลุ่มอาชีพภายในตำบลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา พร้อมทั้งการเยี่ยมชมแหล่งปฏิบัติการภายในบริเวณใกล้เคียงกับอบต.น้ำแพร่ คือ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลน้ำแพร่ และ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลน้ำแพร่


กิจกรรมอุ๊ยสอนหลาน โครงการสืบสานฯ และศิลปะ วันที่ 18 มิ.ย. 56 <18 มิ.ย. 56>

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จัดกิจกรรมต่อเนื่องจากภาคเรียนที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมคือ อุ๊ยสอนหลาน โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา การสอนดนตรีพื้นเมือง และกิจกรรมศิลปะ ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเ้ชียงใหม่


ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมฯ และต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ <12 มิ.ย. 56>

     วันที่ 12 มิถุนายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ปี 2555 และ 2556 จากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ10จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่13จังหวัดเชียงใหม่ และการต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจที่ 15 นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา มหาราชา 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 [137] 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com