ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 44 คน
สถิติวันนี้ 439 คน
สถิติเดือนนี้ 26199 คน
สถิติปีนี้ 132635 คน
สถิติทั้งหมด 1480132 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา. <17 พ.ย. 64>

               วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒา เขต 1-2 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เรื่อง บริหารการจัดการขยะตำบลน้ำแพร่ , การบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 19 พศจิกายน 2564 ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ การส่งเสริมการปลูกพืชเศรฐกิจ(กระท่อม) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา โดยมีหน่วยงานราชการหลายภาคส่วนเข้าร่วมประชุมดังนี้ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่,ประธาน อสม.ตำบลน้ำแพร่ และ บริษัทเฮลตี้ ฟอร์ ริช จำกัด.
มายด์แล็บคลินิคเทคนิกการแพทย์ให้ความรุ้เรื่องสุขภาพ กับคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และประธาน อสม.ของแต่ละหมู่บ้าน ต.น้ำแพร่พัฒนา. <17 พ.ย. 64>

             วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เข้าร่วมโครงการมายด์แล็บ คลินิคเทคนิกการแพทย์ ให้ความรุ้เรื่องสุขภาพและตรวจสุขภาพร่างกาย กับ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และประธาน อสม.ของแต่ละหมู่บ้าน ตำบลน้ำแพร่พัฒนา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา.
ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) 2565. <17 พ.ย. 64>

              วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ตำบลน้ำแพร่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา โดยมีหน่วยงานราชการหลายภาคส่วนเข้าร่วมประชุมดังนี้ ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลน้ำแพร่,กำนันตำบลน้ำแพร่,เจ้าหน้าที่อุทยานแ่ห่งชาติออบขาน,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่,หัวหน้าศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่(ห้วยดินดำ),เกษตรอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลน้ำแพร่,พัฒนาการผู้ประสานงานประจำตำบลน้ำแพร่,หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าออบขาน,สายตรวจชุมชนประจำตำบลน้ำแพร่ แลหน่วยงานอื่นๆ.
สำรวจที่ดินทำกินในเขตป่าพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช) <17 พ.ย. 64>

             วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ฝ่ายปกครอง เข้าทำการสำรวจที่ดินทำกินในเขตป่าพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช) และได้ผ่านขั้นตอนเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตามขั้นตอนแล้ว.
สโมสรน้ำแพร่ฟุตบอลคลับ. <15 พ.ย. 64>

                วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับมอบอุปกรณ์การกีฬาจาก สมาคมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ โดยการประสานงานจาก ชมรมการกีฬาอำเภอหางดง เพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนตำบลน้ำแพร่ จัดตั้งสโมสรน้ำแพร่ฟุตบอลคลับ โดยการนำของ นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา เพื่อให้เด็กและเยาวชนตำบลน้ำแพร่ หันมาออกกำลังการต้านภัยโควิด-19 และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ขณะนี้มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการแล้วเป็น จำนวน 30 คน ทางสโมสรน้ำแพร่ฟุตบอลคลับ ยังคงเปิดรับสมัครนักกีฬาฟุตบอล เยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ทุกวัน หากผู้ปกครองท่านไหนมีความประสงค์ให้บุตรหลานของท่านเข้าร่วมโครงการ สามารถมาลงชื่อสมัครได้ที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น.

               รายละเอียดเป็นไปตามนี้

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 3 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองของผู้สมัคร 3 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 3 ฉบับ

สถานที่และเวลาในการสมัคร

ติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ติดต่อเพื่อถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา หรือทาง Facebook น้ำแพร่ พัฒนา , เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ 052080792.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ดูแล(เจมส์) 0902329633.  
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com