ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 36 คน
สถิติวันนี้ 386 คน
สถิติเดือนนี้ 26146 คน
สถิติปีนี้ 132582 คน
สถิติทั้งหมด 1480079 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

การประชุมขับเคลื่อนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำแพร่ <31 ม.ค. 56>

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ การประชุมเพื่อขับเคลื่อนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆในตำบลน้ำแพร่ อาทิเช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายทวีศิลป์  ชัยชนะ สาธารณสุขอำเภอหางดง ในการเข้าร่วมรับฟังการประุชุมในครั้งนี้ 

อนึ่ง การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำแพร่ ประจำปี ๒๕๕๕ ตำบลน้ำแพร่ได้ระดับคะแนน ๙๔ คะแนน (A+) "เป็นกองทุนที่มีศักยภาพสูงและสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ได้"


โครงการ "BIG CLEANING DAY" <27 ธ.ค. 55>

โครงการ “BIG CLEANING DAY”

 ประจำปีงบประมาณปี 2556

 

ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555      

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และปัญหาของขยะในตำบลน้ำแพร่ พร้อมทั้งได้ตระหนัก ถึงผลกระทบที่จะตามมาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่
2. เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการรักความสะอาด และรักสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในตำบลน้ำแพร่
3. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในตำบลน้ำแพร่ช่วยกันป้องกันและดูแลรักษาความสะอาดบนไหล่ทางสาธารณะทั้งสองข้างของถนนสายต่างๆในหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำแพร่
4. เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนในตำบลน้ำแพร่ร่วมกันกำจัดวัชพืชและขยะจรที่มีผู้ลักลอบนำมาทิ้งลงบนไหล่ทางทั้งสองข้างทางของถนนสายสำคัญในตำบลน้ำแพร่

 

ตามโครงการจะมีการดำเนินกิจกรรม 6 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 ในระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555      
- ครั้งที่ 2 ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
- ครั้งที่ 3 ในระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ.2556
- ครั้งที่ 4 ในระหว่างเดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
- ครั้งที่ 5 ในระหว่างเดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
- ครั้งที่ 6 ในระหว่างเดือน กันยายน พ.ศ.2556                    

 


บ้านปงเกมส์ <27 ธ.ค. 55>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ เข้าร่วมมหกรรม กีฬาท้องถิ่นหางดงเกมส์ ครั้งที่ 9 "บ้านปงเกมส์" ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2555 โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในตำบล คือ สมาชิกสภาฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สตรีแม่บ้าน เด็ก-เยาวชน โรงเรียน อสม. ฯลฯ ในนามของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในตำบลน้ำแพร่ที่ให้การสนับสนุน และเป็นอีกหนึ่งแรงกำลังใจสำหรับนักกีฬาในครั้งนี้


การประชุมขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน <25 ธ.ค. 55>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จัดประชุมเครือข่ายภาคการเกษตรในตำบลน้ำแพร่ โดยเชิญเกษตรกร ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ แกนนำชุมชน รพสต. และภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน(ระบบที่3) โดยมีกิจกรรมคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และการร่วมจัดทำแผนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตามโครงการตำบลสุขภาวะ


สืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา <24 ธ.ค. 55>

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้จัดกิจกรรมสืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา ณ บริเวณสนามกีฬาอบต.น้ำแพร่ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหมู่บ้านในการส่งขบวนรถกระทงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ยังมีการแสดงจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลเชิงดอย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 [143] 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com