ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 43 คน
สถิติวันนี้ 379 คน
สถิติเดือนนี้ 26139 คน
สถิติปีนี้ 132575 คน
สถิติทั้งหมด 1480072 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 <04 ก.พ. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

นายอนุชา รีบเร่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ จัดกิจกรรมเมื่อวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2553  ณ สวนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิเช่น  ซุ้มวาดระบายสี  ซุ้มระบายสีตุ๊กตา  ซุ้มยิงตุ๊กยา ซ้มปาเป้าลูกโป่ง และกิจกรรมการแสดงบนเวทีอย่างหลากหลาย  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีแมบ้านต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมให้เยาวชนอย่างทั่วถึง  นายอนุชา  รีบเร่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ กล่าวว่า  งานวันเด็กถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่ง ในการเห็นคุณค่าของเด็ก เยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติ อยากเห็นเด็ก ๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีคุณธรรมและจริยธรรมก็จะเป็นคนดีในสังคมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่จะได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กให้ยิ่งใหญ่สำหรับความสุขของเด็ก ๆทุกปี ต่อไป


อบต.น้ำแพร่คว้ารางวัลหมู่บ้านปลอดขยะและธนาคารขยะดีเด่น <16 ธ.ค. 52>

อำเภอหางดงได้จัดประกวดผลการดำเนินการด้านการจัดการขยะดีเด่นอำเภอหางดงประจำปี 2552 โดยมุ่งเน้นให้ท้องถิ่นมีการแก้ไขปัญหาขยะที่ต้นเหตุและยั่งยืน และมีการประกาศผลในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ในงานวันพ่อแห่งชาติ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่คว้ามาทั้งหมด 3 รางวัล โดยหมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง ได้รางวัลชนะเลิศประเภทหมู่บ้านจัดการขยะดีเด่น หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทหมู่บ้านส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักดีเด่น และโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ ได้รางวัลชนะเลิศประเภทธนาคารขยะดีเด่น


ทีมกู้ชีพกู้ภัยอบต.น้ำแพร่ร่วมแข่งขันEMS Rally <15 ธ.ค. 52>

เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2552  ทีมกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่   อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน   EMS  Rally  ของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ( FR )  เขต  15

จังหวัดเชียงใหม่  ลำพูน  ลำปาง  และแม่ฮ่องสอน
อบต.น้ำแพร่มอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา <15 ธ.ค. 52>

เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2552  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยได้จัดมีการมอบบ้าน  ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย  เทิดไท้องค์ราชัน 84  พรรษา   โดยมี  นายนันทวิทย์  เงียวชัยภูมิ  ท้องถิ่นอำเภอหางดง  เป็นประธานในพิธีมอบบ้านดังกล่าวร่วมกับ

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่  มวลชนตำบลน้ำแพร่  เข้าร่วมเป็นเกียติในพิธีมอบบ้านดังกล่าว

สำหรับราษฏรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการคือ

1.นายจันทร์  ผลคำแปง  ราษฏร  หมู่ที่  5  บ้านป่าจี้  เป็นโครงการก่อสร้างบ้านใหม่

2.นายมูล  อ้ายคนโต  ราษฎร  หมู่ที่  10  บ้านน้ำบุ่น  เป็นโครงการซ่อมแซมบ้าน
อบต.น้ำแพร่ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY <12 พ.ย. 52>

อบต.น้ำแพร่ โดยนายกอนุชา รีบเร่ง คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. อสม.ทุกหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่อบต. ประชาชน เยาวชน ในตำบลน้ำแพร่ ร่วมเดินรณรงค์เก็บขยะตามโครงการ BIG CLEANING DAY  ในวันที่ 11  พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย  
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 [147] 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com