ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 38 คน
สถิติวันนี้ 492 คน
สถิติเดือนนี้ 26252 คน
สถิติปีนี้ 132688 คน
สถิติทั้งหมด 1480185 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ภารกิจช่วยเหลือและบริการประชาชน 11/11/64. <12 พ.ย. 64>

             วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ในมู่บ้านมยุรีริมน้ำ ตามที่ได้รับการร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชน และส่งน้ำภายในหมู่บ้านอีกจำนวน 1 เที่ยว เป็นอันเสร็จสิ้นภาระกิจภาคเช้า.

             เวลา 11.00 น. และ 16.00 น.  เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น้ำรถน้ำเทศบาล พรมน้ำถนน เส้นทาง บ้านดง-ห้วยเสี้ยว ตามที่ได้รับการร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่และที่ใช้สัญจรผ่านไปมา ขณะนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้จัดคิวพรมน้ำถนนเส้นทาง บ้านดง-ห้วยเสี้ยว วันละ 2 เที่ยว ในระหว่างรอการซ่อมแซมถนนจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดปัญหามลพิษฝุ่นควันในชุมชน.

             ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.

 


โครงการกองบุญจากต้นทุนขยะตำบลน้ำแพร่ 11/11/64. <12 พ.ย. 64>

                  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่เก็บและคัดแยกขยะภายในตำบลน้ำแพร่ ตามโครงการกองบุญจากต้นทุนขยะตำบลน้ำแพร่ ปรากฏว่าทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี เทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนน้ำแพร่มานะที่นี้ครับ.

ภารกิจช่วยเหลือและบริการประชาชน 9/11/64. <10 พ.ย. 64>

                  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ตามที่ได้รับแจ้งมาจากประชาชน ทั้งหมด 5 จุด เริ่มจากพื้นที่ หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง 1 จุด หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ 2 จุด และ หมู่ 6 บ้านแสนตอ 2 จุด ทางเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยและกลับมาใช้งานได้ตามปกติ.

 

                   เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตัดหญ้าบริเวณครอง 22 ฝั่งบ้านศาลา เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้งามตาสำหรับที่ใช้ถนนสัญจรผ่านไปมา.

                  เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบการสร้างถนนสายรอง และปรับถนนสาย บ้านดง-ห้วยเสี้ยว เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอบัติเหตุสำหรับผู้ใช้เส้นทางหลักและปรับปรุงพื้นถนน ตามที่ได้รับการร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ บัดนี้การดำเนินงานในการสร้างเส้นทางรอง และปรับถนนสาย บ้านดง-ห้วยเสี้ยวได้เสร็จสิ้นสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ.

                  เวลา 11.00 น. และ 16.00 น.  เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น้ำรถน้ำเทศบาล พรมน้ำถนน เส้นทาง บ้านดง-ห้วยเสี้ยว ตามที่ได้รับการร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่และที่ใช้สัญจรผ่านไปมา ขณะนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้จัดคิวพรมน้ำถนนเส้นทาง บ้านดง-ห้วยเสี้ยว วันละ 2 เที่ยว ในระหว่างรอการซ่อมแซมถนนจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดปัญหามลพิษฝุ่นควันในชุมชน.

                 ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.

 

 


โครงการซ่อมแซมฝายหางก่าน หมู่ 1-2 บ้านบ่อ-บ้านศาลา. <08 พ.ย. 64>

                วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการซ่อมแซมฝายหางก่าน หมู่ 1-2 บ้านบ่อ-บ้านศาลา ตามที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องผู้ใช้น้ำจากลำน้ำแม่ท่าช้าง หลังจากที่ได้ทำการสำรวจจากกรมชลประทาน จึงพบว่าฝายหางก่านถูกการกัดเซาะของลำน้ำแม่ท่าช้าง จึงทำให้เกิดการชำรุดทรุดโทรม ขณะนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบ เพื่อที่จะได้ทำการแก้ไขซ่อมแซมให้ฝายดังกล่าว กลับมาใช้งานได้ตามปกติ.
ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีมหากุศล นครสวรรค์-เชียงใหม่ ณ วัดเอรัณฑวัน หมู่ 3 บ้านแพะขวาง <08 พ.ย. 64>

               วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย  นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนาร่วมงานทอดกฐินสามัคคีมหากุศล นครสวรรค์-เชียงใหม่ ณ วัดเอรัณฑวัน หมู่ 3 บ้านแพะขวาง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม เพื่อสมทบทุน สร้างหอพระไตรปิฎก (หอปฏิบัติธรรมทรงล้านนาประยุกต์) ณ วัดเอรัณฑวัน หมู่ 3 บ้านแพะขวาง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com