ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นายอนุชา รีบเร่ง
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 56 คน
สถิติวันนี้ 135 คน
สถิติเดือนนี้ 2513 คน
สถิติปีนี้ 64579 คน
สถิติทั้งหมด 787494 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

การวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน <04 ก.พ. 58>

     วันที่ 28 มกราคม 2558 - 2 กุมภาพันธ์ 2558 นักวิชาการเครือข่ายตำบลสุขภาวะฯ เทศบาลตำบลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงกลุ่ม ในการวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (rapid ethnographic community assessment process : recap) ณ พื้นที่ เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

เวทีประชาคมเพื่อรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน <21 ม.ค. 58>

     วันที่ 21 มกราคม 2558 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา นายอนุชา รีบเร่ง ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 (ศปป.กอ.รมน.ภาค3) จัดเวทีประชาคมเพื่อรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลน้ำแพร่ และแบ่งมอบความรับผิดชอบหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้แก่ กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 <17 ม.ค. 58>

     วันที่ 17 มกราคม 2558 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนสาธารณเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ในนามของนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา นายอนุชา  รีบเร่ง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในการสนับสนุนของขวัญ และ เงินทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน

วันพ่อแห่งชาติ 2557 <08 ธ.ค. 57>

     วันที่ 5 ธันวาคม 2557 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่ เข้าร่วมและจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2557 ดังนี้

ภาคเช้า เข้าร่วมกิจกรรมการวางพานพุ่ม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหางดง

ภาคค่ำ จัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 


ประชุมขับเคลื่อน กองทุน สปสช.ตำบลน้ำแพร่ <04 ธ.ค. 57>

     วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อน และพิจารณาร่างระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ชั้น 3


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  


 
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com