ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 28 คน
สถิติวันนี้ 290 คน
สถิติเดือนนี้ 26050 คน
สถิติปีนี้ 132486 คน
สถิติทั้งหมด 1479983 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ภารกิจช่วยเหลือและบริการประชาชน 5/11/64. <08 พ.ย. 64>

                วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ตามที่ได้รับแจ้งมาจากประชาชน ทั้งหมด 6 จุด เริ่มจากพื้นที่ หมู่ 2 บ้านศาลา 1 จุด หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ 1 จุด หมู่ 5 บ้านป่าจี่ 1 จุด หมู่ 6 บ้านแสนตอ 1 จุด และหมู่ 11 บ้านเวียงด้ง 2 จุด ทางเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยและกลับมาใช้งานได้ตามปกติ.

 

                เวลา 11.00 น. และ 16.00 น.  เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น้ำรถน้ำเทศบาล พรมน้ำถนน เส้นทาง บ้านดง-ห้วยเสี้ยว ตามที่ได้รับการร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่และที่ใช้สัญจรผ่านไปมา ขณะนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้จัดคิวพรมน้ำถนนเส้นทาง บ้านดง-ห้วยเสี้ยว วันละ 2 เที่ยว ในระหว่างรอการซ่อมแซมถนนจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดปัญหามลพิษฝุ่นควันในชุมชน.

                ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.

 


รับมอบน้ำดื่มจากพี่น้องประชาชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ. <08 พ.ย. 64>

                 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่มจากพี่น้องประชาชน ที่ได้นำมาบริจาค เพื่อนำมาใช้ประโยชน์สาธารณะต่อไป ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มีน้ำใจ บริจาคน้ำดื่มเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอเป็นสะพานบุญเพื่อส่งต่อสาธารน้ำใจนี้ สู่พี่น้องประชาชนที่ขาดแคลน เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอขอบคุณ มา ณ โอกาศนี้ด้วย. 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 (Kick off). <08 พ.ย. 64>

                วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนตร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 (Kick off) ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านปง ตำบลบ้านปง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มพลังมวลชน ในพื้นที่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติ จากท่าน สมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง เป็นประธานภายในพิธี กล่าวเปิดกิจกรรม และปล่อยคาราวานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 (Kick off) เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ต่อสาธารณชนต่อไป.
ตรวจสอบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาปิด หมู่ 6 บ้านแสนตอ ตำบลน้ำแพร่ 5/11/64. <08 พ.ย. 64>

                วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักปลัด กองศึกษา และกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาปิด หมู่ 6 บ้านแสนตอ ตำบลน้ำแพร่ หลังจากได้รับการร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ขณะนี้ทางผู้รับเหมาได้เร่งดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ เพื่อที่จะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนภายในพื้นที่.

                 ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ swab ATK กลุ่มเสี่ยงในตำบลน้ำแพร่ ที่ศูนย์ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลน้ำแพร่. <08 พ.ย. 64>

               วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ swab ATK กลุ่มเสี่ยงในตำบลน้ำแพร่ ที่ศูนย์ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลน้ำแพร่ ผลการตรวจพบว่าผลออกมาเป็นลบปลอดภัยทุกคน.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com