ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 37 คน
สถิติวันนี้ 338 คน
สถิติเดือนนี้ 26098 คน
สถิติปีนี้ 132534 คน
สถิติทั้งหมด 1480031 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ตรวจสอบการขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งของพื้นที่หมู่ 10 ตามงบประมาณรายจ่ายในเทศบัญญัติ ประจำปี 2564 <08 พ.ย. 64>

                วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา มอบหมายให้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และเจ้าหน้าที่ก่องช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งของพื้นที่หมู่ 10 บ้านน้ำบุ่น ตามงบประมาณรายจ่ายในเทศบัญญัติ ประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

                ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.


กิจกรรมบำบัดผู้พิการผู้สูงอายุ โครงการทำบ้านและชุมชนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและสนุกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแล ตามแนวมัลติเซ็นซอรี่ (Multisensory Intervention/MSIs) <08 พ.ย. 64>

                  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ งานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่ ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมและทำกิจกรรมบำบัด หมู่ 1 บ้านบ่อ ตามโครงการทำบ้านและชุมชนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและสนุกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแล ตามแนวมัลติเซ็นซอรี่ (Multisensory Intervention/MSIs) ที่ตั้งอยู่บนฐานของชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในชุมชน.
ส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด ได้รับจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ให้แก่ผู้พิการการมองเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่. <04 พ.ย. 64>

               วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ งานศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา ส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด ได้รับจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ให้แก่ผู้พิการการมองเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่.
โครงการทำบ้านและชุมชนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและสนุกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแล ตามแนวมัลติเซ็นซอรี่ (Multisensory Intervention/MSIs) <04 พ.ย. 64>

                    วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ งานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่ ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมและประเมินการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการ หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ และ หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง ตามโครงการทำบ้านและชุมชนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและสนุกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแล ตามแนวมัลติเซ็นซอรี่ (Multisensory Intervention/MSIs) ที่ตั้งอยู่บนฐานของชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในชุมชน.
ตรวจสอบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาปิด หมู่ 6 บ้านแสนตอ ตำบลน้ำแพร่. <04 พ.ย. 64>

                 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาปิด หมู่ 6 บ้านแสนตอ ตำบลน้ำแพร่ หลังจากได้รับการร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ขณะนี้ทางผู้รับเหมาได้เร่งดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ เพื่อที่จะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนภายในพื้นที่.

                 ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792. 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com