ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 39 คน
สถิติวันนี้ 460 คน
สถิติเดือนนี้ 26220 คน
สถิติปีนี้ 132656 คน
สถิติทั้งหมด 1480153 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ภารกิจช่วยเหลือบริการประชาชน 29 - 31 ตุลาคม 2564. <01 พ.ย. 64>

                   วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่สึกหรอบริเวณถนนคลอง21ฝั่งป่าช้า หมู่ 2 บ้านศาลา และซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำบริเวณถนนบ้านป่าห้า หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ ขณะนี้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ.

                   วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา บริการล้างทำความสะอาดพื้นถนนและภายในบริเวณวัดนิลประภา หมู่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ เวลาต่อมา 10.00 น.เจ้าหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา บริการล้างทำความสะอาดสถานฌาปนกิจ น้ำแพร่-บ้านกอง หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่. และเวลา 12.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้สนับสนุน รถกู้ชีพและเจ้าหน้าที่ โบกรถ และให้สัญญาไฟ งานขาว-ดำ บ้านทุ่งป่าตอง ข้ามแยกยูเทิร์น. 

                   วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนรถกระเช้าร่วมตัดต้นไม้และกิ่งไม้ ในพื้นที่ หมู่ 11 บ้านเวียงด้ง-บ้านต๋ม ตามคำร้องขอของประชาชน เพื่อปรับภูมิทัศน์ริมทางให้เกิดทัศนียภาพที่งามตาและปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปมา.

                   ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.

 

 


งานเลี้ยงส่งพนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา. <29 ต.ค. 64>

                 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 12:00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เขต 1-2 และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เนื่องในงานเลี้ยงส่งพนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา พร้อมกับมอบของที่ระลึก และ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก งานเลี้ยงส่งพนักงานเทศบาลน้ำแพร่พัฒนา 3 คน ได้แก่ 

             1.นางสาวยุพิน อริยธรรม (พี่พา) นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ 

 

             2.นายสมเกียรติ อิ่นคำ (ป๋อง) คนงานทั่วไป(กู้ชีพ,กู้ภัย) 

             3.นายจักรพงษ์ ใบพร้าว (อาร์ม) คนงานทั่วไป(กู้ภัย)

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา.

 #ด้วยรักและคิดถึงกันตลอดไป จากพวกเราทุกคนเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา.❤

 


ตรวจงานโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังแบบเข็มตอกเสียบแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปลำน้ำแม่ท่าช้างทางเข้าสวนป่าไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำแพร่ <29 ต.ค. 64>

                 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและสำนักปลัดลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังแบบเข็มตอกเสียบแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปลำน้ำแม่ท่าช้างทางเข้าสวนป่าไม้ หมู่ที่ 2 บ้านศาลา ขณะนี้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย.
มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่. <28 ต.ค. 64>

                 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ ท่าน ส.อบจ.รุ่งโรจน์ โรจน์ธนวิภัช ส.อบจ.เขตอำเภอหางดง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ ผ่านทางเจ้าหน้าที่ อสม.แต่ละหมู่บ้าน จำนวน 50 ชุด ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอขอบพระคุณ ท่าน ส.อบจ.รุ่งโรจน์ โรจน์ธนวิภัช ส.อบจ.เขตอำเภอหางดง ที่ได้สนับสนุนถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ.
มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการในตำบลน้ำแพร่. <28 ต.ค. 64>

                วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอหางดง นำโดย คุณนายชนิดา คณาคำ และทีมงานเหล่ากาชาดอำเภอหางดง และ เจ้าหน้าที่ อสม. ตำบลน้ำแพร่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการในตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com