ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 40 คน
สถิติวันนี้ 420 คน
สถิติเดือนนี้ 26180 คน
สถิติปีนี้ 132616 คน
สถิติทั้งหมด 1480113 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม (17 พ.ค. 65) <17 พ.ค. 65>

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายฉัตรกรินทร์  ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารฯ มอบหมายให้นายนพพร วงศ์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และในโอกาสเดียวกันได้นำเตียงผู้ป่วยไปมอบแก่ผู้พิการในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ส่งมอบเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง <08 เม.ย. 65>

     วันที่ 8 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมฝ่ายบริหารฯ มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วย นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์ และเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ส่งมอบเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจญาติผู้ป่วย หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ ตำบลน้ำแพร่

กิจกรรม big cleaning day <18 มี.ค. 65>

เนื่องในวันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565)  เป็นวันท้องถิ่นไทยทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงจัดกิจกรรม big cleaning day  บริเวณสำนักงานและทางขึ้นเทศบาล มีการล้างทำความสะอาดถนนโดยรถน้ำเทศบาลสายทางขึ้นเทศบาลและสายออบขานนอกจากนี้ให้กองการศึกษาดูแลทำความสะอาดห้องน้ำสนามกีฬา และจะมีการช่วยกัน 5 ส สำนักงานและทางขึ้นเทศบาลด้วย

กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) <23 ก.พ. 65>

     วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่จัดทำกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)มีการเปิดศูนย์เฝ้าระวังไฟป่าตำบลน้ำแพร่ และร่วมทำแนวกันไฟบูรณาการร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวีระ สถานีตำรวจภูธรหางดง ประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา กำนันตำบลน้ำแพร่ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน อุทยานออบขาน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.13 สันป่าตอง ศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่(ห้วยดินดำ) เกษตรอำเภอประจำตำบลน้ำแพร่ พัฒนากรประจำตำบลน้ำแพร่ สถานีควบคุมไฟป่าออบขาน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลน้ำแพร่ และ ภาคเอกชนในพื้นที่ 
หารือปัญหาภัยแล้ง-สำรวจประชาชนในพื้นที่ <11 ก.พ. 65>

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายฉัตรกรินทร์  ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา มอบหมายให้ นายนพพร  วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ งานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่ ต้อนรับ จ.ส.อ.ชยพล ปัญญาจันทร์ ชป.กร.มทบ.33 อำเภอหางดง ในการหารือเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง/สำรวจประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ ที่มีฐานะยากจนและการเป็นอยู่ที่ลำบาก (หมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่) รวมทั้งเยี่ยมทหารผ่านศึก ที่มีความเป็นอยู่ที่ลำบาก (ราชการประเทศซูดาน 1 ปี , ราชการพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 ปี)


 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com