ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 26 คน
สถิติวันนี้ 304 คน
สถิติเดือนนี้ 26064 คน
สถิติปีนี้ 132500 คน
สถิติทั้งหมด 1479997 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่กักตัวและพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ <27 ต.ค. 64>

                เมื่อวันที่ 8-26 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่ได้ทำการกักตัวภายในบ้านของตนเป็นระยะเวลา 14 วัน ในพื้นที่ของตำบลน้ำแพร่ และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงของตำบลน้ำแพร่ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตำบลน้ำแพร่  ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนตำบลน้ำแพร่ทุกครอบครัว ทุกหลังคาเรือน ผ่านพ้นวิกฤติโรคโควิด-19 ไปให้จงได้ และขอให้พี่น้องประชาชนตำบลน้ำแพร่ โปรดอยู่ในความสงบและอย่าตื่นตระหนกใดๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น. 

                 ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.


ภารกิจช่วยเหลือและบริการประชาชน 26/10/64. <27 ต.ค. 64>

                  วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ และหญ้า บริเวณริมทาง ซอยบ้านแม่เหมย ทุ่งป่าตอง หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง หลังจากที่ได้รับการร้องขอจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อปรับภูมิทัศน์ริมทางให้สะอาดสะอ้านและเหมาะแก่การใช้ในการสัญจรของพี่น้องประชาชน.

 

                  ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.


ภารกิจช่วยเหลือและบริการประชาชน 25/10/64. <26 ต.ค. 64>

                    วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ตามที่ได้รับแจ้งมาจากประชาชน ทั้งหมด 4 จุด เริ่มจากพื้นที่ หมู่ 9 บ้านบ้านดอยถ้ำ 3 จุด และ หมู่ 2 บ้านศาลา 1 จุด ทางเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยและกลับมาใช้งานได้ตามปกติ และเวลาต่อมา 13.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับมอบหมายให้ส่งน้ำในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ จำนวน 5 เที่ยว ตามที่ได้รับการร้องขอจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ.

                      ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.


จัดตั้งศุนย์พักคอยอำเภอหางดง ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ(โรงพยาบาลสวนปรุง) หมู่ 7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. <26 ต.ค. 64>

               เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ นายอำเภอหางดง ปลัดอาวุโสอำเภอหางดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอหางดง สาธารณสุขอำเภอหางดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่ ประธาน อสม. ตำบลน้ำแพร่ และเจ้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ(โรงพยาบาลสวนปรุง) ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการจัดตั้งศุนย์พักคอยอำเภอหางดง ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ(โรงพยาบาลสวนปรุง) หมู่ 7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางท่านนายอำเภอหางดงได้มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบและเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป.
ภารกิจช่วยเหลือและบริการประชาชน 21-24 ตุลาคม 2564. <25 ต.ค. 64>

                วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับ คณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา สนับสนุนรถกระเช้า ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออบขาน ตัดกิ่งไม้และต้นไม้บริเวณริมเส้นทางเข้าออกอุทยานแห่งชาติออบขาน.

                วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับ คณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู่ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตัดต้นไม้ที่โค่นล้มขวางทางจราจร บริเวณเส้นทาง หมู่ 6 บ้านแสนตอ จนสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติ.

                วันที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับ คณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา  ได้รับแจ้งเหตุ มีผลุระเบิดภายใน วัดบ้านบวก ตำบล หนองแก๋ว มีเพลิงไหม้บริเวณกุฏิสงฆ์ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จัดรถน้ำสนับสนุน ร่วมกับรถน้ำในพื้นที่ จนกระทั่งเพลิงสงบลงจึงได้เดินทางกลับฐาน.

                ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.

  
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com