ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 42 คน
สถิติวันนี้ 364 คน
สถิติเดือนนี้ 26124 คน
สถิติปีนี้ 132560 คน
สถิติทั้งหมด 1480057 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) <25 ต.ค. 64>

                     วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ ประธานสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เขต 1-2 กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา. 
ปฏิบัติงานในการบริการอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนโควิด-19 21/10/64. <25 ต.ค. 64>

                    วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีพนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษา ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอหางดง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหางดง หน่วยกู้ชีพ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติงานในการบริการอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) อำเภอหางดง ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่.

ถวายทอดผ้าป่ากฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งปุย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ <25 ต.ค. 64>

                 วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในโอกาสทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งปุย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่.
แจกถุงยังชีพ โครงการ 1มื้อ 2มื้อ 3มื้อ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่. <20 ต.ค. 64>

            วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ งานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่ รับมอบ ถุงยังชีพ จาก โครงการ 1มื้อ 2มื้อ 3มื้อ โดยการประสานงานจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งมอบและเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่.

             ขอขอบคุณ   - โครงการ 1มื้อ 2มื้อ 3มื้อ

                               - คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

                               - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

                               - บริษัท/ร้านค้า/ภาคประชาชนในพื้นที่

                                                                                         

 


ร่วมแสดงความเสียใจครอบครัว อาจารย์อุดม กาญจนประโชติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา ณ วัดศรีดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ . <19 ต.ค. 64>

                     วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เขต 1-2 ร่วมแสดงความเสียใจครอบครัว อาจารย์อุดม กาญจนประโชติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ที่ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 23.35 น. ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ด้วยอายุ 66 ปี และร่วมาปณกิจประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ สุสานช้างคลาน ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอแสดงความเสียใจครอบครัว อาจารย์อุดม กาญจนประโชติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา มา ณ โอกาสนี้.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com