ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 38 คน
สถิติวันนี้ 493 คน
สถิติเดือนนี้ 26253 คน
สถิติปีนี้ 132689 คน
สถิติทั้งหมด 1480186 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ร่วมแสดงความเสียใจครอบครัว อาจารย์อุดม กาญจนประโชติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา. <18 ต.ค. 64>

                  วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมแสดงความเสียใจครอบครัว อาจารย์อุดม กาญจนประโชติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ที่ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 23.35 น. ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ด้วยอายุ 66 ปี ขณะนี้ได้ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดศรีดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และกำหนดการฌาปณกิจประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ สุสานช้างคลาน ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอแสดงความเสียใจครอบครัว อาจารย์อุดม กาญจนประโชติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา มา ณ โอกาสนี้.
ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามโครงการทำบ้านให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยจิตเวชและผู้ดูแล ระหว่าง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 . <15 ต.ค. 64>

                วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา งานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับ ภาควิชากิจกรรมบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามโครงการทำบ้านให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยจิตเวชและผู้ดูแล ระหว่าง เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ณ พื้นที่ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่.
ภารกิจช่วยเหลือและบริการประชาชน 14/10/64 <15 ต.ค. 64>

                   วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับ คณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ตามที่ได้รับแจ้งมาจากประชาชน ทั้งหมด 2 จุด เริ่มจากพื้นที่ หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ 1 จุด และ หมู่ 1 บ้านบ่อ 1 จุด ทางเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยและกลับมาใช้งานได้ตามปกติ เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับมอบหมายให้ตัดหญ้าบริเวณทางเข้าวัดอุโบสถ(แสนตอ) หมู่ 6 บ้านแสนตอ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้แก่พี่น้องที่ใช้สัญจรผ่านไปผ่านมา เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับมอบหมายวางท่อระบายน้ำลำเหมืองลึก หมู่ 3 บ้านแพะขวาง และหมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ และเวลา 15.00 น.เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา บริการส่งน้ำภายในหมู่บ้านซอยดอยล้อม จำนวน 1 ลำ เป็นอันเสร็จสิ้นภาระกิจ. 

                  ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.


ภารกิจปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังวัดดอยถ้ำ หมู่ 9 บ้านดอยถ้ำ. <14 ต.ค. 64>

                     วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับ คณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังวัดดอยถ้ำ หมู่ 9 บ้านดอยถ้ำ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้แก่พี่น้องที่ใช้สัญจรผ่านไปมาให้เกิดทัศนียภาพที่งามตาในการสัญจร.
ซ่อมแซมถนนสายดอกไม้การ์เด้นท์ หมู่ 10 บ้านน้ำบุ่น ต.น้ำแพร่ <14 ต.ค. 64>

                     วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับ คณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านน้ำบุ่น ลงพื้นที่ตรวจสอบงานซ่อมแซมถนนสายดอกไม้การ์เด้นท์ ขณะนี้ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com