ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 36 คน
สถิติวันนี้ 403 คน
สถิติเดือนนี้ 26163 คน
สถิติปีนี้ 132599 คน
สถิติทั้งหมด 1480096 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ภารกิจช่วยเหลือและบริการประชาชน7/10/64. <11 ต.ค. 64>

                     วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับ คณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ตามที่ได้รับแจ้งมาจากประชาชน 3 จุด ในพื้นที่ของ หมู่ 3 บ้านแพะขวาง บริเวณหน้าบ้านยายเอ้ย 1จุด บริเวณหน้าบ้านครูลำจวน 1จุด บริเวณซอยก๋วยเตี๋ยวคำแลน 1จุด ส่วนที่เหลือทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จะเร่งดำเนิดการติดตั้งให้อย่างรวดเร็ว และเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับมอบหมายให้ตัดหญ้าบริเวณริมทางคลอง 21 หมู่ 2 บ้านศาลา เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้แก่พี่น้องที่ใช้สัญจรผ่านไปมาให้เกิดทัศนียภาพที่งามตาในการสัญจร.

                      ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.


ภารกิจซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)และล้างถนนเพื่อประชาชน 06/10/64 <07 ต.ค. 64>

                      วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับ คณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ตามที่ได้รับแจ้งมาจากประชาชน ทั้งหมด 5 จุด เริ่มจากพื้นที่ หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ 1 จุด หมู่ 3 บ้านแสนตอ 2 จุด หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง 1 จุด และหมู่ 9 บ้านดอยถ้ำ 1 จุด ทางเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยและกลับมาใช้งานได้ตามปกติ และเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับชาวบ้านดำเนินการพัฒนาหมู่บ้าน พื้นที่ หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ และดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจรในพื้นที่ หมู่ 11 บ้านต๋ม ขณะนี้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ.

                      ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.


ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายส่ง อบจ.เชียงใหม่ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ <06 ต.ค. 64>

            วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายส่งให้ อบจ.เชียงใหม่ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ ลานหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่. 

            ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.


ภารกิจช่วยเหลือบริการประชาชน 5/09/64. <06 ต.ค. 64>

             วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริการพี่น้องประชาชนเดือดร้อนรถน้ำมันหมด บริเวณข้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เวลาต่อมาเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับมอบหมายให้ตัดต้นไม้ หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ ตามคำร้องของพี่น้องประชาชน ต่อมาภาคบ่ายได้รับมอบหมายให้ตัดต้นไม้ริมถนน หมู่ 11 บ้านฟ่อน-บ้านต๋ม ตามที่ได้รับแจ้งจากพี่น้องปประชาชน และเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับมอบหมายให้นำรถน้ำล้างถนนลานจอดรถบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่พัฒนา เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ.

             ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.

 

 


โครงการส่งเสริมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) กองทุนประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และมอบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขตำบลน้ำแพร่. <06 ต.ค. 64>

             วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และ ประธาน อสม. รับมอบป้ายไวนิลจำนวนหมู่บ้านละ 3 ผืน ได้แก่ เรื่องป้องกันภัยจากโรคมะเร็งเต้านม , การควบคุมโรคหนอนพยาธิ , การดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขตำบลน้ำแพร่ ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและประธาน อสม.แต่ละหมู่บ้าน และมอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและประธาน อสม.แต่ละหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบ่อ 109 ชุด , หมู่ 2 บ้านศาลา 175 ชุด , หมู่ 3 บ้านแพะขวาง 134 ชุด , หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ 254 ชุด , หมู่ 5 บ้านป่าจี้ 187 ชุด , หมู่ 6 บ้านแสนตอ 221 ชุด , หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง 318 ชุด , หมู่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ 59 ชุด , หมู่ 9 บ้านดอยถ้ำ 122 ชุด , หมู่ 10 บ้านน้ำบุ่น 85 ชุด และ หมู่ 11 บ้านเวียงด้ง 230 ชุด ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com