ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 39 คน
สถิติวันนี้ 462 คน
สถิติเดือนนี้ 26222 คน
สถิติปีนี้ 132658 คน
สถิติทั้งหมด 1480155 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ภารกิจบริการและช่วยเหลือประชาชน 4/10/64. <05 ต.ค. 64>

            วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา บริการรับส่งผู้ป่วย หมู่ 5 บ้านป่าจี้ ส่งฟอกไต โรงพยาบาลสันป่าตอง เวลาต่อมา 10.30 น. กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา รับผู้ป่วยหกล้มมีอาการชัก หมู่ 4 บ้านทุ่งป่าตอง ที่เกิดเหตุพบผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย จึงนำนำส่ง โรงพยาบาลหางดง อย่างปลอดภัย เวลาต่อมา 11.35 น. กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับแจ้งเหตุจักรยายยนตร์ล้มเอง ถนนสายคลองชลประทานก่อนถึงหน้าวัดเขตคิชฌาวาส ที่เกิดเหตุพบ หญิง 1 ราย มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลหางดง อย่างปลอดภัย และต่อมาภาคบ่ายเวลา 13.30 น. นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัดต้นไม้พาดสายไฟก่อนถึงป่าช้าหมู่ 4 บ้านน้ำแพร่-บ้านกอง และ บริการส่งน้ำในหมู่บ้านก่อนถึงบ้านคุณโอวรุฒ หมู่ 3 บ้านแพะขวาง จำนวน 2 ลำ เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ.

            ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.


งานทำบุญถนนเชื่อม บ้านศาลา-โขงขาว. <04 ต.ค. 64>

           วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับคณะผู้บริหาร ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่ และพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ หมู่ 2 บ้านศาลา และเขตท้องที่บ้านโขงขาว ได้ร่วมกันทำบุญถนนเชื่อมระหว่างบ้านศาลา-โขงขาว เพื่อเป็นศิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนทั้งสองเขต และพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปมา.
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 8 สายในตำบลน้ำแพร่. <04 ต.ค. 64>

            วันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เขต 2 คณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 8 สาย ในตำบลน้ำแพร่ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เริ่มดำเนินการลงหินคลุกและปรับถนนแต่ละเส้นทางแล้ว.
ตรวจสอบน้ำป่าไหลหลาก หมู่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้. <04 ต.ค. 64>

                  วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับคณะผู้บริหาร และหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีได้รับแจ้งน้ำป่าไหลหลากเข้าบ้านเรือนพี่น้องประชาชน หมู่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 หลังจากนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ และพี่น้องประชาชนบ้านแม่ขนิลใต้ จะได้ร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป.
ภารกิจช่วยเหลือบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)เพื่อประชาชน. <04 ต.ค. 64>

                      วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ตามที่ได้รับแจ้งมาจากประชาชน ทั้งหมด 6 จุด เริ่มจากพื้นที่ หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ 1 จุด หมู่ 5 บ้านป่าจี้ 3 จุด และหมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง 2 จุด ทางเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยและกลับมาใช้งานได้ตามปกติ.

 

                      ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com