ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 256 คน
สถิติเดือนนี้ 26016 คน
สถิติปีนี้ 132452 คน
สถิติทั้งหมด 1479949 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ตรวจสอบถนนทรุดตัว หมู่ 10 บ้านน้ำบุ่น. <30 ก.ย. 64>

                    วันที่ 29 กันายน 2564 เวลาประมาณ 15.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 บ้านน้ำบุ่น ตรวจสอบ ถนนทรุด บริเวณถนนสายดอกไม้ Garden หมู่ที่ 10 บ้านน้ำบุ่น ตรงข้างสระเก็บน้ำของเทศบาลนครเชียงใหม่ มีบริเวณกว้าง 1 เมตรยาว 3 เมตรลึก 2 เมตร ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จะได้เริ่มดำเนินการซ่อมแซมให้ในเร็วๆนี้.

                    ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.ภารกิจช่วยเหลือและดูแลประชาชน. <30 ก.ย. 64>

                   วันที่ 29 กันายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ส่งน้ำให้กับผู้ที่แจ้งความประสงค์ ขอน้ำจากเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จำนวน 3 ลำ และได้ทำการช่วยเหลืออุบัติเหตุรถกระบะตกไหล่ทาง บริเวณซอยโรงหล่อพระ หมู่ 11 ห้วยเสี้ยว-เวียงด้ง ที่เกิดเหตุไม่พบผู้บาดเจ็บ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ทำการช่วยเหลือจนสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ.

 

                    ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.


ภารกิจช่วยเหลือและบริการพี่น้องประชาชน. <29 ก.ย. 64>

                  วันที่ 27 กันายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ตามที่ได้รับแจ้งมาจากประชาชน ทั้งหมด 10 จุด เริ่มจากพื้นที่หมู่ 2 บ้านศาลา 2 จุด หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ 4 จุด หมู่ 5 บ้านป่าจี้ 2 จุด และหมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง 2 จุด ทางเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยและกลับมาใช้งานได้ตามปกติ เวลาต่อมา 13.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตัดหญ้าบริเวณเส้นทางแกรนแคนยอน หมู่ 3 บ้านแพะขวาง เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ริมทางให้เกิดทัศนียภาพที่งามตาของผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรผ่านไปมา เวลาต่อมา 19.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชน รถสตาร์ทไม่ติดแบตหมดที่บริเวรปั๊ม ปตท. หมู่ 10 บ้านน้ำบุ่น จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าทำการจั๊มแบตเตอรี่ ให้กับพี่น้องประชาชนจนรถสตาร์ทติดสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ และเวลาต่อมา 22.30 น.  เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชน ยางรถรั่ว เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ช่วยทำการเปลี่ยนยางรถให้กับพี่น้องประชาชน จนสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ. 

 

               ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.


ศึกษาดูงานโรงน้ำดื่มพารวยวอเตอร์ดริ้งค์. <28 ก.ย. 64>

          วันที่ 28 กันายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับคณะผู้บริหาร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการตรวจสอบโรงน้ำดื่ม NP ได้ลงพื้นที่ขออนุญาตศึกษาดูงานโรงน้ำดื่มพารวยวอเตอร์ดริ้งค์ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้และพัฒนาโรงน้ำดื่ม NP ต่อไปในอนาคต.
ภารกิจช่วยเหลือและบริการตัดไม้ ล้างทำความสะอาดโรงน้ำดื่ม NP. <28 ก.ย. 64>

           วันที่ 27 กันายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่หมู่ 3 บ้านแพะขวาง สนับสนุนรถกระเช้าร่วมกับพี่น้องประชาชน ตัดต้นไม้และกิ่งไม้ บริเวณวัดเอรัณฑวัน และเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้สนับสนุนรถน้ำร่วมกับคณะกรรมการโรงน้ำดื่ม NP ทำความสะอาดภายในตัวอาคารและบริเวณรอบๆอาคารโรงน้ำดื่ม NP.

 

           ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com