ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 25 คน
สถิติวันนี้ 306 คน
สถิติเดือนนี้ 26066 คน
สถิติปีนี้ 132502 คน
สถิติทั้งหมด 1479999 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ตรวจสอบแนวเขตถนนสาธารณะ หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ <28 ก.ย. 64>

          วันที่ 27 กันายน 2564 เวลาประมาณ 11.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับคณะผู้บริหาร กองช่างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา  ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เขต 2 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 และช่างรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง ร่วมตรวจสอบแนวเขตถนนสาธารณะ ม.4 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป.
ตรวจสอบโครงการซ่อมแซมถนนหมู่ 9 บ้านดอยถ้ำ. <28 ก.ย. 64>

                  วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับ สมาชิคสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เขต 1 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับ ผู้รับจ้างงานก่อสร้างถนน หมู่ 9 บ้านดอยถ้ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ 9 บ้านดอยถ้ำ ขณะนี้ทางผู้รับจ้างได้เริ่มดำเนินการนำเครื่องจักรลงพื้นที่ซ่อมแซมแล้ว จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงความไม่สะดวก ขณะนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้ทำปิดถนนชั่วคราวขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่โปรดใช้เส้นทางอื่นจนกว่าถนนจะทำการซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก.
ร่วมสภากาแฟโครงการหลวงห้วยผักไผ่ ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่. <28 ก.ย. 64>

               วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมสภากาแฟโครงการหลวงห้วยผักไผ ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมีท่านสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง เป็นประธานในพิธี ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเสวนาเรื่องมาตรการป้องกันโรค Covid-19 ,การส่งเสริมการท่องเที่ยว และปัญหาข้อขัดข้องอื่นๆ.
ปฏิบัติงานในการบริการอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนโควิด-19 27/09/64. <28 ก.ย. 64>

                    วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีพนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษา ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอหางดง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหางดง หน่วยกู้ชีพ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติงานในการบริการอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) อำเภอหางดง ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่.
ภารกิจช่วยเหลือและบริการประชาชนโดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา. <28 ก.ย. 64>

                    วันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 07.40 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เข้ารับคนที่ถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้ที่บริเวรหน้าวัดน้ำแพร่(ท่าไม้ลุง) หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง ทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงได้นำตัวส่งขึ้นรถกลับบ้านอย่างปลอดภัย เวลาต่อมา 18.30 น. กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา รับเเจ้งจาก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ เกิดอุบัติเหตุ จักรยานยนต์ล้มเอง ณ บ้านแม่ขนิลใต้ ตรวจสอบเเล้วพบ หญิง 1 ราย ขาซ้ายผิดรูป ผู้บาดเจ็บมีความประสงค์ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงได้นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ อย่างปลอดภัย และ เวลาต่อมา 19:45 น. กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับเเจ้งพบอุบัติเหตุ จักรยานยนตร์ล้มเอง บริเวรยูเทิร์น หน้าบริษัท PWS หมู่ 3 บ้านแพะขวาง ขนาดเดินทางกลับฐาน พบผู้บาดเจ็บ หญิง 1 ราย มีอาการปวดขาขวา จึงได้นำส่งโรงพยาบาลหางดง อย่างปลอดภัย.

 

                     ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792. 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com