ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 42 คน
สถิติวันนี้ 441 คน
สถิติเดือนนี้ 26201 คน
สถิติปีนี้ 132637 คน
สถิติทั้งหมด 1480134 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ภารกิจปรับปรุงท่อระบายน้ำหมู่ 3 บ้านแพะขวาง. <28 ก.ย. 64>

                  วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับ สมาชิคสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เขต 2 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และผู้รับจ้าง ลงพื้นที่หมู่ 3 บ้านแพะขวาง ปรับปรุงซ่อมแซมงานท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ บริเวรสี่แยกบ้านโอวรุฒ และวัน จันทร์ ที่ 27 นี้ทางผู้รับจ้างจะได้ทำการลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป.

                  ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.


ภารกิจปรับปรุงท่อระบายน้ำหมู่ 4 บ้านน้ำแพร่. <28 ก.ย. 64>

                   วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับ สมาชิคสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เขต 2 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ ปรับปรุงซ่อมแซมงานท่อระบายน้ำ บริเวรหน้าบ้านอาจารย์ถนอม-ปากทางบ้านป่าห้า ขณะนี้สามารถกลับใช้งานได้ตามปกติ.

 

                  ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.


ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว แม่ไฮ คนเที่ยง. <23 ก.ย. 64>

                       วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับ สมาชิคสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เขต 1-2 ร่วมแสดงความเสียใจงานขาวดำ พิธีศพ แม่ไฮ คนเที่ยง ที่เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคชรา อายุ 93 ปี และได้ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดน้ำแพร่(ท่าไม้ลุง) หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว แม่ไฮ คนเที่ยง มานะที่นี้ครับ.
ภารกิจตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำเพื่อประชาชนตำบลน้ำแพร่. <22 ก.ย. 64>

                       วันที่ 22 กันยายน เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา      นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ นายอภิรักษ์ ไกลถิ่น นายช่างโยธาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ และนายช่างรางวัดที่ดิน ออกตรวจสอบเขตที่ดิน หมู่ 9 บ้านดอยถ้ำ สถานที่ ที่ 2 ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ นายอภิรักษ์ ไกลถิ่น นายช่างโยธาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่ตรวจสอบงานวางท่อระบายน้ำหมู่ 3 บ้านแพะขวาง ขณะนี้กำลังเริ่มดำเนินการ สถานที่ ที่ 3 ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ นายอภิรักษ์ ไกลถิ่น นายช่างโยธาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตรวจสอบงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ บริเวณหลังบ้าน ท่านอนุชา รีบเร่ง อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขณะนี้ทำการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้ตามปกติ สถานที ท่ี 4 ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ นายอภิรักษ์ ไกลถิ่น นายช่างโยธาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตรวจสอบถนนชำรุด หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ ตามที่ได้รับการร้องขอจากชาวบ้าน ระหว่างทางหลวง(ชม 3035) ถึงถนนเรียบคลองชลประทาน ซอย 21(ฝั่งซ้าย) จะได้ทำการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป สถานที่ที่ 5 ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ นายอภิรักษ์ ไกลถิ่น นายช่างโยธาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตรวจสอบงานซ่อมแซมถนนชำรุดในพื้นที่ ของหมู่ 6 บ้านแสนตอ ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 70% สถานที่ ที่ 6 ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ นายอภิรักษ์ ไกลถิ่น นายช่างโยธาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตรวจสอบบ่อทิ้งขยะนายวิโรจน์ หมู่ 11 บ้านเวียงด้ง ได้ทำความเข้าใจและข้อตกลงเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงต่อไป สถานที่ ที่ 7 ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ นายอภิรักษ์ ไกลถิ่น นายช่างโยธาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านเวียงด้ง ตรวจสอบเส้นทางที่ได้รับการร้องขอให้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาทำการตัดต้นไม้ ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นต้นไม้ของทางเอกชน จึงจะได้ประสานงานให้ตัดกิ่งไม้ต่อไป และสถานที่สุดท้าย ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ นายอภิรักษ์ ไกลถิ่น นายช่างโยธาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่หมู่  3 บ้านแพะขวาง ตรวจสอบกรณีลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ จึงได้เชิญทางเจ้าของสถานที่มาหารือเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป. 

 

                      ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.


โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเป็นแหล่งเรียนรู้เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา. <22 ก.ย. 64>

                        วันที่ 22 กันยายน เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ นายอนาวิล ยินดีผล หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเป็นแหล่งเรียนรู้เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เพื่อปรับปรุงบ่อกักเก็บน้ำจำนวน 2 บ่อ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ให้พร้อมสำหรับจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com