ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 52 คน
สถิติวันนี้ 69 คน
สถิติเดือนนี้ 4300 คน
สถิติปีนี้ 45657 คน
สถิติทั้งหมด 835320 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพ่อครูคำ กาไวย์ <25 ก.พ. 57>

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรดน้ำศพและร่วมเป็นเกียรติในงานพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พ่อครูคำ  กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดง(การแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน) ณ บ้านแพะขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแพร่

การประชุมขับเคลื่อนเครือข่าย"เสริมพลังพี่ส่งพลังน้อง" <25 ก.พ. 57>

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายเสริมพลังพี่ส่งพลังน้อง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา


การฝึกอบรมเกษตรกรอาสา หลักสูตร"การเกษตรสวนป่าไร่นาผสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" <24 ก.พ. 57>

     ภาพกิจกรรมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน สวน ป่า ไร่ นาผสม ฝึกอบรมเกษตรกรอาสา หลักสูตร "การเกษตรสวนป่าไร่นาผสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2557  ณ แหล่งเรียนรู้ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน สวน ป่า ไร่ นาผสม หมู่ที่ 10 บ้านน้ำบุ่น ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอำเภอพบปะประชาชน และแจกผ้าห่มนวมกันหนาว <13 ก.พ. 57>

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมการแจกผ้าห่มนวมกันหนาว ให้แก่ประชาชนในตำบลน้ำแพร่ ของทุกหมู่บ้าน โดยที่ว่าการอำเภอหางดง ร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ท่านนายอำเภอหางดง นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ยังได้กล่าวพบปะกับประชาชนตำบลน้ำแพร่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา

รับคณะประเมินกองทุนสปสช. <13 ก.พ. 57>

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลน้ำแพร่(สปสช.) ต้อนรับคณะผู้ปฏิบัติงานสำรวจและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้กองทุนฯได้รับการชี้แนะ และทบทวนการดำเนินงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ของการจัดตั้ง


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com