ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 36 คน
สถิติวันนี้ 494 คน
สถิติเดือนนี้ 26254 คน
สถิติปีนี้ 132690 คน
สถิติทั้งหมด 1480187 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ตรวจงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆสนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา. <22 ก.ย. 64>

                     วันที่ 22 กันยายน เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่ตรวจสอบงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆสนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามต่อพี่น้องประชาชนที่ได้เข้ามาใช้บริการสนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา.
ภารกิจช่วยเหลือและบริการประชาชนเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา. <22 ก.ย. 64>

                     วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ตามที่ได้รับแจ้งมาจากประชาชน ทั้งหมด 14 จุด เริ่มจากพื้นที่ หมู่ 3 บ้านแพะขวาง 7 จุด หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ 1 จุด หมู่ 5 บ้านป่าจี้ 2 จุด หมู่ 6 บ้านแสนตอ 1 จุด หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง 2 จุด และหมู่ 9 บ้านดอยถ้ำ 1 จุด ทางเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยและกลับมาใช้งานได้ตามปกติ เวลาต่อมาเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับมอบหมายให้นำรถน้ำลงพื้นที่ล้างถนนบริเวณเส้นทางหน้าวัดเอรัณฑวัน หมู่ 3 บ้านแพะขวาง ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่กองช่างได้รับมอบหมายตัดหญ้าบริเวณริมทางเส้นคลองชลประทาน บริเวณหลังวัดเอรัณฑวัน หมู่ 3 บ้านแพะขวาง ถึง บ้านป่าห้า หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ และบริเวณทางเข้าวัดอุโบสถ หมู่ 6 บ้านแสนตอ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทางให้เกิดทัศนียภาพที่งามตา และเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับมอบหมายลงพื้นที่ตัดต้นไม้บริเวรหลังบริษัทไบโอเวกกี้ ตามที่ได้รับการร้องขอ เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้.

                     ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.ตรวจสอบความพร้อมโครงการก่อสร้างถนน สายบ้านแสนตอ หมู่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564. <21 ก.ย. 64>

                  วันที่ 20 กันยายน เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นายสรศักดิ์ จันทร์แก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ นายวิทยา คำปวน นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านแสนตอ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมโครงการก่อสร้างถนน สายบ้านแสนตอ หมู่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เงินเหลือจ่าย) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขณะนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยและจะได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมในเร็วๆนี้.
ตรวจสอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมู่ 10 บ้านน้ำบุ่น ตำบลน้ำแพร่. <21 ก.ย. 64>

            วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายธันยา รวมชัย นิติกรเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นายธนู ศิริบุญมา นักวิชาการเกษตรเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นางสาวอุรารักษ์ อิวาง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนายธีรเวช วรรณเลิศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ลงพื้นที่ หมู่ 10 บ้านน้ำบุ่น-ป่าตึงใต้ เพื่อตรวจสอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามที่ได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ขณะนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ประสานขอความร่วมมือจากทางเจ้าของกิจการแล้ว และจะได้ดำเนินการปรับปรุงต่อไปตามลำดับขั้นตอนต่อไป เพื่อความสบายใจและปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข.
ประชุมพิจราณาแนวทางการดำเนินงาน กองทุน ศปสช. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา. <21 ก.ย. 64>

           เมื่อวานนี้ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมการประชุมพิจราณาแนวทางการดำเนินงาน กองทุน ศปสช. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เพื่อหารือแนวทางและการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com