ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 26 คน
สถิติเดือนนี้ 2621 คน
สถิติปีนี้ 2621 คน
สถิติทั้งหมด 858458 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

นายอำเภอพบปะประชาชน และแจกผ้าห่มนวมกันหนาว <13 ก.พ. 57>

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมการแจกผ้าห่มนวมกันหนาว ให้แก่ประชาชนในตำบลน้ำแพร่ ของทุกหมู่บ้าน โดยที่ว่าการอำเภอหางดง ร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ท่านนายอำเภอหางดง นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ยังได้กล่าวพบปะกับประชาชนตำบลน้ำแพร่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา

รับคณะประเมินกองทุนสปสช. <13 ก.พ. 57>

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลน้ำแพร่(สปสช.) ต้อนรับคณะผู้ปฏิบัติงานสำรวจและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้กองทุนฯได้รับการชี้แนะ และทบทวนการดำเนินงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ของการจัดตั้ง

ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดเก็บขยะ <12 ก.พ. 57>

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในการดำเนินงานตามนโยบายการจัดเก็บขยะมูลฝอยในแต่ละชุมชน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา

พิธีเปิดโครงการรณรงค์"ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์" <05 ก.พ. 57>

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมโครงการรณรงค์"ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยความร่วมมือระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติในการกล่าวพิธีเปิดคือ นายวิเชียร  พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม เช่น หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว โรงเรียนหางดงรัฐราษฎ์อุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทสม.)อำเภอหางดง ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอหางดง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอหางดง กศน.อำเภอหางดง บริษัทนิ่มซี่เส็ง ฯลฯ นอกจากนี้ กรมป่าไม้ยังได้มอบเงินทุนสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าให้แก่ หมู่ที่ 11 บ้านเวียงด้ง ตำบลน้ำแพร่ จำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับดับไฟป่า และกิจกรรมสุดท้ายในวันนี้ยังได้มีการจัดทำแนวกันไฟ ณ ป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง และ ดอยกิ่วลม หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง <05 ก.พ. 57>

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ในการศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม และการดำเนินงานโครงการตำบลสุขภาวะฯ  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com