ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 27 คน
สถิติวันนี้ 292 คน
สถิติเดือนนี้ 26052 คน
สถิติปีนี้ 132488 คน
สถิติทั้งหมด 1479985 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาร่วมแสดงความเสียใจงานศพ แม่ไฮ คนเที่ยง หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง. <21 ก.ย. 64>

           เมื่อวานนี้ เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เดินทางไปร่วมพิธีศพ นางไฮ คนเที่ยง (อุ้ยไฮ) อายุ  93 ปี ซึ่งได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคชรา ขณะนี้ได้ตั้งศพเพื่อบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาวัดน้ำแพร่(ท่าไม้ลุง) กำหนดการฌาปนกิจศพ วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 ณ สถานฌาปนกิจท่าไม้ลุง (ป่าเห้วฮอก) เวลา 13.00 น. ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอแสดงความเสียกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตมานะที่นี้ด้วยครับ.
สำรวจถนนทรุดตัว หมู่ 6 บ้านแสนตอ. <21 ก.ย. 64>

           เมื่อวานนี้ เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นายสรศักดิ์ จันทร์แก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ นายวิทยา คำปวน นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านแสนตอ ได้ลงพื้นที่สำรวจถนนที่มีการทรุดตัวลงในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านแสนตอ ตามที่ได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนที่ใช้สัญจรผ่านไปผ่านมา ขณะนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ลงพื้นที่สำรวจเป็นที่เรียบร้อยและจะได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมให้ในเร็วๆนี้.

 

           ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.


การประชุมหารือกาแก้ไขปัญหาโรงน้ำดื่ม NP 20/09/64. <21 ก.ย. 64>

           เมื่อวานนี้ เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับคณะกรรมการการจัดการแก้ไขปัญหาโรงน้ำดื่ม NP ได้เข้าประชุมกับกลุ่มตัวแทนผู้จัดการระบบน้ำดื่ม เพื่อหารือถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาโรงน้ำดื่ม NP ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา เพื่ออนาคตพี่น้องประชาชนน้ำแพร่ จะได้บริโภคน้ำดื่มที่ดีสะอาดและมีคุณภาพกันในเร็วๆนี้.
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนรอบชิงชนะเลิศ. <20 ก.ย. 64>

            วันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เป็นผู้มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ซึ่งเป็นการตัดเชือกระหว่าง ทีมเทพสิรินทร์ C พบกับ ทีมเชียงใหม่ยูไนเต็ด โดย เทพสิรินทร์ C เอาชนะ ทีมเชียงใหม่ยูไนเต็ด ไปด้วยสกอร์ 5-0 ทำให้ทีมเทพสิรินทร์ C คว้าแชมป์ประจำปี 2564 พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและทุนการศึกไปครอง เป็นการปิดฉากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2564 ไปอย่างสวยงาม ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอแสดงความยินดีกับทางทีมที่ชนะและขอเป็นกำลังใจให้กับหลายๆทีมที่พลาดโอกาส หวังว่าโอกาสหน้าจะได้นำประสบการณ์เหล่านี้ไปแก้ไขและปรับปรุงเพื่อก้าวขึ้นไปยังระดับสากล เทศบาลตำบลน้ำแพร่ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทีมด้วย และทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอขอบคุณบรรดาท่านผู้ปกครองผู้ติดตามและท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือรักษาความสะอาดและมาตราการความปลอดภัยจากโรคติดต่อโควิด-19 เป็นอย่างดี ทางเทศบาลจึงขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วย.
โครงการหมู่บ้านต้นแบบกรจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กิจกรรมอบรมให้ความรู้หมู่บ้านประดับดาว,การทำถ่านไบโอชาร์. <20 ก.ย. 64>

              วันที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติออบขาน จัดโครงการหมู่บ้านต้นแบบกรจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กิจกรรมอบรมให้ความรู้หมู่บ้านประดับดาว,การทำถ่านไบโอชาร์ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางอัมพร บุญตันปราชญ์ชาวบ้าน มาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำถ่านไบโอชาร์แก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลาอเนกประสงค์วันนิลประภา.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com