ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 38 คน
สถิติวันนี้ 343 คน
สถิติเดือนนี้ 26103 คน
สถิติปีนี้ 132539 คน
สถิติทั้งหมด 1480036 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว มังทา. <20 ก.ย. 64>

                         เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยสมาชิคสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เขต 1 -2 ได้เดินทางไปร่วมพิธีศพ พ่อแก้ว มังทา หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง เพื่อร่วมไว้อาลัยและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของ พ่อแก้ว มังทา ผู้เสียชีวิตด้วยโรคไตวายเฉียบพลัน ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอแสดงความเสียอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมานะที่นี้ด้วย.
ภารกิจช่วยเหลือและบริการประชาชน 17-18 ก.ย. 64. <20 ก.ย. 64>

              วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่โค่นล้มขวางเส้นทางจราจร ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ และหมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง จนสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติ.

              วันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับมอบหมายให้ ทำการลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่โค่นล้มขวางทางจราจร ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านทุ่งรังแร้ง ตามที่ได้รับแจ้ง เวลาต่อมา เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับประสานจาก ผูู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ ขอสนับสนุนทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรถกระเช้าในการตัดกิ่งไม้ตามแนวถนน หมู่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ ตั้งแต่บริเวรบ้านกลาง-วัดนิลประภา เพื่อลดปัญหากิ่งไม้หักขวางทางจราจร และเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับมอบหมายให้ ส่งน้ำบริเวรป่าช้าหมู่ 6 บ้านแสนตอ จำนวน 1 ลำ เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ.

               ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.


 


ภารกิจช่วยเหลือและบริการประชาชน17/09/64. <17 ก.ย. 64>

                  วันนี้ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบทางลอดใต้สะพานระหว่างหมู่ 1 บ้านบ่อ และหมู่ 2 บ้านศาลา หลังจากได้รับแจ้งจากทางเทศบาลตำบลบ้านปง ว่าลำน้ำแม่ท่าช้าง เพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะนี้กำลังดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ขอพี่น้องประชาชนโปรดใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง เวลาต่อมาเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ลงพื้นที่ทำการล้างป่าช้าหมู่ 6 บ้านแสนตอ ตามที่ได้รับการขอจากพี่น้องประชาชนและได้ส่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนภายในพื้นที่อีก 1 ลำ และเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่กองช่างได้รับมอบหมายให้ทำการตัดหญ้าพื้นที่ หมู่ 3 บริเวณคลองชลประทานหลังวัดเอรัณฑวัน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทางให้สวยงามและหน้าใช้สัญจรของพี่น้องประชาชน. 

                ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.โครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงตำบลน้ำแพร่ "หลักสูตรการทำขนมจีบ การทำขนมดอกจอก การจัดดอกไม้แห้ง" <17 ก.ย. 64>

                      วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลน้ำแพร่ (กศน.ตำบลน้ำแพร่) จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงตำบลน้ำแพร่ "หลักสูตรการทำขนมจีบ การทำขนมดอกจอก การจัดดอกไม้แห้ง" เปิดพิธีโดย นางสาวกานต์สิริ พลกีรติพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก วิทยากรศูนย์การนอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหางดง มาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการระบบเวียนฐานแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา.
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวรรอบๆสนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา. <17 ก.ย. 64>

           เมื่อวานนี้ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวรรอบๆสนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการไปแล้ว90% คาดว่าอีกไม่นานหน้าจะเสร็จสมบูรณ์.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com