ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 36 คน
สถิติวันนี้ 404 คน
สถิติเดือนนี้ 26164 คน
สถิติปีนี้ 132600 คน
สถิติทั้งหมด 1480097 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ภารกิจซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)เพื่อประชาชน 17/09/64. <17 ก.ย. 64>

            เมื่อวานนี้ เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ตามที่ได้รับแจ้งมาจากประชาชน ทั้งหมด 10 จุด ด้วยกัน เริ่มจากพื้นที่หมู่ 2 บ้านศาลา 1 จุด หมู่ 3 บ้านแพะขวาง 3 จุด หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ 1 จุด หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง 2 จุด และหมู่ 11 บ้านเวียงด้ง 4 จุด ทางเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยและกลับมาใช้งานได้ตามปกติ.

 

            ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.ภารกิจช่วยเหลือและบริการประชาชน.16/09/64. <16 ก.ย. 64>

                วันนี้ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมถนนที่เกิดการชำรุดในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านแสนตอ ขณะนี้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว เวลาต่อมา เจ้าหน้าที่กองช่างได้รับมอบหมายให้ทำการตัดหญ้าพื้นที่ หมู่ 4 บริเวณหลังโรงเรียนบ้านน้ำแพร่และหน้าป่าช้าน้ำแพร่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทาง และเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับมอบหมายให้ส่งน้ำและตัดแต่งพาดสายไฟบริเวณ ซอยวังหลวง หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง.

 

                ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.


เดินทางไปร่วมพีธีศพในเขตพื้นที่ตำบลน้ำแพร่และพื้นที่ใกล้เคียง. <16 ก.ย. 64>

                วันนี้ เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เดินทางไปร่วมพิธีศพ นายสุนทร รัตนเจริญเลิศ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง บ้านห้วยส้ม อำเภอสันป่าตอง และได้ร่วมทำบุญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ และเวลาต่อมานายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้เดินทางไปร่วมพิธีศพ พ่อแก้ว มังทา หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง และได้ร่วมทำบุญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอแสดงความเสียอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมานะที่นี้ด้วย.
ภารกิจช่วยเหลือและเยี่ยมเเยียนผู้สูงอายุ-ผู้พิการในตำบลนำแพร่. <16 ก.ย. 64>

            วันนี้ เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเก้าอี้วีลแชร์ ให้กับ นายพิน ผู้พิการจากอุบัติเหตุไม่สามารถเดินได้ในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านป่าห้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้พิการต่อไป และเวลาต่อมานายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุต่อไป.
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ตำบลน้ำแพร่ ตามฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ ตำบลน้ำแพร่ ปีงบประมาณ 2564. <16 ก.ย. 64>

               วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ หมู่บ้านละ 2 คน ในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ตำบลน้ำแพร่ ตามฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ ตำบลน้ำแพร่ ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร การเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี การอภิบาลสัตว์ การเฝ้าระวังโรค ป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ โดยวันนี้ นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และวันนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอดุลย์ สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอหางดง เป็นวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียีติ 84 พรรษามหาราชา.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com