ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 80 คน
สถิติวันนี้ 217 คน
สถิติเดือนนี้ 4197 คน
สถิติปีนี้ 45554 คน
สถิติทั้งหมด 835217 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

เวทีสานสัมพันธ์รวมพลังพี่น้องเครือข่ายตำบลสุขภาวะ ปีที่1 <22 พ.ย. 56>

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม เวทีสานสัมพันธ์รวมพลังพี่น้องเครือข่ายตำบลสุขภาวะ ปีที่ 1 ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายตำบลสุขภาวะตามแนวทางพึ่งตนเองสู่สังคมน่าอยู่ ณ เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน






พิธีทำบุญพร้อมรับมอบแทงค์น้ำสะอาด และทอดผ้าป่าการกุศล โรงเรียนบ้านแสนตอ <14 พ.ย. 56>

     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 กิจกรรมพิธีทำบุญ พร้อมทั้งรับมอบแทงค์น้ำสะอาด จากห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ สาขาหางดง และกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล ณ โรงเรียนบ้านแสนตอ หมู่ที่ 6 (บ้านแสนตอ) ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

     ภายในกิจกรรมมีการเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านแสนตอ  การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนบ้านแสนตอ การฟ้อนโต-ฟ้อนกนกิงกะหร่า จากพีน้องกลุ่มชาติพันธุ์(ไต)  และการรับมอบแทงค์น้ำสะอาด นำโดยดารานำหญิงยอดนิยม เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) และทีมงานจากห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ สาขาหางดง






พมจ.เชียงใหม่เข้ารับการศึกษาดูงาน <13 พ.ย. 56>

     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตำบล (คลีนิคครอบครัว) และโครงการสวัสดิการเติมเต็ม ของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทั้งสองโครงการนับว่าเป็นผลต่อเนื่องจากการที่ตำบลน้ำแพร่ ได้รับเลือกให้เป็นตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่






ประมวลภาพบรรยากาศการรับสมัครผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ วันที่ 30 ต.ค. 56 <30 ต.ค. 56>

     ภาพบรรยากาศการรับสมัครนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา วันที่สาม วันที่ 30 ตุลาคม 2556 มีผู้สมัครจากกลุ่มพัฒนาตำบลน้ำแพร่ นำโดยนายอนุชา  รีบเร่ง (อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่) พร้อมผู้สมัครอิสระ รวมจำนวน 3 ท่าน และกลุ่มกองเชียร์แม่ยกที่ตามมาให้กำลังใจผู้สมัครอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา






ประมวลภาพบรรยากาศการรับสมัครผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ วันที่ 28 ต.ค. 56 <28 ต.ค. 56>

     ภาพบรรยากาศการรับสมัครนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา วันแรก วันที่ 28 ตุลาคม 2556 มีผู้สมัครจากกลุ่มพิทักษ์น้ำแพร่ นำโดยนายสราวุธ อินวิน (สอน) พร้อมผู้สมัครอิสระ รวมจำนวน 3 ท่าน และกลุ่มกองเชียร์แม่ยกที่ตามมาให้กำลังใจผู้สมัครอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา



 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com