ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 258 คน
สถิติเดือนนี้ 26018 คน
สถิติปีนี้ 132454 คน
สถิติทั้งหมด 1479951 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ภารกิจฉีดวัคซีนป้องกันโรคผิดสุนัขบ้า. <15 ก.ย. 64>

           เมื่อวานนี้ เวลา 11.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายธนู ศิริบุญมา นักวิชาการเกษตรเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ทำหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคผิดสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงของพี่น้องประชาชนที่ได้นำมาฉีดวัคซีนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา หากพี่น้องประชาชนท่านใดที่มีสัตว์เลี้ยงภายในบ้านและมีความประสงค์อยากฉีดวัคซีนป้องกันโรคผิดสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่าน สามารถติดต่อทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ทุกวันเวลาทำการ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์. 
ภารกิจบริการและช่วยเหลือประชาชน 14/09/64. <15 ก.ย. 64>

          เมื่อวานนี้ เวลา 11.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือและบริการประชาชน หลังจากได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจักรยานยนตร์เสีย บริเวรหน้าสนามชนไก่ส.อัศวิน หมู่ 9 บ้านดอยถ้ำ ทางเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ช่วยเหลือโดยการนำรถไปส่งยังอู่ซ่อมรถเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้สะดวกต่อการเดินทางต่อไป เวลาต่อมา 13.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับมอบหมาย ให้ตัดไม้ที่ล้มขวางถนนบริเวร เส้นทาง หมู่ 3 บ้านแพะขวาง และ หมู่ 4 บ้านป่าห้า ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ และเวลาต่อมา 15.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับมอบหมายให้ส่งน้ำภายในหมู่บ้านอีกจำนวน 1 ลำ เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ.
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน 7-30 กันยายน 2564 สนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา.. <14 ก.ย. 64>

                วันนี้ เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ดูแลรับผิดชอบงานกีฬาและนันทนาการ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้สนับสนุนสถานที่ สนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2564 โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา เป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 7-30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป พี่น้องประชาชนที่อยากชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน เรียนเชิญได้ทุกวันที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และสามารถติดตามตารางการแข่งขันได้ที่ทาง Facebook เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปขยะให้เพิ่มมูลค่า14/09/64. <14 ก.ย. 64>

           วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลน้ำแพร่ และ เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลน้ำแพร่ จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปขยะให้เพิ่มมูลค่า โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาววิจิตรา บุญแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่พัฒนา เป็นวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลน้ำแพร่ และ เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลน้ำแพร่ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา.
สำรวจโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและเยี่ยมเยียนประชาชน. <14 ก.ย. 64>

               วันนี้ เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 4 บ้านน้ำแพร่-ป่าห้า บริเวรหลังบ้าน ท่านอนุชา รีบเร่ง อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาและบริเวรซอยหน้าบ้านท่าน สท.นิรันทร์ โปธา สมาชิกสภาเทศบาล เขตุ1 บ้านป่าห้า ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากกว่า 95% คาดว่าอีกไม่นานจะเสร็จสมบูรณ์และกลับมาใช้งานได้ตามปกติ และเวลาต่อมา ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้เข้าเยี่ยม นายพิน ผู้พิการที่เกิดจากอุบัติเหตุไม่สามารถเดินได้ในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านป่าห้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้พิการต่อไป.

  
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com