ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 25 คน
สถิติวันนี้ 307 คน
สถิติเดือนนี้ 26067 คน
สถิติปีนี้ 132503 คน
สถิติทั้งหมด 1480000 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ภารกิจซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและตัดต้นไม้เพื่อประชาชน 13/09/64. <14 ก.ย. 64>

              วัน จันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ตามที่ได้รับแจ้งมาจากประชาชน ทั้งหมด 11 จุด ด้วยกัน เริ่มต้นที่พื้นที่หมู่ 3 บ้านแพะขวาง 1 จุด หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ 2 จุด หมู่ 5 บ้านป่าจี้ 1 จุด หมู่ 6 บ้านแสนตอ 1 จุด และหมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง 6 จุด ทางเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยและกลับมาใช้งานได้ตามปกติ และเวลาต่อมางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับมอบหมายงานให้ลงพื้นที่ หมู่ 2 บ้านศาลา ทำการตัดต้นไม้บริเวรหมู่บ้านมยุรีย์ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ทำการตัดเป็นที่เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปผ่านมา.

              ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-79


การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน 7-30 กันยายน 2564. <13 ก.ย. 64>

               วันนี้ เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ดูแลรับผิดชอบงานกีฬาและนันทนาการ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้สนับสนุนสถานที่ สนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2564 โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา เป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 7-30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป.
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยว. <13 ก.ย. 64>

              วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ กิจกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยว โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวัลลภ นามวงศ์พรหม ตำแหน่ง รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียีติ 84 พรรษามหาราชา.
ภารกิจร่วมดับเพลิง หมู่บ้านมัณฑณา ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. <13 ก.ย. 64>

              เมื่อวานนี้ เวลา 19.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับแจ้งเหตุขอรถน้ำเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมดับเพลิง โดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯเทศบาลอื่นๆ ร่วมกันดับเพลงไหม้บ้าน ภายในหมู่บ้าน มัณฑณา ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงกระทั่งเวลา 21.30 น. เพลิงไหม้ได้สงบลงและได้ทำการตรวจสอบสถานที่ว่าปลอดภัยแล้วจึงได้เดินทางกลับยังสำนักงานอย่างปลอดภัย.

             ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.โครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 12/09/64. <13 ก.ย. 64>

           เมื่อวานนี้ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ คำวังสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด นายอนาวิล ยินดีผล หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออบขาน ได้จัดอบรม โครงการหมู่บ้านต้นแบบ การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน " กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักน้ำยาชีวภาพ " ในพื้นที่หมู่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ ณ วัดนิลประภา(วัดแม่ขนิลใต้) โดยได้รับเกียรติจาก นางวาสนา เดชพงษ์วรานนท์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสันผักหวาน มาบรรยาให้ความรู้และสาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนหมู่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ ที่ให้ความร่วมมือเข้ารับการอบรม "โครงการหมู่บ้านต้นแบบ การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน กิกรรมการทำปุ๋ยหมักน้ำยาชีวภาพ " ในครั้งนี้ หวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับความรู้และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้า ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาขอขอบคุณมานะทีี่นี้ครับ.


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com