ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 44 คน
สถิติวันนี้ 369 คน
สถิติเดือนนี้ 26129 คน
สถิติปีนี้ 132565 คน
สถิติทั้งหมด 1480062 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย. <13 ก.ย. 64>

             วัน อาทิตย์ ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้จัดการประชุมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย/ความปลอดภัยทางน้ำ โดยได้รับเกียรติจาก นายเสกสรรค์ เป็งใจ และ ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล ดวงจันทร์คำ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ สาธิตวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี และการช่วยฟื้นคืนชีพแก่ผู้ตกน้ำ จมน้ำ ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล ให้แก่เด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจ่มน้ำในปัจจุบัน ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมการประชุมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย/ความปลอดภัยทางน้ำ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยครับ.
ภารกิจช่วยเหลือและบริการประชาชน11/09/64. <13 ก.ย. 64>

                  วัน เสาร์ ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09300 น. นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำลงพื้นที่ล้างทำความสะอาดป่าช้า หมู่ 2 บ้านศาลา ตามที่ได้รับการร้องขอของประชาชน และเวลาต่อมา 23.10 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนพบงูเห่าเข้าบ้านเวลาดึก เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ช่วยกันจับงูเพื่อนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป.

 

                  ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.ภารกิจซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและตัดต้นไม้เพื่อประชาชน 10/09/64. <13 ก.ย. 64>

             วัน ศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ตามที่ได้รับแจ้งมาจากประชาชน ทั้งหมด 5 จุด ด้วยกัน ในพื้นที่หมู่ 11 บ้านเวียงด้ง 5 จุด ทางเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยและกลับมาใช้งานได้ตามปกติ และเวลาต่อมางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับมอบหมายงานให้ลงพื้นที่ หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่-ป่าห้า และหมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง ทำการตัดต้นไม้บริเวรริมทางที่ยื่นออกมาปกคลุมถนน ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ทำการตัดเป็นที่เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปผ่านมา.

              ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792


โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี. <10 ก.ย. 64>

               วันนี้ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ชมรมกำนันผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่ อสม. ตำบลน้ำแพร่ เข้าร่วมอบรม โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฏฐกิตต์ แสงขัน นักวิชาการสาธารณสุข มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการอบรบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา.
การประชุมผู้ใช้น้ำเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ครั้งที่ 2 (ประจำปีงบประมาณ 2564) <10 ก.ย. 64>

           วันนี้ เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เป็นประธานการประชุมผู้ใช้น้ำเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ครั้งที่ 2 (ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยมี ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลน้ำแพร่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา เพื่อหารือและหาแนวทางการแก้ไขให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำภายในตำบลน้ำแพร่.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com