ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 43 คน
สถิติวันนี้ 443 คน
สถิติเดือนนี้ 26203 คน
สถิติปีนี้ 132639 คน
สถิติทั้งหมด 1480136 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ อบรมโรคต้อ โรคทางสายตาผู้สูงอายุ การใช้ชีวิตสุขภาพกาย-ใจ. <10 ก.ย. 64>

           วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ กิจกรรม อบรมโรคต้อ โรคทางสายตาผู้สูงอายุ การใช้ชีวิตสุขภาพกาย-ใจ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นางพิมพ์นารา เขียวนันใจ พยาบาาลวิชาชีพศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เป็นวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียีติ 84 พรรษามหาราชา.

ตรวจกิจการขอใบอนุญาตสนามชนไก่ ส.อัศวิน หมู่. 9. <09 ก.ย. 64>

              วันนี้ เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นางสาวอุรารักษ์ อิวาง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนายธนู ศิริบุญมา นักวิชาการเกษตรเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ ท่านนิยมล ยาวินัง ปลัดอาวุโสอำเภอหางดง ปศุสัตว์อำเภอหางดง ผู้กำกับสภ.หางดง กำนันตำบลน้ำแพร่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านดอยถ้ำ และประธานสภาวัฒนธรรมตำบลน้ำแพร่ ตรวจสอบสถานที่ขอต่ออายุการใช้งานสถานที่สนามไก่ชน ส.อัศวิน หมู่ 9 บ้านดอยถ้ำ.
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเกี่ยวกัับบทบาทอำนาจหน้าที่ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน. <09 ก.ย. 64>

            วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒ นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พนักงานราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเกี่ยวกัับบทบาทอำนาจหน้าที่ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายนันทวิทย์ เงียวชัยภูมิ วิทยากรมากความสามารถและประสบการณ์ มาบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พนักงานราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ทุกท่าน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียีติ 84 พรรษามหาราชา.

สำรวจพื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 6 ตามที่ได้รับการร้องขอจากประชาชน. <09 ก.ย. 64>

           เมื่ิอวานนี้ เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ นายอนิรุทธ ผักกาด รองประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ลงสำรวจพื้นที่หมู่ 6 บ้านแสนตอ ตรวจสอบกรณีชาวบ้านร้องขอติดราวกันตกคลอง บริเวรสามแยกในหมู่บ้านแสนตอ และ ตรวจสอบงานตัดถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านอุ้ยเอื้อย ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านแพะขวาง โดยทั้งนี้ทางเทศบาลจะเร่งดำเดินการให้เร็วที่สุด เพื่อสะดวกสบายและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตำบลน้ำแพร่.

 

           ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.


โครงการกองบุญจากต้นทุนขยะตำบลน้ำแพร่ 08/09/64 <08 ก.ย. 64>

              วันนี้ เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ คำวังสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มอบหมายหน้าที่ให้ เจ้าหน้าที่เก็บขยะเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่เก็บและคัดแยกขยะภายในตำบลน้ำแพร่ ตามโครงการกองบุญจากต้นทุนขยะตำบลน้ำแพร่ ปรากฏว่าทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงขอขอบคุณร้านค้าในตำบลน้ำแพร่ที่เข้าร่วมโครงการมานะที่นี้ครับ.


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com