ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 37 คน
สถิติวันนี้ 392 คน
สถิติเดือนนี้ 26152 คน
สถิติปีนี้ 132588 คน
สถิติทั้งหมด 1480085 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ประกอบพิธีเจาะหลุมเสาลงเสามงคล เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับสร้างเพิงแบบโบราณ ทำเป็นตลาดชุมชนตำบลน้ำแพร่. <28 ธ.ค. 64>

                วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.09 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้นิมนต์ท่านพระครูโชติสุวรรณสรณ์ เจ้าอาวาสวัดศาลา ประกอบพิธีเจาะหลุมเสาลงเสามงคล เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับสร้างเพิงแบบโบราณ ทำเป็นตลาดชุมชนตำบลน้ำแพร่ ซึ่งจะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้.
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา (สปสช.)ครั้งที่ 1 /2565 <27 ธ.ค. 64>

                   วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่พัฒนา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.ตำบลน้ำแพร่ และประธานผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา (สปสช.)ครั้งที่ 1 /2565 ว่าด้วยวาระการประชุมเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา , เรื่องกำหนดแผนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 , เรื่องอนุมัติแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2565 ที่องค์กรของบสนับสนุนในปี 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา.
ภารกิจช่วยเหลือและบริการประชาชน 23/12/64. <24 ธ.ค. 64>

                  วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ตัดหญ้าบริเวณเส้นทา หมู่ 5 บ้านป่าจี้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้งามตาสำหรับที่ใช้ถนนสัญจรผ่านไปมา.

 

                   เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ส่งน้ำภายในหมู่บ้าน และรดน้ำต้นทองอุไร บริเวณคลอง 21 หมู่ 2 บ้านศาลา.

                   ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.

 


สำรวจงานซ่อมแซมวางท่อ หมู่4 บ้านน้ำแพร่ บริเวณปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติออบขานไกล้ร้านเจ๊ป้อมและปากทางเข้าบ้านทุ่งป่าตอง หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่. <24 ธ.ค. 64>

                 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจงานซ่อมแซมวางท่อ หมู่4 บ้านน้ำแพร่ บริเวณปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติออบขานไกล้ร้านเจ๊ป้อมและปากทางเข้าบ้านทุ่งป่าตอง หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่จะได้เริ่มดำเนินการวันจันทร์นี้ .
ทำความสะอาดท่อและรางระบายน้ำหน้าบ้านนางอำภา อินสัน หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง. <24 ธ.ค. 64>

                 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เขต 2 และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านแพะขวาง ตามแบบคำร้องทั่วไป เรื่อง ทำความสะอาดท่อและรางระบายน้ำหน้าบ้าน นางอำภา อินสัน หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง ซึ่งลงนามโดยท่าน สมาชิคเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เขต 2 ทุกท่าน นั้น วันนี้โดยการอำนวยการของ ท่านนายก ฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน ได้ให้เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำการตรวจสอบพื้นที่ พบว่าเกิดจากการทับถมของเศษวัสดุ กรวด หิน ดิน ทราย มีความหนาแน่นมาก ซึ่งจะได้จัดสรรหาเครื่องจักร ที่เหมาะสมมาแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน ให้กับพี่น้องหมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง ต่อไป.

 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com