ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 56 คน
สถิติวันนี้ 118 คน
สถิติเดือนนี้ 4809 คน
สถิติปีนี้ 57403 คน
สถิติทั้งหมด 847066 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

อบต.น้ำแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.หนองผึ้ง <12 ก.ค. 56>

    วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยประธานสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมาชิกสภาฯ เลขานุการนายกฯ หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ ฯลฯ เพื่อเข้ารับการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ และหมู่บ้านประดับดาว หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง


โครงการฝึกอบรมยุวเกษตรกรตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2556 <09 ก.ค. 56>

     หลักปฏิบัติตามทางสายกลางสำหรับนักเรียน/เยาวชน คือการใช้ “ปัญญา” ในการเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกที่เข้ามาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัฒน์ ซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นับว่าเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน จึงจะสามารถเสริมสร้างให้เกิดวิถีในการดำเนินชีวิตที่รู้จักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากปัจจัยของสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมภายนอก

     ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมยุวเกษตรกรตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2556 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ เด็กและเยาวชน ให้มีส่วนร่วมในการคิด ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมในการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นไปที่กิจกรรมด้านการเกษตรเป็นหลัก ณ โรงเรียนบ้านแสนตอ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการดำเนินกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ คือ

     1. ฐานการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า

     2. ฐานแมลงและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช/ปุ๋ยหมักอินทรีย์/ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

     3. ฐานการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

     4. ฐานการทำการเกษตรผสมผสาน


กิจกรรมหมู่ที่3 บ้านแพะขวาง <21 มิ.ย. 56>

     วันที่ 21 มิถุนายน 2556 หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง กิจกรรมเปิดประปาหมู่บ้าน ถนน ศาลาอเนกประสงค์ และพิธีการเปิดโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนพคุณ รัฐผไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 ในการกล่าวเปิดพิธีอย่างเป็นทางการ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของตำบลน้ำแพร่ คือ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน รพสต. อสม. สตรีแม่บ้าน ส.อบต. และ อบต.น้ำแพร่


อบต.น้ำแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ดอนเปา <20 มิ.ย. 56>

     วันที่ 20 มิถุนายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง ในการศึกษาดูงานประเด็นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในตำบล การพัฒนากลุ่มอาชีพภายในตำบลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา พร้อมทั้งการเยี่ยมชมแหล่งปฏิบัติการภายในบริเวณใกล้เคียงกับอบต.น้ำแพร่ คือ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลน้ำแพร่ และ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลน้ำแพร่


กิจกรรมอุ๊ยสอนหลาน โครงการสืบสานฯ และศิลปะ วันที่ 18 มิ.ย. 56 <18 มิ.ย. 56>

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จัดกิจกรรมต่อเนื่องจากภาคเรียนที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมคือ อุ๊ยสอนหลาน โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา การสอนดนตรีพื้นเมือง และกิจกรรมศิลปะ ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเ้ชียงใหม่ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com