ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 36 คน
สถิติวันนี้ 405 คน
สถิติเดือนนี้ 26165 คน
สถิติปีนี้ 132601 คน
สถิติทั้งหมด 1480098 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

โครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน. <06 ก.ย. 64>

          เมื่อวานนี้ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ คำวังสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด นายอนาวิล ยินดีผล หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ร่วมกับ ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออบขาน ได้จัดอบรม "โครงการหมู่บ้านต้นแบบ การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน" ในพื้นที่หมู่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ ณ วัดนิลประภา(วัดแม่ขนิลใต้) ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนหมู่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ ที่ให้ความร่วมเข้ารับการอบรม "โครงการหมู่บ้านต้นแบบ การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน" ในครั้งนี้ หวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับความรู้และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้า ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาขอขอบคุณมานะทีี่นี้ครับ.
ภารกิจพ่นยากันยุงหมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง. <06 ก.ย. 64>

            เมื่อวัน เสาร์ ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่พ่นยากันยุง หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง-ทุ่งป่าตอง เนื่องจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ อสม.ท่าไม้ลุง พบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกภายในพื้นที่ จึงได้ประสานขอเจ้าหน้าที่ทำการพ่นยากันยุง เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ต่อไป.

 

            ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.


ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ. <06 ก.ย. 64>

            เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับแจ้งจากศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ เกิดอุบัติเหตุจักรยานยนตร์ล้มเอง หมู่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ ที่เกิดเหตุพบว่าเป็นชาย 1 รายมีแผลถลอกตามร่างกายและโหนกแก้มปูดบวม กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลน้ำแพร่อย่างปลอดภัย เวลาต่อมา 19.30 น. ได้รับแจ้งเหตุ รถยนตร์เฉี่ยวชนกับมอเตอร์ไซ์ บริเวรยูเทิร์นน้ำบุ่น หมู่ 10 บ้านน้ำบุ่น ตรวจสอบแล้วเป็นเขต ของสันกลาง สันป่าตอง  พบผู้บาดเจ็บชาย 1 ราย มีบาดแผลถูกกระจกบาดตามร่างกาย ทางกู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้ปฐมพยาบาลรอรถในเขตเข้ามารับตัวเพื่อทำการรักษาต่อไป เวลาต่อมากู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา รับแจ้งจากศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ เข้ารับตัวผู้ป่วย 1 ราย หมู่ 1 บ้านบ่อ เป็นเด็กชาย อายุ 9 ขวบ มีอาการชักเกร็ง จึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลหางดงเพื่อทำการรักษาต่อไป เวลาต่อมา 04.20 น. กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา รับแจ้งจากศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ เข้ารับตัวผู้ป่วย 1 ราย หมู่ 3 บ้านแพะขวาง เป็นเด็กชาย อายุ 2 ขวบ มีอาการชักเกร็ง จึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลหางดงเพื่อทำการรักษาต่อไป และเช้าวันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 07.30 น.กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา รับแจ้งจากศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ เข้ารับตัวผู้ป่วย 1 ราย หมู่ 3 บ้านแพะขวาง เป็นชายสูงอายุ  มีอาการชักเกร็ง จึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลหางดงเพื่อทำการรักษาต่อไป. 

           ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.ตรวจสอบงานรก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 4 บ้านน้ำแพร่. <06 ก.ย. 64>

           เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายวิทยา คำปวน นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 4 บ้านน้ำแพร่-ป่าห้า ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากกว่า 80% คาดว่าอีกไม่นานก็จะเสร็จสมบูรณ์และกลับมาใช้งานได้ตามปกติ. 

          ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.ภารกิจตัดไม้ซ่อมแซมไฟฟ้าเพื่อประชาชน 3/09/64. <06 ก.ย. 64>

                เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ตามที่ได้รับแจ้งมาจากประชาชน ทั้งหมด 4 จุด ด้วยกันเริ่มจากพื้นที่หมู่ 1 บ้านบ่อ 1 จุด หมู่ 3 บ้านแพะขวาง 1 จุด หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ 1 จุด และหมู่ 11 บ้านเวีบงด้ง 1 จุด ทางเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยและกลับมาใช้งานได้ตามปกติ และเวลาต่อมางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับมอบหมายงานให้ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง บริเวรซอยหลังวัดท่าไม้ลุงให้เป็นที่เรียบร้อย. 

              ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com