ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 36 คน
สถิติวันนี้ 466 คน
สถิติเดือนนี้ 26226 คน
สถิติปีนี้ 132662 คน
สถิติทั้งหมด 1480159 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

สำรวจโครงการก่อสร้างรั้วแนวเขตเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา. <06 ก.ย. 64>

             เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายรุ่งโรจน์ สิงห์โทราช ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างรั้วแนวเขตเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา.
การประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโรงน้ำดื่ม NP. <03 ก.ย. 64>

                 วันนี้เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับคณะกรรมการการจัดการแก้ไขปัญหาโรงน้ำดื่ม NP ได้เข้าประชุมกับกลุ่มตัวแทนผู้จัดการระบบน้ำดื่ม เพื่อหารือถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาโรงน้ำดื่ม NP ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษามหาราชา เพื่ออนาคตพี่น้องประชาชนน้ำแพร่ จะได้บริโภคน้ำดื่มที่ดีสะอาดและมีคุณภาพกันต่อไปในอนาคต.
ภารกิจช่วยเหลือประชาชน 3/09/64. <03 ก.ย. 64>

         วันนี้ เวลา 09.00 น. กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์เวียงพิงค์ ออกรับผู้ประสบอุบัติเหตุจักรยานยนตร์ล้ม บริเวรหน้าวัดเขตคิชฌาวาส ขาออก หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ พบผู้บาดเจ็บเป็นชายมีอาการหมดสติ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำ CPR นำตัวส่งโรงพยบาลหางดง และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงขอแสดงความเสียใจมานะที่นี้ด้วย ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงวอนขอพี่น้องประชาชนโปรดใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดปลอดภัยมานะที่นี้ด้วย.

 

         ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.กิจกรรมรับมอบเครื่องใช้ของใช้อุปโภคบริโภคสายธารบุญกลุ่มคิดดีทำดีเพื่อสังคมไทย. <03 ก.ย. 64>

              วันนี้ เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับมอบเครื่องใช้ของใช้อุปโภคบริโภค จากกลุ่มคิดดีทำดีเพื่อสังคมไทย นำโดย คุณติ๊ก กรรณาภรณ์ คุณยศยิ่ง เป็นผู้นำเครื่องใช้ของใช้อุปโภคบริโภค มามอบให้กับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เพื่อเป็นสะพานบุญส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากขาดแคลนและผู้ที่ประสบปัญหาหาโควิด-19 ภายในตำบลน้ำแพร่ทุกคน ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงขอขอบคุณ คุณติ๊ก กรรณาภรณ์ คุณยศยิ่ง กลุ่มคิดดีทำดีเพื่อสังคมไทย มาเป็นอย่างสูงและขอให้กุศลผลบุญในครั้งนี้โปรดดลบันดาลให้ คุณติ๊ก กรรณาภรณ์ คุณยศยิ่ง กลุ่มคิดดีทำดีเพื่อสังคมไทย พร้อมด้วยครอบครัว จงมีแต่ความสุขและเจริญตลอดไป ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่จึงขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยครับ. 
ตรวจสอบงานปรับปรับถนน หมู่ 3 . <03 ก.ย. 64>

           เมื่อวานนี้ เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และนายอภิรักษ์ ไกลถิ่น นายช่างโยธาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่ตรวจสอบงานซ่อมแซมปรับพื้นถนนในพื้นที่หมู่ 3 บ้านแพะขวาง.

 

           ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792. 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com