ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 81 คน
สถิติวันนี้ 218 คน
สถิติเดือนนี้ 4198 คน
สถิติปีนี้ 45555 คน
สถิติทั้งหมด 835218 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

กิจกรรมอุ๊ยสอนหลาน โครงการสืบสานฯ และศิลปะ วันที่ 11 มิ.ย. 56 <11 มิ.ย. 56>

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จัดกิจกรรมต่อเนื่องจากภาคเรียนที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมคือ อุ๊ยสอนหลาน โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา การสอนดนตรีพื้นเมือง และกิจกรรมศิลปะ ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเ้ชียงใหม่


การสัมมนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <05 มิ.ย. 56>

     กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรมโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่กล่าวเปิดกิจกรรม และบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานกู้ชีพกู้ภัยของศูนย์อปพร.อบต.น้ำแพร่ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา


อบต.น้ำแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองพลับ <30 พ.ค. 56>

     วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อศึกษาดูงานในประเด็นการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการเข้าร่วมเป็นลูกข่ายตามโครงการตำบลสุขภาวะขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา


อบรมอาชีพผู้ตกเกณฑ์จปฐ. <29 พ.ค. 56>

     วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหางดง จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ให้แก่ผู้ตกเกณฑ์จปฐ. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ84พรรษามหาราชา ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ด้วยการขจัดความยากจนในชนบท


กิจกรรมการซื้อ-ขายขยะ หมู่ที่6และ8 <14 พ.ค. 56>

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในชุมชน "กิจกรรมการซื้อ-ขายขยะในชุมชน" โดยความร่วมมือระหว่าง สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม คือ

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 การซื้อ-ขายขยะของหมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ

     วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 การซื้อ-ขายขยะของหมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com