ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 260 คน
สถิติเดือนนี้ 26020 คน
สถิติปีนี้ 132456 คน
สถิติทั้งหมด 1479953 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ตรวจสอบงานก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 4. <03 ก.ย. 64>

          เมื่อวานนี้ เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายสมยศ ลามาพิสาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนายวิทยา คำปวน นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 4 บ้านน้ำแพร่-ป่าห้า ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากกว่า 75% คาดว่าอีกไม่นานก็จะเสร็จสมบูรณ์และกลับมาใช้งานได้ตามปกติ.

 

          ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.สำรวจโครงการขุดลอกเส้นทางธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ 4. <03 ก.ย. 64>

             เมื่อวานนี้ เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนานำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายสมยศ ลามาพิศาร ผู้อำนวยกองการศึกษา และนายวิทยา คำปวน นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบงานขุดลอกเส้นทางธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านส.อบจ.รุ่งโรจน์ โรจน์ธนวิภัช ส.อบจ.เขตอำเภอหางดง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกัน.
             เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอขอบพระคุณท่านนายก พิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส.อบจ.วิทยาลักษณ์ สามใจ และ ส.อบจ.รุ่งโรจน์ โรจน์ธนวิภัช ส.อบจ.เขตอำเภอหางดง เป็นอย่างยิ่งที่ได้นำโครงการดีๆมามอบให้กับประชาชนตำบลน้ำแพร่ในครั้งนี้.

โครงการหมู่บ้านต้นแบบแนวปรัชยาเศรฐกิจพอเพียงเดินตามรอยพระบาท ศาสตร์พระราชาและแจกต้นกล้าฟ้าทะลายโจรต้านโควิด-19. <02 ก.ย. 64>

                วันนี้ เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันตำบลน้ำแพร่ และได้รับเกียรติจาก ท่านสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง เป็นประธานการมอบเมล็ดพันธุ์พืชและต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ให้กับ นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันตำบลน้ำแพร่ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตำบลน้ำแพร่ ตามโครงการหมู่บ้านต้นแบบแนวปรัชยาเศรฐกิจพอเพียงเดินตามรอยพระบาท ศาสตร์พระราชา และแจกต้นกล้าฟ้าทะลายโจรต้านโควิด-19 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา สำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดสนใจขอรับเมล็ดพันธุ์พืชและต้นกล้าฟ้าทะลายโจรได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา หรือติดต่อขอรับได้จากผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านได้แล้ววันนี้ .
สำรวจงานขุดลอกโครงกาารธนาคารน้ำ้ใต้ดิน. <02 ก.ย. 64>

           วันนี้ เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และนายอนาวิล ยินดีผล หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงสำรวจพื้นที่หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ตรวจสอบงานขุดลอกและตรวจสอบเส้นทางโครงการธนาคารน้ำใต้ดินพื่อใช้ในสถานการณ์ภัยแล้ง หมู่.4 บ้านน้ำแพร่.

        เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอขอบพระคุณท่านนายก พิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส.อบจ.วิทยาลักษณ์ สามใจ และ ส.อบจ.รุ่งโรจน์ โรจน์ธนวิภัช ส.อบจ.เขตอำเภอหางดง เป็นอย่างยิ่งที่ได้นำโครงการดีๆมามอบให้กับประชาชนตำบลน้ำแพร่ในครั้งนี้.

การประชุมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่. <02 ก.ย. 64>

                วันนี้ เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้เข้าร่วมการประชุมของสมาคมชมรมกำนัันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนันตำบลน้ำแพร่ โดยได้เกียรติจาก ท่านสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษามหาราชา เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com