ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 141 คน
สถิติเดือนนี้ 4121 คน
สถิติปีนี้ 45478 คน
สถิติทั้งหมด 835141 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

การศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน <07 พ.ค. 56>

วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้พาตัวแทนของประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ เข้ารับการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านห้วยโท้ง เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ต่อไป


สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองตองมาศึกษาดูงาน <01 พ.ค. 56>

วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา และ สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองตอง เข้ารับการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการและการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำแพร่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่


กิจกรรมวิเคราะห์ตนเองในองค์กร <29 เม.ย. 56>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และ OKRD จัดกิจกรรมวิเคราะห์ตนเอง (SWOT) โดยสอบถามจากเจ้าหน้าที่จากส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงในองค์กร ภายใต้โครงการคิดดี ทำดี สังคมดี


การประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในชุมชน <24 เม.ย. 56>

     กิจกรรมหลังการศึกษาดูงาน ณ บ้านห้วยโท้ง ตำบลน้ำบ่อหลวง ... การประชุมขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนและครัวเรือน สนับสนุนโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ โดยการเชิญตัวแทนชุมชนจำนวน 2 ชุมชนเข้าร่วมรับฟังและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคือ หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ และหมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่


งานรดน้ำดำหัวนายอำเภอหางดง <17 เม.ย. 56>

วันที่ 17 เมษายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในอำเภอหางดง เพื่อทำกิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอหางดง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com