ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นายอนุชา รีบเร่ง
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 48 คน
สถิติวันนี้ 169 คน
สถิติเดือนนี้ 3747 คน
สถิติปีนี้ 22706 คน
สถิติทั้งหมด 812369 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลน้ำแพร่ <12 มี.ค. 56>

วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ โดยความร่วมมือและการสนับสนุนจาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหางดง จัดโครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลน้ำแพร่ ปีงบประมาณ 2556 ในหลักสูตร "การเฝ้าระวังโรค ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดที่สำคัญ"
การประชุมขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน "ตลาดนัดสีเขียว" <08 มี.ค. 56>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จัดประชุมเครือข่ายภาคการเกษตรในตำบลน้ำแพร่ โดยเชิญเกษตรกร  แกนนำชุมชน รพสต. และภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน(ระบบที่3) โดยมีกิจกรรมคือ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน"ตลาดนัดสีเขียว"ในตำบลน้ำแพร่ และการร่วมจัดทำแผนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตามโครงการตำบลสุขภาวะ


การประชุมวิชาการ "การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี2556" <07 มี.ค. 56>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ"การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี2556" (ครั้งที่7) ในหัวข้อ ภาคีการแพทย์ฉุกเฉินไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีการเสวนา


เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่3 ประจำปี2556 <06 มี.ค. 56>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่(ลูกข่าย) ร่วมกับเทศบาลตำบลเชิงดอย(แม่ข่าย) เข้าร่วมกิจกรรม เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่3 ประจำปี2556 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2556
การประเมินแหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่ <15 ก.พ. 56>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ต้อนรับเทศบาลตำบลเชิงดอย(แม่ข่าย) และ ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อท้องถิ่นจัดการตนเอง:พื้นที่ภาคเหนือ(ศูนย์ประสานล้านนา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว) ในการออกเยี่ยมชมตำบลเครือข่าย (องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่) โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ ทุนทางสังคม และแหล่งเรียนรู้สำคัญในตำบลน้ำแพร่ เพื่อร่วมกันผลักดันให้ตำบลน้ำแพร่เป็นตำบลศูนย์เรียนรู้ที่มีความพร้อมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนเครือข่ายทั่วไปได้ จำนวน 6 แหล่งปฏิบัติการ คือ

1. แหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาครอบครัว (คลีนิคครอบครัว)

2. แหล่งเรียนรู้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนตำบลน้ำแพร่

3. แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน (นายประชัน  จันต๊ะมงคล)

4. แหล่งเรียนรู้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านแพะขวาง

5. แหล่งเรียนรู้ชมรมเบาหวาน ความดันโลหิตสูงตำบลน้ำแพร่

6. แหล่งเรียนรู้ชมรมแพทย์แผนไทย

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com