ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 42 คน
สถิติวันนี้ 444 คน
สถิติเดือนนี้ 26204 คน
สถิติปีนี้ 132640 คน
สถิติทั้งหมด 1480137 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

การประชุม(จปฐ)สำรวจประชากรภายในตำบลน้ำแพร่ 2564. <30 ส.ค. 64>

               วันนี้ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้เอื้ออำนวยห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ให้กับเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน จัดการประชุมการจัดเก็บข้อมูลประจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 โดยมีตัวแทนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อสำรวจประชากรภายในตำบลน้ำแพร่ทุกหมู่บ้าน ประจำปี 2564.
ตรวจสอบพื้นที่ลักลอบทิ้งขยะ. <30 ส.ค. 64>

            เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ ร.ต.ตเชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นางสาวอุรารักษ์ อิวาง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นายธนู ศิริบุญมา นักวิชาการเกษตร และนายธันยา รวมชัย นิติกรเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน นำโดย นายเดช ใฝปัน กำนันตำบลน้ำแพร่ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ ลงสำรวจพื้นที่หมู่ 7 ท่าไม้ลุง ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับ หมู่ 9 บ้านดอยถ้ำ ตามที่ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความเดือดร้อน ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จึงได้ทำการตักตอนและทำสำนวลไ้ว้หากมีการพบการกระทำผิดทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจะดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป.

 

            ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.โครงการพัฒนาศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2564 <30 ส.ค. 64>

             วันนี้เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นางสาวกานต์สิริ พลกีรติพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นายณัฐวุฒิ คำวังสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับเจ้าหน้าที่บุคลากร กศน. ตำบลน้ำแพร่ และประธานผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านในตำบลน้ำแพร่ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ (ศพอส.) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษามหาราชา ว่าด้วยวาระการประชุมแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ 3 จังหวัดภาคเนือตอนบน ดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิพัฒนางานผู็สูงอายุ (มพส.) แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาโปรแกรมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยการบูรณาการสหวิิชาการ ดำเนินงานร่วมกับ ภาควิชาบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแนวทางดำเนินงาน ศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2564 ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และหวังว่าโครงการจะดำเนินการก้าวหน้าต่อไปด้วยดี.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่้ป่าห้า. <30 ส.ค. 64>

             เมื่อวานนี้ วัน อาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายวิทยา คำปวน นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับสมาชิคสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และผู้รับเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ลงพื้นที่ หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ป่าห้า เริ่มตัดถนนเพื่อจะทำรางระบายน้ำบ้านป่าห้า หมู่ที่ 4 ตามที่ได้รับการร้องขอจากพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ขณะนี้ทางเทศบาลได้เริ่มดำเนินการให้เป็นที่เรียบร้อย.

             ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.


ภารกิจตัดต้นไม้ตามคำร้องขอของพี่น้องประชน 27/08/64. <30 ส.ค. 64>

               เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ตามที่ได้รับการร้องขอจากพี่น้องประชาชนหมู่ 3 บ้านแพะขวาง บริเวรหลังสนามกอร์ฟ และ หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ บริเวรซอยภูฟ้าพันธุ์ปลา ทางเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทำการตัดต้นไม้ให้เป็นที่เรียบร้อย.

 

               ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com