ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 34 คน
สถิติวันนี้ 134 คน
สถิติเดือนนี้ 4373 คน
สถิติปีนี้ 32184 คน
สถิติทั้งหมด 821847 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

การประชุมขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน <25 ธ.ค. 55>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จัดประชุมเครือข่ายภาคการเกษตรในตำบลน้ำแพร่ โดยเชิญเกษตรกร ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ แกนนำชุมชน รพสต. และภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน(ระบบที่3) โดยมีกิจกรรมคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และการร่วมจัดทำแผนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตามโครงการตำบลสุขภาวะ


สืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา <24 ธ.ค. 55>

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้จัดกิจกรรมสืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา ณ บริเวณสนามกีฬาอบต.น้ำแพร่ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหมู่บ้านในการส่งขบวนรถกระทงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ยังมีการแสดงจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลเชิงดอย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
โครงการเสริมพลังพี่ส่งพลังน้อง (น้ำดอย) <20 มิ.ย. 55>

อบต.น้ำแพร่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมสำหรับเยาวชนทั้ง 2 แห่ง จัดเป็นโครงการเสริมพลังพี่ส่งพลังน้อง ซึ่งในครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 2 โดยนำกลุ่มเยาวชนตำบลน้ำแพร่และกลุ่มเยาวชนของเทศบาลตำบลเชิงดอยจัดทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ศึกษาศิลปล้านนา คืนชีวิตผืนป่าด้วยน้ำดอย  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา  ณ บ้านพ่อครูคำ กาไวย์ และสวนป่าชุมชนตำบลน้ำแพร่ 
โครงการส่งเสริมคาราวานเด็ก 2555 <20 มิ.ย. 55>

อบต.น้ำแพร่ร่วมกับศูนย์พัฒนสังคมที่ 13 จัดกิจกรรมเสริมสร้างคาราวานเด็ก ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2555 
โครงการ "Big Cleaning Day" ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณปี 2555 <28 พ.ค. 55>

อบต.น้ำแพร่ร่วมกับประชาชนในตำบลน้ำแพร่ร่วมกันทำกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ในปีงบประมาณปี 2555 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องทำทุกปี ปีละ 3 ครั้ง เป็นการร่วมกันเก็บขยะในบริเวณไหล่ทางสาธารณะในตำบลและช่วยกันทำความสะอาดถนนให้น่ามอง

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com