ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 54 คน
สถิติวันนี้ 71 คน
สถิติเดือนนี้ 4302 คน
สถิติปีนี้ 45659 คน
สถิติทั้งหมด 835322 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

การประชุมขับเคลื่อนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำแพร่ <31 ม.ค. 56>

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ การประชุมเพื่อขับเคลื่อนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆในตำบลน้ำแพร่ อาทิเช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายทวีศิลป์  ชัยชนะ สาธารณสุขอำเภอหางดง ในการเข้าร่วมรับฟังการประุชุมในครั้งนี้ 

อนึ่ง การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำแพร่ ประจำปี ๒๕๕๕ ตำบลน้ำแพร่ได้ระดับคะแนน ๙๔ คะแนน (A+) "เป็นกองทุนที่มีศักยภาพสูงและสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ได้"


โครงการ "BIG CLEANING DAY" <27 ธ.ค. 55>

โครงการ “BIG CLEANING DAY”

 ประจำปีงบประมาณปี 2556

 

ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555      

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และปัญหาของขยะในตำบลน้ำแพร่ พร้อมทั้งได้ตระหนัก ถึงผลกระทบที่จะตามมาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่
2. เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการรักความสะอาด และรักสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในตำบลน้ำแพร่
3. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในตำบลน้ำแพร่ช่วยกันป้องกันและดูแลรักษาความสะอาดบนไหล่ทางสาธารณะทั้งสองข้างของถนนสายต่างๆในหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำแพร่
4. เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนในตำบลน้ำแพร่ร่วมกันกำจัดวัชพืชและขยะจรที่มีผู้ลักลอบนำมาทิ้งลงบนไหล่ทางทั้งสองข้างทางของถนนสายสำคัญในตำบลน้ำแพร่

 

ตามโครงการจะมีการดำเนินกิจกรรม 6 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 ในระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555      
- ครั้งที่ 2 ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
- ครั้งที่ 3 ในระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ.2556
- ครั้งที่ 4 ในระหว่างเดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
- ครั้งที่ 5 ในระหว่างเดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
- ครั้งที่ 6 ในระหว่างเดือน กันยายน พ.ศ.2556                    

 


บ้านปงเกมส์ <27 ธ.ค. 55>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ เข้าร่วมมหกรรม กีฬาท้องถิ่นหางดงเกมส์ ครั้งที่ 9 "บ้านปงเกมส์" ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2555 โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในตำบล คือ สมาชิกสภาฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สตรีแม่บ้าน เด็ก-เยาวชน โรงเรียน อสม. ฯลฯ ในนามของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในตำบลน้ำแพร่ที่ให้การสนับสนุน และเป็นอีกหนึ่งแรงกำลังใจสำหรับนักกีฬาในครั้งนี้


การประชุมขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน <25 ธ.ค. 55>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จัดประชุมเครือข่ายภาคการเกษตรในตำบลน้ำแพร่ โดยเชิญเกษตรกร ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ แกนนำชุมชน รพสต. และภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน(ระบบที่3) โดยมีกิจกรรมคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และการร่วมจัดทำแผนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตามโครงการตำบลสุขภาวะ


สืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา <24 ธ.ค. 55>

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้จัดกิจกรรมสืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา ณ บริเวณสนามกีฬาอบต.น้ำแพร่ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหมู่บ้านในการส่งขบวนรถกระทงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ยังมีการแสดงจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลเชิงดอย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com