ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 27 คน
สถิติวันนี้ 295 คน
สถิติเดือนนี้ 26055 คน
สถิติปีนี้ 132491 คน
สถิติทั้งหมด 1479988 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

โครงการต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ต้านโควิด-19 <27 ส.ค. 64>

             วันนี้ เวลา 14.00 น.เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นางสาวกาต์สิริ พลกีรติพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และนายธนู สิริบุญมา นักวิชาการเกษตร(หัวหน้าโครงการ) เป็นตัวแทนมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ตามโครงการต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ต้านโควิด-19 ให้แก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาติดต่อขอรับต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่. 

 !!! ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา สู่พี่น้องประชาชนตำบลน้ำแพร่. !!!

รับฟรี!!! ประชาชนตำบลน้ำแพร่ สนใจขอรับต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ได้ที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตั้งแต่ " วัน ศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป " 

จำกัดคนละ 2 ต้นเท่านั้น (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) เก็บข้อมูล แกนนำชุมชน-คณะทำงานด้านผู้สูงอายุ26/08/64. <26 ส.ค. 64>

                     วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา งานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลน้ำแพร่ (ศพอส.) ร่วมกับ ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แกนนำชุมชน-คณะทำงานด้านผู้สูงอายุ ในการศึกษาวิจัยเรื่อง " การพัฒนาโปรแกรมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยการบูรณาการสหวิทยาการ "
ออกตรวจกิจการอันตราย26/08/64. <26 ส.ค. 64>

              วันนี้ เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ คำวังสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และนางสาวอุรารักษ์ อิวาง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ออกตรวจกิจการอันตราย ได้แก่ บ้านร่มไทร หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ ร้าน ป.สปีดซ่อมมอร์เตอร์ไซค์และจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับมอร์เตอร์ไซค์ หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ และบริษัท อาร์ที ไทร์ บริษัทจัดจำหน่ายอุปกร์และซ่อมแซมรถยนต์ ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ เพื่อให้คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติต่อไป.
สำรวจเส้นทางคลองสัชลประทานและตรวจสอบงานก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 4 บ้านน้ำแพร่. <26 ส.ค. 64>

             วันนี้ เวลา 10.00 น.เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ ร.ต.ตเชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่ตรวจสอบสำรวจเส้นทางคลองชลประทานทิศตะวันออกคู่ขนานตั้งแต่ หมู่ 2 บ้านศาลา หมู่ 3 บ้านแพะขวาง หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ หมู่ 5 บ้านป่าจี้ และหมู่ 6 บ้านแสนตอ เพื่อปรับเส้นทางสัญจรของชาวบ้านสะดวกมากขึ้นในอนาคต และเวลาต่อมาร.ต.ตเชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้เดินทางลงพื้นที่ หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ เพื่อตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ ซอยบริเวรหลังบ้าน ท่านอนุชา รีบเร่ง อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ที่กำลังเริ่มทำการก่อสร้างในวันนี้.
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2564. <26 ส.ค. 64>

                  วันนี้ เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ ร.ต.ตเชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นายธนู ศิริบุญมา นักวิจัยเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและผู้ที่ต้องการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ในพื้นที่ของ หมู่ 3 บ้านแพะขวาง และช่วงบ่ายที่สำนักงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com