ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 36 คน
สถิติวันนี้ 511 คน
สถิติเดือนนี้ 26271 คน
สถิติปีนี้ 132707 คน
สถิติทั้งหมด 1480204 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ร้านค้าเรื่องการจำหน่ายสุราช่วงเทศกาลปีใหม่. <24 ธ.ค. 64>

                  วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ร้านค้าเรื่องการจำหน่ายสุราช่วงเทศกาลปีใหม่.
ตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในร้านประกอบกิจการอาหาร. <24 ธ.ค. 64>

                วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ ตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในร้านประกอบกิจการอาหาร ตำบลน้ำแพร่.
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้แจ้งให้เจ้าของกิจการได้รับทราบเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงด้านกฎหมายควบคุม. <24 ธ.ค. 64>

                วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ กำนันตำบลน้ำแพร่ และ อสม.ตำบลน้ำแพร่ ลงพื้นทึี่ บ้านท่าไม้ลุง หมู่ที่7 ต.น้ำแพร่ ตามที่ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับหนังสือร้องเรียน
ลงนามโดย “ ชาวชุมชนม่อนหินขาวและบริเวณสองฝั่งถนนดำใกล้เคียง” แจ้งว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเลี้ยงวัวเนื้อ ในบริเวณซอยม่อนหินขาว บ้านท่าไม้ลุง หมู่ที่7 ต.น้ำแพร่ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุข นั้น ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยท่านนายก ฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน ของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบ เบื้องต้น จึงได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้แจ้งให้เจ้าของกิจการได้รับทราบเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงด้านกฎหมายควบคุม และจะได้ติดตามกรณีนี้ อย่างต่อเนื่อง.

สัมมนาการจัดการพลังงานในชุมชนและการเขียนแผนพลังงานชุมชนภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน. <24 ธ.ค. 64>

                 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เข้าร่วมสัมมนาการจัดการพลังงานในชุมชนและการเขียนแผนพลังงานชุมชนภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน  ณ   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออนใต้  อ. สันกำแพง จ.เชียงใหม่.
ภารกิจช่วยเหลือและบริการประชาชน 22/12/64. <23 ธ.ค. 64>

                วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ตัดหญ้าบริเวณเส้นทางหมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ และ หมู่ 5 บ้านป่าจี้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้งามตาสำหรับที่ใช้ถนนสัญจรผ่านไปมา. 

                เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ตัดเฟื่องฟ้าและเถาวัลย์พันสายไฟแยกวัดท่าไม้ลุง หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้งามตาสำหรับที่ใช้ถนนสัญจรผ่านไปมาและป้องกันการเกิดปัญหาไฟฟ้าช็อตในอนาคต.

                เวลา 16.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น้ำรถน้ำเทศบาลลงพื้นที่หลังจากได้รับแจ้งจากประชาชน หมู่ 10 บ้านป่าตึงใต้ เกิดเหตุไฟไหม้จึงได้เข้าตรวจสอบ พบว่าไฟไหม้กิ่งไม้ใบไหม้ที่ชาวบ้านนำมาทิ้ง เพื่อป้องกันการลุกลามจึงได้ระงับเหตุไว้ได้ทันท่วงที.

 

              ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกหลังคาเรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 052-080-792.

 

  
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com