ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 129 คน
สถิติเดือนนี้ 3479 คน
สถิติปีนี้ 26801 คน
สถิติทั้งหมด 816464 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

อบต.น้ำแพร่จัดงานลอยกระทงประจำปี 2553 <30 พ.ย. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 อย่างยิ่งใหญ่ อลังการ 

นายอนุชา รีบเร่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 22 พฤจิกายน พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดกระทงเล็ก และจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการ อย่างมากมาย  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆได้จัดส่งกระทงเล็กเข้าประกดอย่างพร้อมเพรียงและสวยงาม อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่ จัดให้มีรำวงย้อนยุค เพื่อให้ความบันเทิงภายในงานอีกด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในความรวมมือกับผู้นำในชุมชนทีร่วมกันจัดกิจกรรมอันเป็นท้องถิ่นเดียวกัน


อบต.น้ำแพร่ ดำเนินโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวนาปี <04 ส.ค. 53>

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้ดำเนิน“โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวนาปี”  ปี 2553  ประจำตำบลน้ำแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรู้เข้าใจเรื่องเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า และวิธีการใช้อย่างถูกต้องเพื่อลดการใช้สารเคมี เพิ่มผลผลิตต่อไร่ของข้าวให้สูงขึ้น   ในครั้งที่  1  และ

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่จะจัดทำการสาธิตการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าอีกครั้งประมาณต้นเดือนกันยายน 53 นี้ เกษตรกรท่านใดสนใจกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้ที่งาน        ส่งเสริมการเกษตร อบต.น้ำแพร่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


โครงการ “ BIG CLEANING DAY ” <01 ก.ค. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ดำเนินการตามโครงการ  BIG CLEANING DAY เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนโดยทั่วไปตระหนักและช่วยกันรักษาความสะอาด และเป็นการกำจัดขยะจรที่มีผู้ลักลอบนำมาทิ้งลงบนไหล่ทางสองข้างทางของถนนสายต่างๆในตำบลน้ำแพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น  เมื่อวันที่27  มิถุนายน  2553  ที่ผ่านมา
โครงการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังผู้พิการ ทุพพลภาพ <01 ก.ค. 53>

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำแพร่ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลน้ำแพร่ ได้จัดทำโครงการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังผู้พิการ  ทุพพลภาพ  ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำแพร่  เมื่อวันที่  21 - 29  มิถุนายน 2553  ที่ผ่านมา   เพื่อเป็นการแสดงความรักและความห่วงใยของคนรอบข้างที่มีต่อผู้ป่วย และยังเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วย ให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัด การฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ญาติพี่น้องของผู้ป่วย


งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2553 <30 เม.ย. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้จัดกิจกรรมโครงการรดน้ำดำหัวประจำปี 2553 เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2553 ณ สวนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ สรุปได้ดังนี้

1.                   การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  เพื่อแสดงความเคารพและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ  เพื่อสร้างสำนึกความรัก  ความผูกพันต่อผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว  เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว  ซึ่งงานส่วนการศึกษา และงานพัฒนาสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ได้จัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่ประธานชมรมผู้สูงอายุ ทุกหมู่บ้านและได้มอบเกียรติบัตรให้แก่พ่อครูคำ กาไวย์ ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติที่ได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะพื้นบ้านให้เป็นที่เลืองลือชา เป็นที่ยกย่องคนทั่วไป
2.       จัดให้มีกิจกรรมการประกวดส้มตำและแข่งขันลาบพื้นเมืองของประชาชนในตำบลน้ำแพร่โดยอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสตรีแม่บ้าน  กลุ่มผู้นำหมู่บ้านเช่น กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา และกลุ่มชมรมผู้สูงอายุในตำบลน้ำแพร่ทุกหมู่บ้าน ได้ให้ความสนใจและขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่จัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมดังกล่าวทุกหมู่บ้าน
3.       จัดให้มีกิจกรรมประกวดร้องเพลง ผู้สูงอายุและมีการประกวดร้องเพลงของผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของผู้สูงอายุและผู้นำชุมชนที่ต้องการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมและผลของการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจของผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
4.         จัดให้มีกิจกรรมการรับมอบของรดน้ำดำหัวของตัวแทนผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านได้รับของรดน้ำดำหัว โดยได้ขอรายชื่อตัวแทนผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านหมู่ละ 10 คน  โดยขอให้ผ่านการรับรองรายชื่อจากประธานชมรมผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้าน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายคัดเลือกตัวแทนผู้สูงอายุจนครบทั้งหมด จำนวน 110 คน  และได้มีการมอบของรดน้ำดำหัวให้แก่ผู้สูงอายุซึ่งในปีนี้ได้มอบเป็นสะหลุงขนาดใหญ่ พร้อมเครื่องครัวดำหัวแบบพื้นเมือง

5.        งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์  ประจำปี 2553  ใช้จ่ายงบประมาณในโครงการทั้งหมด   เป็นเงิน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)    

                6.  ผลการดำเนินงาน
                                ครอบครัวผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุที่ร่วมประกวดร้องเพลงเป็นอย่างยิ่ง
การประกวดการร้องเพลงของผู้นำชุมชน พบว่า ผู้เข้ากิจกรรมภายในงานให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง   ส่วนกิจกรรมการประกวดส้มตำลีลา และแข่งขันลาบพื้นเมืองพบว่า  ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดมีความสนใจและสนุกสนานกับการประกวดส้มตำและแข่งขันลาบพื้นเมือง เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางกลุ่มสตรีแม่บ้านต่างก็ไม่ได้มุ่งหวังในการแข่งขันแต่ต้องการให้เกิดความสนุกสนานภายในงานเป็นอย่างยิ่ง   
                                ผลการประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปดังนี้
                                                1. ชนะเลิศ  ได้แก่     นางแก้วลูน  สีดำ   หมู่ 5
                                                2.  รองชนะเลิศ  ได้แก่  นายจันทร์  คนเที่ยง  หมู่  7
                                                3.  รองชนะเลิศ  ได้แก่  นางอำเภอ  อินสัน  หมู่ 3
                                ผลการประกวดร้องเพลงผู้นำชุมชน
                                                1. ชนะเลิศ  ได้แก่    นายประสูตร อินแดง   หมู่ 9
                                                2.  รองชนะเลิศ  ได้แก่  นายบุญยกร  ยาวิสุข หมู่ 4
                                                3.  รองชนะเลิศ  ได้แก่  นายสุขเกษม  อินหลงเหลา  หมู่ 5
                                ผลการประกวดส้มตำลีลา
                                1. ชนะเลิศ  ได้แก่     หมู่ 3
                                                2.  รองชนะเลิศ อันดับ 1   ได้แก่   หมู่ 11
                                                3.  รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  หมู่ 2
                                                4.   รางวัลชมเชย   ทุกหมู่บ้าน
                                ผลการประกวดลาบพื้นเมือง
                                1. ชนะเลิศ  ได้แก่     หมู่ 3
                                                2.  รองชนะเลิศ อันดับ 1   ได้แก่   หมู่ 1
                                                3.  รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  หมู่ 10
                                                4.   รางวัลชมเชย   ทุกหมู่บ้าน
                                ผลการประกวดผู้สูงอายุหัวเราะ 
                                1. ชนะเลิศ  ได้แก่     นายตาล  มงคล  หมู่ 5
                                                2.  รองชนะเลิศ อันดับ 1   ได้แก่   นายทอง  อินแก่น
                                                3.  รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางคำมูล  ดวงดี
                                ผลการประกวดผู้สูงอายุปั๋นปอนปีใหม่เมือง
                                1. ชนะเลิศ  ได้แก่     หมู่ 8
                                                2.  รองชนะเลิศ อันดับ 1   ได้แก่   หมู่ 7
                                                3.  รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  หมู่ 6
                                ผลการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ
1.       ชนะเลิศ  ได้แก่  นายตาล  มงคล   หมู่ 5
2.       รองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ นางติ๊บ  คำฟู  หมู่ 1
3.       รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นายสอน ทะนันชัย  หมู่ 3


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com