ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 25 คน
สถิติวันนี้ 31 คน
สถิติเดือนนี้ 4480 คน
สถิติปีนี้ 38287 คน
สถิติทั้งหมด 827950 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2553 <30 เม.ย. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้จัดกิจกรรมโครงการรดน้ำดำหัวประจำปี 2553 เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2553 ณ สวนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ สรุปได้ดังนี้

1.                   การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  เพื่อแสดงความเคารพและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ  เพื่อสร้างสำนึกความรัก  ความผูกพันต่อผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว  เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว  ซึ่งงานส่วนการศึกษา และงานพัฒนาสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ได้จัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่ประธานชมรมผู้สูงอายุ ทุกหมู่บ้านและได้มอบเกียรติบัตรให้แก่พ่อครูคำ กาไวย์ ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติที่ได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะพื้นบ้านให้เป็นที่เลืองลือชา เป็นที่ยกย่องคนทั่วไป
2.       จัดให้มีกิจกรรมการประกวดส้มตำและแข่งขันลาบพื้นเมืองของประชาชนในตำบลน้ำแพร่โดยอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสตรีแม่บ้าน  กลุ่มผู้นำหมู่บ้านเช่น กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา และกลุ่มชมรมผู้สูงอายุในตำบลน้ำแพร่ทุกหมู่บ้าน ได้ให้ความสนใจและขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่จัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมดังกล่าวทุกหมู่บ้าน
3.       จัดให้มีกิจกรรมประกวดร้องเพลง ผู้สูงอายุและมีการประกวดร้องเพลงของผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของผู้สูงอายุและผู้นำชุมชนที่ต้องการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมและผลของการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจของผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
4.         จัดให้มีกิจกรรมการรับมอบของรดน้ำดำหัวของตัวแทนผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านได้รับของรดน้ำดำหัว โดยได้ขอรายชื่อตัวแทนผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านหมู่ละ 10 คน  โดยขอให้ผ่านการรับรองรายชื่อจากประธานชมรมผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้าน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายคัดเลือกตัวแทนผู้สูงอายุจนครบทั้งหมด จำนวน 110 คน  และได้มีการมอบของรดน้ำดำหัวให้แก่ผู้สูงอายุซึ่งในปีนี้ได้มอบเป็นสะหลุงขนาดใหญ่ พร้อมเครื่องครัวดำหัวแบบพื้นเมือง

5.        งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์  ประจำปี 2553  ใช้จ่ายงบประมาณในโครงการทั้งหมด   เป็นเงิน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)    

                6.  ผลการดำเนินงาน
                                ครอบครัวผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุที่ร่วมประกวดร้องเพลงเป็นอย่างยิ่ง
การประกวดการร้องเพลงของผู้นำชุมชน พบว่า ผู้เข้ากิจกรรมภายในงานให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง   ส่วนกิจกรรมการประกวดส้มตำลีลา และแข่งขันลาบพื้นเมืองพบว่า  ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดมีความสนใจและสนุกสนานกับการประกวดส้มตำและแข่งขันลาบพื้นเมือง เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางกลุ่มสตรีแม่บ้านต่างก็ไม่ได้มุ่งหวังในการแข่งขันแต่ต้องการให้เกิดความสนุกสนานภายในงานเป็นอย่างยิ่ง   
                                ผลการประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปดังนี้
                                                1. ชนะเลิศ  ได้แก่     นางแก้วลูน  สีดำ   หมู่ 5
                                                2.  รองชนะเลิศ  ได้แก่  นายจันทร์  คนเที่ยง  หมู่  7
                                                3.  รองชนะเลิศ  ได้แก่  นางอำเภอ  อินสัน  หมู่ 3
                                ผลการประกวดร้องเพลงผู้นำชุมชน
                                                1. ชนะเลิศ  ได้แก่    นายประสูตร อินแดง   หมู่ 9
                                                2.  รองชนะเลิศ  ได้แก่  นายบุญยกร  ยาวิสุข หมู่ 4
                                                3.  รองชนะเลิศ  ได้แก่  นายสุขเกษม  อินหลงเหลา  หมู่ 5
                                ผลการประกวดส้มตำลีลา
                                1. ชนะเลิศ  ได้แก่     หมู่ 3
                                                2.  รองชนะเลิศ อันดับ 1   ได้แก่   หมู่ 11
                                                3.  รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  หมู่ 2
                                                4.   รางวัลชมเชย   ทุกหมู่บ้าน
                                ผลการประกวดลาบพื้นเมือง
                                1. ชนะเลิศ  ได้แก่     หมู่ 3
                                                2.  รองชนะเลิศ อันดับ 1   ได้แก่   หมู่ 1
                                                3.  รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  หมู่ 10
                                                4.   รางวัลชมเชย   ทุกหมู่บ้าน
                                ผลการประกวดผู้สูงอายุหัวเราะ 
                                1. ชนะเลิศ  ได้แก่     นายตาล  มงคล  หมู่ 5
                                                2.  รองชนะเลิศ อันดับ 1   ได้แก่   นายทอง  อินแก่น
                                                3.  รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  นางคำมูล  ดวงดี
                                ผลการประกวดผู้สูงอายุปั๋นปอนปีใหม่เมือง
                                1. ชนะเลิศ  ได้แก่     หมู่ 8
                                                2.  รองชนะเลิศ อันดับ 1   ได้แก่   หมู่ 7
                                                3.  รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  หมู่ 6
                                ผลการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ
1.       ชนะเลิศ  ได้แก่  นายตาล  มงคล   หมู่ 5
2.       รองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ นางติ๊บ  คำฟู  หมู่ 1
3.       รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นายสอน ทะนันชัย  หมู่ 3

อบต.น้ำแพร่จัดโครงการศึกษาดูงาน <08 มี.ค. 53>

เมื่อวันที่  25 28 กุมภาพันธ์ 1 มีนาคม 2553  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กลุ่มอสม. ผู้นำชุมชน  และพนักงานส่วนตำบล  ได้จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน  โดยได้จัดฝึกอบรม  ณ  ห้องประชุมอาคารห้องสมุด  อบต.น้ำแพร่  และได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่  เทศบาลนครอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  กองทุนสุขภาพชุมชน  ตำบลนาข่า  จังหวัดหนองคาย  และเทศบาลตำบลท่าโพธิ์  จังหวัดหนองคาย 
อบต.น้ำแพร่จัดโครงการอบต.สัญจรพบประชาชน <04 มี.ค. 53>

อบต.น้ำแพร่ได้จัดโครงการอบต.สัญจรพบประชาชน

เมื่อวันที่  4 – 12 กุมภาพันธ์  2553  อบต.น้ำแพร่  ได้ดำเนินการออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่  ตามโครงการ  อบต.สัญจรพบประชาชน  ประจำปี  2553  โดยได้นำกิจกรรมให้บริการแก่ประชาชนอาทิ  เช่น  การรับชำระภาษี  การขออนุญาตก่อสร้าง  การแจกพันธุ์พืชกล้าไม้  การให้บริการตัดผม  การให้บริการตรวจสุขภาพ  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ฯลฯ  โดยร่วมกับ  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.  สถานีอนามัย ต.น้ำแพร่  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ห้วยดินดำ  เป็นต้น


งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 <04 ก.พ. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

นายอนุชา รีบเร่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ จัดกิจกรรมเมื่อวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2553  ณ สวนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิเช่น  ซุ้มวาดระบายสี  ซุ้มระบายสีตุ๊กตา  ซุ้มยิงตุ๊กยา ซ้มปาเป้าลูกโป่ง และกิจกรรมการแสดงบนเวทีอย่างหลากหลาย  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีแมบ้านต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมให้เยาวชนอย่างทั่วถึง  นายอนุชา  รีบเร่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ กล่าวว่า  งานวันเด็กถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่ง ในการเห็นคุณค่าของเด็ก เยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติ อยากเห็นเด็ก ๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีคุณธรรมและจริยธรรมก็จะเป็นคนดีในสังคมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่จะได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กให้ยิ่งใหญ่สำหรับความสุขของเด็ก ๆทุกปี ต่อไป


อบต.น้ำแพร่คว้ารางวัลหมู่บ้านปลอดขยะและธนาคารขยะดีเด่น <16 ธ.ค. 52>

อำเภอหางดงได้จัดประกวดผลการดำเนินการด้านการจัดการขยะดีเด่นอำเภอหางดงประจำปี 2552 โดยมุ่งเน้นให้ท้องถิ่นมีการแก้ไขปัญหาขยะที่ต้นเหตุและยั่งยืน และมีการประกาศผลในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ในงานวันพ่อแห่งชาติ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่คว้ามาทั้งหมด 3 รางวัล โดยหมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง ได้รางวัลชนะเลิศประเภทหมู่บ้านจัดการขยะดีเด่น หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทหมู่บ้านส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักดีเด่น และโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ ได้รางวัลชนะเลิศประเภทธนาคารขยะดีเด่น 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com