ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 153 คน
สถิติเดือนนี้ 4168 คน
สถิติปีนี้ 31979 คน
สถิติทั้งหมด 821642 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

อบต.น้ำแพร่มอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา <15 ธ.ค. 52>

เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2552  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยได้จัดมีการมอบบ้าน  ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย  เทิดไท้องค์ราชัน 84  พรรษา   โดยมี  นายนันทวิทย์  เงียวชัยภูมิ  ท้องถิ่นอำเภอหางดง  เป็นประธานในพิธีมอบบ้านดังกล่าวร่วมกับ

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่  มวลชนตำบลน้ำแพร่  เข้าร่วมเป็นเกียติในพิธีมอบบ้านดังกล่าว

สำหรับราษฏรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการคือ

1.นายจันทร์  ผลคำแปง  ราษฏร  หมู่ที่  5  บ้านป่าจี้  เป็นโครงการก่อสร้างบ้านใหม่

2.นายมูล  อ้ายคนโต  ราษฎร  หมู่ที่  10  บ้านน้ำบุ่น  เป็นโครงการซ่อมแซมบ้าน
อบต.น้ำแพร่ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY <12 พ.ย. 52>

อบต.น้ำแพร่ โดยนายกอนุชา รีบเร่ง คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. อสม.ทุกหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่อบต. ประชาชน เยาวชน ในตำบลน้ำแพร่ ร่วมเดินรณรงค์เก็บขยะตามโครงการ BIG CLEANING DAY  ในวันที่ 11  พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย 


อบต.น้ำแพร่ ออกจ่ายเบี้ยยังชีพ <12 พ.ย. 52>

  อบต.น้ำแพร่  ได้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ตามหมู่บ้านในเขต ตำบลน้ำแพร่

ในวันที่  9 - 10  พฤศจิกายน  2552  ที่ผ่านมา  หากมีผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยที่ไม่ได้

ไปรับในวันดังกล่าว  ขอให้มาติดต่อรับได้ที่อบต.ในวันและเวลาราชการ


อบต.น้ำแพร่ จัดงานกระทงประจำปี 2552 อย่างยิ่งใหญ่ <10 พ.ย. 52>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2552  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  มีประชาชนเข้าร่วมขบวนกระทงอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา  อีกทั้งจัดตกแต่งได้อย่างสวยสดงดงาม เป็นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมชมภายในงาน ซึ่งมีหมู่บ้านเข้าร่วมจัดขบวนกระทงทั้งหมด 9 หมู่บ้าน 

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52]  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com