ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 36 คน
สถิติวันนี้ 197 คน
สถิติเดือนนี้ 5867 คน
สถิติปีนี้ 17403 คน
สถิติทั้งหมด 873240 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 <04 ก.พ. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

นายอนุชา รีบเร่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ จัดกิจกรรมเมื่อวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2553  ณ สวนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิเช่น  ซุ้มวาดระบายสี  ซุ้มระบายสีตุ๊กตา  ซุ้มยิงตุ๊กยา ซ้มปาเป้าลูกโป่ง และกิจกรรมการแสดงบนเวทีอย่างหลากหลาย  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีแมบ้านต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมให้เยาวชนอย่างทั่วถึง  นายอนุชา  รีบเร่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ กล่าวว่า  งานวันเด็กถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่ง ในการเห็นคุณค่าของเด็ก เยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติ อยากเห็นเด็ก ๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีคุณธรรมและจริยธรรมก็จะเป็นคนดีในสังคมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่จะได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กให้ยิ่งใหญ่สำหรับความสุขของเด็ก ๆทุกปี ต่อไป


อบต.น้ำแพร่คว้ารางวัลหมู่บ้านปลอดขยะและธนาคารขยะดีเด่น <16 ธ.ค. 52>

อำเภอหางดงได้จัดประกวดผลการดำเนินการด้านการจัดการขยะดีเด่นอำเภอหางดงประจำปี 2552 โดยมุ่งเน้นให้ท้องถิ่นมีการแก้ไขปัญหาขยะที่ต้นเหตุและยั่งยืน และมีการประกาศผลในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ในงานวันพ่อแห่งชาติ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่คว้ามาทั้งหมด 3 รางวัล โดยหมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง ได้รางวัลชนะเลิศประเภทหมู่บ้านจัดการขยะดีเด่น หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทหมู่บ้านส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักดีเด่น และโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ ได้รางวัลชนะเลิศประเภทธนาคารขยะดีเด่น


ทีมกู้ชีพกู้ภัยอบต.น้ำแพร่ร่วมแข่งขันEMS Rally <15 ธ.ค. 52>

เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2552  ทีมกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่   อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน   EMS  Rally  ของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ( FR )  เขต  15

จังหวัดเชียงใหม่  ลำพูน  ลำปาง  และแม่ฮ่องสอน
อบต.น้ำแพร่มอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา <15 ธ.ค. 52>

เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2552  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยได้จัดมีการมอบบ้าน  ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย  เทิดไท้องค์ราชัน 84  พรรษา   โดยมี  นายนันทวิทย์  เงียวชัยภูมิ  ท้องถิ่นอำเภอหางดง  เป็นประธานในพิธีมอบบ้านดังกล่าวร่วมกับ

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่  มวลชนตำบลน้ำแพร่  เข้าร่วมเป็นเกียติในพิธีมอบบ้านดังกล่าว

สำหรับราษฏรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการคือ

1.นายจันทร์  ผลคำแปง  ราษฏร  หมู่ที่  5  บ้านป่าจี้  เป็นโครงการก่อสร้างบ้านใหม่

2.นายมูล  อ้ายคนโต  ราษฎร  หมู่ที่  10  บ้านน้ำบุ่น  เป็นโครงการซ่อมแซมบ้าน
อบต.น้ำแพร่ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY <12 พ.ย. 52>

อบต.น้ำแพร่ โดยนายกอนุชา รีบเร่ง คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. อสม.ทุกหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่อบต. ประชาชน เยาวชน ในตำบลน้ำแพร่ ร่วมเดินรณรงค์เก็บขยะตามโครงการ BIG CLEANING DAY  ในวันที่ 11  พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย  
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com