ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 400 คน
สถิติเดือนนี้ 7449 คน
สถิติปีนี้ 59365 คน
สถิติทั้งหมด 1195736 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

การสัมมนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <05 มิ.ย. 56>

     กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรมโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่กล่าวเปิดกิจกรรม และบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานกู้ชีพกู้ภัยของศูนย์อปพร.อบต.น้ำแพร่ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา


อบต.น้ำแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองพลับ <30 พ.ค. 56>

     วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อศึกษาดูงานในประเด็นการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการเข้าร่วมเป็นลูกข่ายตามโครงการตำบลสุขภาวะขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา


อบรมอาชีพผู้ตกเกณฑ์จปฐ. <29 พ.ค. 56>

     วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหางดง จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ให้แก่ผู้ตกเกณฑ์จปฐ. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ84พรรษามหาราชา ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ด้วยการขจัดความยากจนในชนบท


กิจกรรมการซื้อ-ขายขยะ หมู่ที่6และ8 <14 พ.ค. 56>

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในชุมชน "กิจกรรมการซื้อ-ขายขยะในชุมชน" โดยความร่วมมือระหว่าง สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม คือ

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 การซื้อ-ขายขยะของหมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ

     วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 การซื้อ-ขายขยะของหมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้


การศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน <07 พ.ค. 56>

วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้พาตัวแทนของประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ เข้ารับการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านห้วยโท้ง เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ต่อไป 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com